АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типи державного устрою і державного правління

Читайте также:
 1. Альтернативні концепції політичного устрою
 2. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 3. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 4. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 5. Виконання Державного бюджету України
 6. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам
 7. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 8. Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
 9. ГАЛИЦЬКІ Й ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІ КНЯЗІ ТА РОКИ ЇХНЬОГО ПРАВЛІННЯ
 10. Глава 52. Система управління ризиками
 11. Державне управління інтелектуальною власністю.
 12. Державне управління охороною праці

Під державним устроєм розуміють спосіб поділу території держави на певні складові і розподіл влади між державою та її складовими. Є два основних типи такого устрою:

а) унітарна держава - це політичне утворення, політично однорідна держава, адміністративно-територіальні одиниці якої не мають власної державної влади. У ній діє єдина конституція і єдине громадянство. Всі органи та гілки влади утворюють одну систему і керуються єдиними правовими нормами (Білорусія, Данія, Швеція та ін.). Деякі унітарні держави (Іспанія, Україна та ін.) включають ще й автономні утворення;

б) федеративна держава - це політичне утворення, у якому відносно самостійні структури, що здійснюють самоврядування в межах розподілених між ними і союзними (федеральними) органами влади повноважень. Члени федерації мають власні законодавчі й судові органи влади, конституцію, в межах якої можуть приймати свої закони (Мексика, США та ін.).

в) конфедерація - політичне утворення, у якому незалежні, суверенні держави об'єднуються для вирішення певних проблем (економічних, соціально-політичних та ін.).

Держави відрізняються ще й за формою правління, тобто системою вищих органів державної влади, способами їх утворення та порядком здійснення ними державної влади. Історично склалися дві основні форми правління:

а) монархія, де вища державна влада здійснюється однією особою і передається у спадок. У межах монархічної форми правління виділяються:

- абсолютна монархія - всевладдя глави держави. В сучасному світі вона існує, зокрема, в Саудівській Аравії та Омані;

- конституційна - коли глава держави наділений переважно виконавчою владою (Ірландія, Марокко, Кувейт тощо) або фактично тільки представницькими функціями (Великобританія, Данія, Швеція тощо).

б) республіка - така форма, при якій вища державна влада здійснюється виборним колегіальним органом, який обирається населенням (або його частиною) на певний термін.

На сучасному етапі розвитку суспільства є такі основні типи республіканського правління:

- президентська республіка, де глава держави - президент - одноосібно або з наступним схваленням парламентом формує склад уряду, яким керує сам (СІНА, Аргентина, Іран та ін.);

- парламентська республіка, особливими рисами якої є, насамперед, те, що парламент формує уряд, здійснює контроль за його діяльністю, видає закони, затверджує державний бюджет. Уряд наділений виконавчою владою, а його голова - прем'єр-міністр - підзвітний парламентові.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)