АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова моделі «Дерево рішень»

Читайте также:
 1. АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІОГЕННОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
 2. Вплив держави на параметри економічної рівноваги: трансформація приватного споживання та заощадження; державні та національні заощадження, моделі економічної рівноваги
 3. Графічна побудова соціограми
 4. Еволюція французької моделі господарства.
 5. Економіко-математичні моделі
 6. Етап 5. Побудова гіпотези.
 7. І.2. Побудова тексту
 8. Інститут конституційного контролю в зарубіжних державах: поняття, види, моделі організації.
 9. Інфологічна модель представляє інформаційні потоки, сутності й зв'язку даної предметної області. Вона може бути представлена у вигляді ER-Моделі й реляційної схеми.
 10. ІСТОРИЧНА ДОЛЯ АНТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ
 11. Класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиції
 12. Лабораторна робота №1. Побудова функціональної моделі застосування у вигляді діаграм потоків даних

Дерево рішень – це модель, яка представлена у графічній формі. На графіку наносяться всі кроки, які необхідно розглянути, оцінюючі різні альтернативи. «Дерево рішень» допомагає осмислити послідовний характер прийняття управлінських рішень. Тобто «дерево рішень» - це графічна схема того, до якого стану у майбутньому приведе нас прийняте рішення. Така схема дає змогу менеджеру представити, наскільки піддається кількісній оцінці те чи інше явище.

Менеджери використовують цю модель для того, щоб оцінити шляхи, вдовж яких будуть прийматися різні рішення. Потім, досліджуючи альтернативні шляхи, вони визначають, який з них має більше переваг.

Етапи прийняття рішень за допомогою моделі «Дерево рішень»

1. Менеджер визначає (виявляє і окреслює) проблему.

2. Менеджер визначає можливі альтернативні варіанти вирішення проблеми (можливі дії).

3. Оцінюються можливі витрати, пов'язані з впровадженням кожної альтернативи.

4. Визначаються можливі події, які будуть результатом кожного альтернативного рішення. Як правило, розглядаються декілька можливих варіантів розвитку подій: оптимістичий прогноз, песимістичний, найбільш ймовірний (середній).

5. Для кожної події визначається ймовірність її реалізації. Сума цих ймовірностей за всіма можливими подіями повинна дорівнювати 1 чи 100%.

6. Для кожної події оцінюється очікуваний ефект.

7. Підраховується очікуваний дохід (результат) для кожної ймовірної події.

8. Оцінюється можливий прибуток від реалізації кожного альтернативного варіанту вирішення проблеми. При цьому для кожного варіанту підсумовується прибуток, який очікується отримати при різних варіантах подій, помножений на відповідну ймовірність здійснення цієї події.

9. Рішення приймається на користь варіанта за яким очікуваний ймовірний прибуток буде більшим.

Приклад.

З метою проведення модернізації обладнання, компанія планує закупити новий верстат. Обговорюється доцільність придбання одного з двох варіантів: верстат А – витрати, пов'язані з його придбанням становлять 150 т.грн.; верстат Б - 200 т. грн.. За оцінками експертів продукція, яка буде вироблятися з використанням верстата А, може бути реалізована за ціною 20 грн. за одиницю. Продукція, яка буде вироблятися за допомогою верстата Б, буде більш якісною, тому, вона може реалізовуватися за більш високою ціною – 24 грн. Прогнози, щодо ймовірних обсягів реалізації продукції, оцінюються таким чином: середній прогноз – 15 тис. одиниць; оптимістичний прогноз – 20 тис. од.; песимістичний прогноз – 12 тис. од. (незалежно від виду продукції). Необхідно прийняти рішення стосовно варіанту придбання верстата, при цьому ймовірність реалізації подій за кожним прогнозом і для кожного варіанту рішення необхідно оцінити самостійно.Рішення оформлюється за допомогою моделі «Дерево рішень» (Додаток 1)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)