АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Читайте также:
 1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 2. Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідно порядкового номера списку групи (який варто уточнювати в заочному деканаті).
 3. Взаємодія процесів. Розподілювана пам’ять. Семафори
 4. Відмінність дроблення від мітотичного розподілу соматичних клітин.
 5. Відповідно до структурно – функціональних відмінностей автономну нервову систему поділяють на різні відділи. Вкажіть правильний розподіл.
 6. Державний перерозподіл доходів і ресурсів
 7. Для кругового поширення полум’я поверхнею рівномірно розподіленого в горизонтальній площині горючого матеріалу
 8. Дроблення - це багаторазові мітотичні розподіли зиготи, у результаті яких зародок стає багатоклітинним, не міняючи при цьому істотно свого обсягу.
 9. Задания студентам
 10. Задача 1. Оптимальне управління розподілом продукції підприємства.
 11. Закон нормального розподілу випадкових похибок та статистична обробка при нормальному розподілі результатів спостережень
 12. Засвоєнні студентами за час її вивчення
ПІБ студента Вчасність здачі документації Відвідування Щоденник Аналіз уроків (10 уроків) План-конспект уроку Оцінка вчителя Звіт Загальна кількість балів Оцінка
Розклад дзвінків Розклад уроків Календар. планув. Інд. планув. Спостереження Тип уроку Структура Наочність Методи
     
                                 

Методичні рекомендації

До оформлення звітних документів практики

Додаток 1

 

Зразок титульної сторінки папки з педпрактики

 

 

 

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки початкової освіти

 

Звітна документація
з педагогічної практики
спеціальність – « »

 

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

___________________________________________

 

Курс ___________________________________

Група ___________________________________

Місце педпрактики _______________________

Терміни педпрактики _____________________

Керівники практики ______________________

 

Рівне – 2012

 


Додаток 2

 

Орієнтовна схема змісту звіту

 

Звіт

про педагогічну практику студента ___________

групи _______ факультету ___________________

в школі № ______ з ___________ до ___________

Підпис студента практиканта __________

Підпис вчителя ______________________

Дата ____________

 

Оформлення звіту студента-практиканта

 

Оцінка організації педпрактики; загальна характеристика матеріальної бази школи, класу; узагальнення змісту навчально-виховної роботи вчителя того класу, в якому працює студент-практикант.

Виконання індивідуального плану роботи.

Виконання навчальної роботи в школі у відповідності з індивідуальним планом: з яких предметів і з яких навчальних дисциплін проведені уроки і в яких класах, оцінки, основні позитивні сторони і недоліки; які уроки було проводити важко і чим зумовлені труднощі, як вони долались, які дидактичні завдання вирішувались у процесі практики, що зроблено, щоб навчити школярів самостійно оволодівати знаннями, яка робота проводилась із невстигаючими, з відмінниками і з тими, хто виявляв підвищений інтерес до вивчення окремих дисциплін.Виконання виховної роботи у відповідності з індивідуальним планом: які виховні завдання вирішувались на уроці; які форми роботи практикувались у класі; аналіз особистих успіхів та недоліків у проведенні виховної роботи на уроці з учнями класу.

Аналіз методичної роботи, проведеної студентом-практикантом у класі. Як вивчався і використовувався передовий досвід роботи вчителів, вихователів, з яких проблем? (Привести конкретні приклади).

Суспільно корисна робота.

Участь у роботі педради і методичного об'єднання.

Які вміння та навички ви здобули в процесі педпрактики? Які завдання ви визначили для себе на майбутнє?

Загальні висновки про педпрактику, її значення в становленні педагога. Ваше ставлення до професії вчителя. Пропозиції з удосконалення змісту й організації педпрактики. Чи отримали ви задоволення від цієї роботи? З якими труднощами ви зустрілись?

Примітка: У звіті дати характеристику навчально-виховного процесу конкретної школи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)