АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Правова соціальна держава

Читайте также:
 1. Вопрос № 53 Правовая охрана вод.
 2. Вторжение в Месопотамию русов-ариев Персии — По-Русии. Держава Александра Македонского. Агония русов на Ближнем Востоке
 3. Глава 18. Правовая охрана окружающей природной среды в городах
 4. Держава есть продолжение воли властителя.
 5. Держава і монопольні ціни
 6. Держава та суспільство в епоху культурної політики
 7. Держава як основний елемент політичної організації суспільства
 8. Задание к темам 16, 17. Договор - правовая форма хозяйственных связей. Важнейшие виды договоров в хозяйственной деятельности.
 9. Занятие 3. Нормативно-правовая база информатизации архивного дела в РФ.
 10. Інститут конституційного контролю в зарубіжних державах: поняття, види, моделі організації.
 11. КАК ПОГИБЛА КИММЕРИЙСКАЯ ДЕРЖАВА?
 12. Київська держава

Останніми роками ідея правової держави сприймається як зразок сучасної політичної системи, що існує на Заході. До принципів правової держави відносять:
1) панування права в усіх сферах суспільного життя та зверхність закону;
2) підкорення держави, всіх її органів, громадських організацій, посадових осіб і громадян закону;
3) непохитність свободи особистості, її прав та інтересів, честі та гідності, захист і гарантії цих прав;
4) взаємна відповідальність держави та особистості;
5) поділ влади;
6) існування ефективних форм контролю і нагляду за здійсненням закону, в першу чергу незалежної судової влади.
Необхідно підкреслити, що суть правової держави не лише у виконанні законів, вона – в пануванні саме правових законів. Право – не батіг, за допомогою якого держава поганяє громадянина, це – своєрідний буфер, гарантія від замаху на особистість громадянина, на його свободу та гідність, хто б цей замах не робив – чи інші громадяни, чи влада.
Найважливішим моментом правової держави є незалежність та достатні повноваження судової влади. Найвищим проявом політичної, владної ролі суду як соціальної інституції є контроль законодавчого процесу або конституційний нагляд. Він полягає в тому, що Верховний (Конституційний) суд може кваліфікувати якісь державні закони або їх окремі положення як такі, що суперечать конституції, і позбавляти їх юридичної сили.
Ще на межі нашого століття Вол.Соловйов та П.Новгородцев висунули ідею правової соціальної держави, що лише через кілька десятиліть була сприйнята та розвинена сучасною західною політологією. Соціальна держава (“wellfare state” – “держава загального добробуту”) не обмежується захистом прав людини, вона бере на себе відповідальність за створення соціальних гарантій, протидіє узурпації політичної влади владою економічною. Основними принципами соціальної держави є соціальна справедливість, соціальна безпека, соціальні гарантії прав людини і гуманних умов життя. Такій державі притаманні широко розгалужена система соціальних послуг, безкоштовна освіта, охорона здоров’я, доступ до різних сфер культури, спорту, допомога держави слабким верствам суспільства.
Таким чином, якщо в понятті правової держави підкреслюється захист свобод і прав індивідів, то поняття соціальної держави наголошує на забезпеченні їх гідного існування. Ця мета досягається за допомогою солідарної ринкової економіки (тобто створення сприятливих умов включення до ринкових відносин усіх верств населення); соціальної демократії (тобто поєднання громадянського самоврядування з представницькою демократією) та соціальної етики (тобто орієнтації на досягнення згоди, взаємодії на підставі визнання автономного права кожної людини захищати свою гідність). Отже, соціальна правова держава виявляється найбільш справедливою сучасною формою взаємоорганізації громадянського суспільства і політичної організації, до якої прагнуть цивілізовані країни.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)