АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Песнь 9. Ирмос: Живоприе́мный Исто́чник приснотеку́щий, / светоно́сный Свети́льник благода́ти

Читайте также:
 1. Вступление: Песнь свирели
 2. Песнь 1.
 3. Песнь 1.
 4. Песнь 1.
 5. Песнь 2.
 6. Песнь 23-я (155-205)
 7. Песнь 3.
 8. Песнь 3.
 9. Песнь 3.
 10. Песнь 5.
 11. Песнь 5.
 12. Песнь 6.

Ирмос: Живоприе́мный Исто́чник приснотеку́щий, / светоно́сный Свети́льник благода́ти, / Храм одушевле́нный, Сень пречи́стую, / Небесе́ и земли́ простра́ннейшую, / Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святы́й пра́ведный о́тче наш Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Иису́са Христа́ Пастыренача́льника о́браз в себе́ нося́, Иоа́нне, / угото́вал еси́ по вся дни ду́шу твою́ за па́ству полага́ти / и во гресе́х погиба́ющих к Бо́гу обраща́ти.

Принося́щих ти похвалу́ сию́, о́тче Иоа́нне, / не отри́ни, но ми́лость Христа́ Бо́га испроси́ / к проще́нию мно́гих прегреше́ний.

Слава:Очи́ма твои́ма при́сно взира́я ко Го́споду, о́тче Иоа́нне, / врата́ се́рдца твоего́ отве́рста Ему́ име́л еси́, / да отве́рзется и нам дверь покая́ния моли́твами твои́ми.

И ныне: Христа́ Бо́га на́шего, пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере, / Ро́ждшагося же от Тебе́ без отца́ нас ра́ди, / моли́, Чи́стая Богоневе́сто, да спасе́ние улучи́м, Тя велича́юще.

Светилен:

Весь испо́лнился еси́ Све́та Христо́ва, освяти́в себе́ Бо́гови, / просвети́ и нас све́том благода́ти Ду́ха Свята́го / моли́твами твои́ми, Иоа́нне светоно́сне.

Слава, и ныне, Богородичен:А́нгели на Небеси́ и челове́цы на земли́ Тя, / Богоро́дице, я́ко Ма́терь Све́та, / непреста́нно велича́ем.

Молитва:

О вели́кий чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Бо́жий, богоно́сне о́тче Иоа́нне! При́зри на нас и внемли́ благосе́рдно моле́нию на́шему, я́ко вели́ких дарова́ний сподо́би тя Госпо́дь, да хода́тай и при́сный моли́твенник за нас бу́деши. Се бо страстьми́ грехо́вными обурева́еми и зло́бою снеда́еми, за́поведи Бо́жия пренебрего́хом, покая́ния серде́чнаго и слез воздыха́ния не принесо́хом, сего́ ра́ди мно́гим ско́рбем и печа́лем досто́йни яви́хомся.Ты же, о́тче пра́ведне, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и сострада́ние к бли́жним свои́м име́я, умоли́ Всеще́драго Влады́ку ми́ра, да проба́вит ми́лость Свою́ на нас и потерпи́т непра́вдам на́шим, не погуби́т нас грех ра́ди на́ших, но вре́мя на покая́ние ми́лостивно нам да́рует.

О свя́тче Бо́жий, помози́ нам ве́ру Правосла́вную непоро́чно соблюсти́ и за́поведи Бо́жии благоче́стно сохрани́ти, да не облада́ет на́ми вся́кое беззако́ние, ниже́ посрами́тся пра́вда Бо́жия в непра́вдах на́ших, но да сподо́бимся дости́гнути кончи́ны христиа́нския, безболе́зненныя, непосты́дныя, ми́рныя и Та́ин Бо́жиих прича́стныя.

Еще́ мо́лим тя, о́тче пра́ведне, о е́же Це́ркви на́шей Святе́й до сконча́ния ве́ка утвержде́нней бы́ти, оте́честву же на́шему мир и пребыва́ние в пра́вде Бо́жией испроси́ и от всех зол сохрани́, да та́ко наро́ди на́ши, Бо́гом храни́ми, в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии и чистоте́, в ле́поте духо́внаго бра́тства, трезве́нии и согла́сии свиде́тельствуют: я́ко с на́ми Бог! В Не́мже живе́м, и дви́жемся, и есмы́, и пребу́дем во ве́ки. Ами́нь.

 

В оглавление

 


КАНОН
ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ
МАРИИ ЕГИПТЯНЫНЕ

Тропарь, глас 8:

‡агрузка...

В тебе́ ма́ти изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́ / и де́ющи учи́ла еси́: презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)