АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України

Читайте также:
 1. Бальнеологічні курортно- рекреаційні ресурси України.
 2. Бюджет, та учасники бюджетного процесу України.
 3. Вкажіть базу оподаткування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України.
 4. Вперше термін “ідеологія” (грец. idea — слово, вчення) вжите французьким філософом і економістом Дестютом де Трасі на початку XIX ст. (“Елементи ідеології”).
 5. Генеральному прокурору України - заступником Генерального прокурора України.
 6. Дайте загальну характеристику основних галузей права України.
 7. Дайте характеристику прав та свобод громадянина за Конституцією України.
 8. Дайте характеристику судової системи України.
 9. Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом шістдесяти днів. Цей строк може бути продовжено відповідним центральним органом України.
 10. За правилами, передбаченими цією статтею, проводяться допити за допомогою відео- або телефонної конференції за запитами компетентного органу України.
 11. Заповідники України. Охарактеризувати Асканію Нову.
 12. Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України.

Права людини. Доктрина природного права в Україні. Ідеї демократичної, соціальної, правової держави. Верховенство права як принцип українського конституціоналізму. Теорія розподілу влади – конституційне закріплення та практичне застосування. Концепція громадянського суспільства.

 

 

Семінарське заняття 11. Політичні погляди Г.С. Сковороди.

1. Історичні умови формування політичного світогляду Г.С.Сковороди.

2. Суспільно-політичний критицизм Сковороди.

3. Принцип «сродної праці».

4. «Горня республіка» як політико-правовий ідеал.

5. Історичне значення Г.С. Сковороди як мислителя.

 

Навчальна література:

Основна:

Сковорода Г.С. Твори у двох томах.-К.: АТ «Обереги», 1994

Допоміжна:

Єрн В. Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. М., 1912.

Білич Т.А. Світогляд Г.С. Сковороди. К., 1957.

Попов П.М. Григорій Сковорода.К., 1969.

Скрипелев Е.А. Социально-политические взгляды Г.С. Сковороды /К 250 летию со дня рождения//Сов.гос. и право.1972, № 11.

Філософія Григорія Сковороди. К., 1972.

Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. К., 1984.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні. К., 1992.

Русская философия второй половины ХVІІІвека. Хрестоматия. Сверд.,1990.

Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К., 1990.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні.К., 1992.

Історія філософії України : Підручн./М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин та ін. К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія.К., 1993.

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. К., 1996.

 

 

Семінарське заняття 12: Вчення про державу і право М.П. Драгоманова.

1. Історичні умови формування політико-правової концепції Михайла Драгоманова.

2. Конституціоналізм М.П.Драгоманова. Проблема прав людини.

3. Федералізм. Проблема місцевого самоврядування.

4. Проблема національного самовизначення.

5. Історичне значення Драгоманова як політичного мислителя.

 

Навчальна література:

 

Основна:

Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

Драгоманов М. Австо-руські спомини. Львів, 1889.

Драгоманов М. Собрание политических сочинений, Париж, 1906.Драгоманов М. Листи до І. Франка та інших.1887-1895. Львів, 1906.

Драгоманов М. Шевченко,українофіли й соціалізм. 2-е вид.Львів, 1906.

Драгоманов М. Автобіографія. К., Криниця, 1917.

Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

Драгоманов М.Пропащий час.Українці під московським царством.1654-876. Львів, 1909. Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. ( Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991.

Допоміжна:

Струве Петр. памяти Михайла Петровича Драгоманова //Освобождение.1905 .№ 72.

Франко Іван.Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова //Літератуно-наук.вісник. 1906. Т.35. Кн.7.

Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України.Львів, 1907.

Павлик М. Михайло Драгоманів як політик.Львів, 1911.

Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов.Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь //Драгоманов М.П. Полит. соч. М., 1908.

Донцов Д. Драгоманов і ми. См: Коряк В. Українська література // Червоний шлях.1923, Кн, 8.

Заславский Д. Михайло Петрович Драгоманов. Критико-библиографический очерк.К., 1924.

Заславский Д.М. М.П. Драгоманов (К истории украинского национализма)М., 1934.

Романченко І. Михайло Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні //Наук.записки, Львів, Пед. інститут,1948, Т.2.

Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. Львовский ун-т, 1966.

Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. К., 1971.

Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861 - 1917). Харьков, 1987.

Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К.,1990.

Философская культура Украини и отечественная общественная мысль ХІХ - ХХ вв. К, Наукова думка, 1990.

‡агрузка...

Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. К., 1991.

Довгович В. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова.К., 1991.

Скакун О.Ф. М.П. Драгоманов как политический мыслитель.Харьков, 1993.

Потульницький В.А. Теорія української політології. К., 1993

Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах Михайла Драгоманова.Автореф. дис..канд. юрид. наук.К., 1994.

Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. К., 1995

Українська політологія: витоки та еволюція : Навч.посібник. К., 1995.

Політологія. Кінець XIX- перша половина XX ст.Хрестоматія. За ред.Семківа О.І.- Львів., Світ, 1996.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)