АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Турбіна; 5 – вал турбіни; 6 – магнітопровід

Читайте также:
  1. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
  2. Пристрої для фільтрації та подачі повітря
  3. Тема 11: Система живлення дизельного двигуна

Рисунок 3.1 – Привід турбінний

Редуктор триступінчатий (рисунок 3.2) має дві черв’ячні ступені, які розміщені в герметичному корпусі. Герметичність здійснюється з боку турбінного приводу лабіринтним ущільненням. Двоступінчатий черв'ячний редуктор передає обертання на третю ступінь редуктора, за допомогою якої здійснюється регулювання швидкості подачі дроту. Положення шестерень на рисунку 3.2 відповідає подачі дроту з швидкостями від 5,5 до 12 м/хв. Для отримання швидкості подачі дроту від 2 до 6,5 м/хв шестерні необхідно поміняти місцями.

1 – кришка верхня; 2 – ручка; 3 – підвіска;

4 – гвинт притискний; 5 – ролики; 6 – болт;

7, 13 – зубчасті колеса; 8, 12 – черв’яки;

9 – втулки ізоляційні; 10 – ролики ведучі;

Ущільнення лабіринтне; 14, 15 – змінні шестерні

Рисунок 3.2 – Редуктор триступінчатий

Механізм подачі дроту складається з ведучих роликів, закріплених на ізоляційних втулках. На відкидній верхній кришці закріплені притискні ролики, які розміщені на підвісці, що може гойдатись. В робочому стані кришка повинна бути закрита, а її положення зафіксоване ручкою. Необхідне зусилля притискання роликів до дроту встановлюється за допомогою притискного гвинта, розміщеного на кришці.

У головки розпилювача (рисунок 3.3) на передній стінці ізоляційного матеріалу встановлені струмоведучі шини з припаяними до них контактними трубками. На трубках закріплюються основи при допомозі клемових затискачів. Трубки одночасно служать для закріплення головки розпилення на корпусі металізатора. На верхній поверхні основ закріплені направляючі пластини, за допомогою яких струм передається дротам, які рухаються. Для отримання надійного контакту і фіксування точки перехрещування дротів, їх притискають до направляючих пластин спеціальними вкладками, які вставлені в скоби і підтискаються пружинами. На передню стінку накручується ковпак. Через отвір в передній стінці стиснуте повітря поступає всередину ковпака. Вихід стиснутого повітря відбувається з сопла, через яке також проходять рухомі дроти. На передню частину ковпака одягнуто захисний екран. В головці розпилення передбачена можливість регулювання положення точки перехрещування дротів. Регулювання досягається за рахунок обертання основ на контактних трубках і переміщення направляючих пластин по верхній поверхні основ при допомозі ексцентрикових гвинтів. На нижній частині передньої стінки до виступаючих шин підключають кабелі від джерела живлення.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)