АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница

Читайте также:
 1. E. реєстрації змін вологості повітря.
 2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
 3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница
 4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
 5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
 6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
 7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
 8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
 9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница
 10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница
 11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница

C. * Летючість.

D. Походження речовини.

E. Агрегатний стан.

1158. При однаковій ваговій концентрації в повітрі робочої зони який по розміру пил найбільш небезпечний для працюючих?

A. * 0,1-2 мікрони

B. Менше 0,1 мікрона

C. Не має значення

D. 5-2 мікрони

E. 10 мікронів

1159. При роботі обладнання в механічному цеху створюються коливання пружного середовища частотою 13 Гц.До яких коливань вони відносяться?

A. Звуків середньої частоти.

B. Звуків низької частоти.

C. * Інфразвуку.

D. Звуків високої частоти.

E. Ультразвуку

1160. При розрахунку ударного об’єму серця використовується:

A. пульсовий і систолічний тиск, вік досліджуваної особи;

B. хвилинний об’єм серця, вік досліджуваної особи;

C. *пульсовий і діастолічний тиск, вік досліджуваної особи;

D. хвилинний об’єм серця, частота пульсу, вік досліджуваної особи;

E. систолічний тиск, діастолічний тиск, вік досліджуваної особи.

1161. Професійна туговухість – це:

A. шумова хвороба;

B. * неврит слухового нерва;

C. шумова травма;

D. розрив барабанної перетинки;

E. глухота.

1162. Професійна шкідливість – це:

A. * чинник виробничого середовища, який впливає на того, що працює у процесі праці і який несприятливо діє на організм;

B. чинник навколишнього середовища, що має шкідливу дію на організм того, що працює;

C. чинник виробничого середовища, що має шкідливий вплив на організм того, що працює;

D. імічні, фізичні і біологічні чинники навколишнього середовища (у т.ч. і виробничого), що несприятливо діють на організм;

E. комплекс чинників виробничого середовища, який приводить в певних умовах до інвалідизації робітників.

1163. Прояв тренованості з боку легеневої системи:

A. *збільшується життєва емність легень (ЖЄЛ) і зменшується частота дихання;

B. зменшується частота дихання, збільшується його глибина;

C. зменшується ЖЄЛ, частішає дихання;

D. зменшується ЖЄЛ, зменшується глибина дихання;

E. частішає дихання, зменшується його глибина.

1164. Прояв тренованості нервово-м’язового апарату:

A. зниження вмісту креатинфосфорної кислоти в м’язах;

B. збільшення витрати м’язової енергії на одиницю роботи;

C. зменшення маси м’язової тканини;

D. зниження вмісту глікогену і АТФ у м’язах;

E. *підвищення вмісту глікогену і креатинфосфорної кислоти в м’язах.1165. Прояв тренованості при розумовій роботі:

A. оптимізація процесів збудження;

B. поліпшення всіх показників діяльності серцево-судинної системи;

C. поліпшення зору;

D. поліпшення всіх показників дихальної і нервово-м’язової систем;

E. *підвищення уваги.

1166. Прояв тренованості серцево-судинної системи:

A. *збільшення ударного об’єму серця і зменшення частоти серцевих скорочень;

B. збільшення ударного об’єму серця і частоти серцевих скорочень;

C. зменшення ударного об’єму серця і почастішання пульсу;

D. підвищення утилізації кисню організмом і збільшення хвилинного об’єму серця;

E. збільшення хвилинного і ударного об’ємів серця, почастішання пульсу.

1167. Психічні професійно значущі функції людини – це:

A. гострота зору;

B. пам’ять;

C. увага;

D. мислення;

E. *нервово-емоційна напруга.

1168. Раціоналізація трудового процесу передбачає:

A. *повну автоматизацію виробництва;

B. збільшення темпу роботи;

C. повну механізацію виробництва;

D. боротьбу з професійними шкідливостями;

E. сприятливий ритм роботи.

1169. Реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження:

A. збільшення хвилинного і зниження ударного об’єму серця;

B. зниження тонусу судин;

C. значне підвищення об’єму діастоли і зниження пульсового тиску;

D. *підвищення артеріального тиску, об’єму систоли і збільшення пульсового тиску;

E. зниження хвилинного і ударного об’єму серця.

1170. Регламентовані перерви протягом зміни вводяться:

A. в середині фази високої працездатності;

B. *на початку зниження працездатності;

C. в кінці фази впрацювання;

D. у фазу «кінцевого пориву»;

E. в шкідливому виробництві кожних 2 години.

1171. Рівень напруженості магнітного поля залежить у першу чергу від:

A. * Сили струму

B. Площі провідника

C. Хвильового опору

D. Площі провідника і хвильового опору

E. Нічого з цього

1172. Рівень шуму на робочому місці становить 141 дБА. Який ефект є найбільш імовірним у працюючих?

A. Подразнююча дія

B. * Отримання акустичної травми

C. Втрата слуху

D. Галопуючий перебіг хронічних захворювань

E. Підвищення виробничого травматизму

1173. Спектральна характеристика вібрації – це:

A. * розподіл рівня віброшвидкості (віброприскорення) по частотах;

B. поєднання коливань з різною амплітудою;

C. поєднання коливань з різною частотою;

D. поєднання коливань з різною інтенсивністю;

E. розподіл рівнів періоду коливань і амплітуди по частотах.

1174. Спектральна характеристика шуму це:

A. поєднання звуків з різними рівнями звуку;

B. поєднання звуків з різними рівнями інтенсивності;

C. * розподіл акустичної енергії по частотах;

D. поєднання найбільш інтенсивних звуків;

E. поєднання звуків із різним тембром.

1175. Специфічна (місцева) дія шуму проявляється змінами з боку:

A. * Слухового аналізатора.

B. Центральної нервової системи.

C. Вегетативної нервової системи.

D. Серцево-судинної системи.

E. Травної системи.

1176. Специфічна дія місцевої вібрації на організм виявляється у вигляді:

A. підвищеної чутливості на світловий і звуковий подразники;

B. * підвищеної чутливості до холодового чинника (позитивна холодова проба);

C. підвищеної слухової чутливості;

D. зміни (підвищення) тактильної чутливості;

E. підвищеної чутливості до високої температури (позитивна проба на тепло).

1177. Специфічна дія місцевої вібрації на організм виявляється у вигляді:

A. підвищеної чутливості до високої температури (позитивна реакція на тепло);

B. підвищеної тактильної чутливості;

C. * появи парестезій;

D. підвищеної чутливості на світловий і звуковий подразники;

E. підвищення слухової чутливості.

1178. Специфічна дія фізичної напруги на жіночий організм найчастіше виявляється у вигляді:

A. дисменореї;

B. аменореї;

C. передчасної менопаузи;

D. *птозу внутрішніх статевих органів;

E. варикозу нижніх кінцівок.

1179. Специфічна дія фізичної напруги на жіночий організм виявляється у вигляді:

A. гормональних змін;

B. аменореї;

C. високої захворюваності серцево-судинної системи;

D. *птозу внутрішніх статевих органів;

E. сплощення тазу.

1180. Специфічний вплив шуму – це вплив на:

A. дискримінаційну чутливість;

B. вібраційну чутливість;

C. артеріальний тиск;

D. діяльність залоз внутрішньої секреції;

E. * слухову чутливість.

1181. Специфічні ознаки фази адаптації при впливі шуму:

A. біль, дзвін у вухах і відчуття «закладання»;

B. зниження гостроти слуху більше ніж на 10 дБ (частота 500 Гц);

C. розвиток глухоти;

D. * зниження гостроти слуху на 5-10 дБ (частота 1000-4000Гц)

E. зниження гостроти слуху до 50 дБ (частоти 500-1000 Гц).

1182. Суть методики дослідження зоро-моторної реакції, одиниця вимірювання:

A. дослідження гостроти зору за допомогою спеціальної цифрової таблиці, в одиницях обробленої інформації;

B. дослідження гостроти зору за допомогою спеціальної буквеної таблиці, в одиницях обробленої інформації;

C. *дослідження прихованого часу зоро-моторної реакції з допомогою хронорефлексометра, в мілісекундах;

D. дослідження гостроти зору за допомогою хронорефлексометра, в герцах;

E. дослідження прихованого часу зоро-моторної реакції з допомогою хронорефлексометра, в герцах.

1183. Температуру і вологість повітря на робочому місці можна виміряти:

A. актинометром;

B. актинометром або радіометром;

C. * психрометром Ассмана;

D. анемометром;

E. радіометромє

1184. У виробничих приміщеннях умови праці підрозділяються на групи. До якої групи відносяться чинники, які обумовлюють| ризик розвитку профзахворювань?

A. * Шкідливі.

B. Небезпечні.

C. Допустимі.

D. Екстремальні.

E. Безпечні.

1185. У виробничих приміщеннях фармацевтичних підприємств і установ для забезпечення якості лікарських препаратів важливе значення має попередження перехресної контамінації. Вкажіть чинник, який її викликає:

A. * Мікроорганізми

B. Токсини.

C. Мікотоксини.

D. Інші види препаратів.

E. Пірогени.

1186. У тих, хто працює в умовах дії інфрачервоного випромінювання за відсутності засобів індивідуального захисту може розвинутися професійне ураження очей:

A. глаукома;

B. * катаракта;

C. електроофтальмія;

D. кон’юнктивіт;

E. ураження райдужної оболонки.

1187. Укажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці важкості та напруженості праці?

A. * ЦНС, серцево-судинна, м’язова

B. Шлунково-кишковий тракт, ендокринна, сечо-статева

C. Кровотвірна, ендокринна, сечо-статева

D. Внутрішні органи, ретикуло-ендотеліальна, ендокринна система

E. Система згортання крові, ретикуло-ендотеліальна, терморегуляторна

1188. Укажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці важкості та напруженості праці?

A. Терморегуляторна, буферна система крові, імунна система

B. Імунна система, ендокринна

C. Ендокринна система, буферна система крові, система згортання крові

D. Внутрішні органи, терморегуляторна система, сечо-статева система

E. * центральна нервова система, серцево-судинна, м’язова

1189. Укажіть ефективний спосіб захисту від ЕМП частотою 60 кГц:

A. * Суцільний металевий екран

B. Антистатичний комбінезон

C. Спецодяг з льняної тканини

D. Відстань

E. Екран-ширма

1190. Фізіологічна характеристика (показник) звуку:

A. сила (тиск);

B. * висота;

C. частота;

D. довжина хвилі;

E. швидкість.

1191. Фізіологічний показник (характеристика) звуку:

A. довжина хвилі;

B. період;

C. частота;

D. * гучність;

E. сила (тиск).

1192. Фізіолого-гігієнічною основою побудови раціональних режимів праці і відпочинку є

A. * Збіг роботи з періодом найвищої працездатності

B. Відсутність ознак стомлення на протязі робочої зміни

C. Нервово-емоційне напруження дорівнює доробочому рівню

D. Раціональне харчування

E. Нічого з цього

1193. Частота вібрації – це:

A. * число коливань за одиницю часу;

B. енергія коливального процесу;

C. число коливань на одиницю площі;

D. амплітуда коливань у пружному середовищі;

E. послідовність коливань в одиницю часу.

1194. Частота коливань – це:

A. послідовність коливань;

B. амплітуда коливань;

C. енергія коливань;

D. діапазон коливань;

E. * кількість коливань в одиницю часу.

1195. Чи передбачене екранування приміщення, де розташоване обладнання, яке генерує електромагнітне поле (ЕМП)?

A. * Ні

B. Так

C. За погодженням з санепідстанцією

D. Іноді

E. За погодженням з органами міської влади

1196. Швидкість руху повітря на робочому місці вимірюють:

A. кататермометром;

B. актинометром;

C. * анемометром;

D. радіометром;

E. психрометром.

1197. Шкідливий виробничий чинник може призвести до:

A. травматичного пошкодження;

B. * тимчасової втрати працездатності;

C. зниження працездатності;

D. виникнення каліцтв і загрози життю;

E. зниження мотивації до роботи..

1198. Шкідливі і небезпечні умови праці це:

A. Якi не вiдбиваються на захворюванностi i працездатностi працюючих

B. Якi можуть викликати тимчасовi функцiональнi змiни у працюючих, але не призводять до порушення здоров'я i працездатностi у працюючих

C. Якi можуть призвести до стiйкого зниження працездатностi або порушення здоров'я працюючих

D. * Якi викликають функцiональнi змiни, якi призводять до стiйкого зниження працездатностi

E. Які не викликають функціональних змін в організмі працюючих

1199. Щільність забудови ділянки аптеки складає 20 %, площа зелених насаджень – 50 %. Оцініть планування ділянки.

A. Всі показники відповідають гігієнічним нормативам.

B. * Всі показники не відповідають гігієнічним нормативам.

C. Щільність забудови повинна бути більше 20 %.

D. Площа зелених насаджень повинна бути менше 50 %.

E. Площа зелених насаджень повинна бути не більше 50 %.

1200. Що буде характеристикою ультразвуку, утвореного коливаннями повітрянного середовища у робочiй зонi?

A. Рiвнi звукового тиску у октавних смугах частот

B. Рiвнi звукового тиску у октавних на 1/3 октавних смугах частот

C. * Рiвнi звукового тиску у 1/3 октавних смугах частот

D. Рiвнi звукового тиску у октавних смугах частот і рiвнi звукового тиску у октавних на 1/3 октавних смугах частот

E. Нічого з цього

1201. Що є головним у підвищенні ефективності розумової праці?

A. Послідовність в діяльності

B. Аутогенне тренування

C. * Правильне чергування розумових і фізичних навантажень, режим праці і відпочинку

D. Раціональне харчування

E. Відпочинок

1202. Що є нормативним параметром ультразвуку, який розповсюджуєтсья контактним шляхом?

A. Значення вiброприскорення у смузi частот 0,1 - 10 МГц

B. Значення вiброприскорення на вiброшвидкостi у смузi частот 0,1 - 10 МГц

C. * Значення вiброшвидкостi у смузi частот 0,1 - 10 Мгц

D. Нічого з цього

E. Правильно Значення вiброприскорення на вiброшвидкостi у смузi частот 0,1 - 10 МГц і значення вiброшвидкостi у смузi частот 0,1 - 10 Мгц

1203. Що потрібно знати при розрахунку загальної роботи (присідання у певному ритмі)?

A. *масу досліджуваної особи (кГ) і довжину стегна (м);

B. масу досліджуваної особи і довжину нижньої кінцівки (м);

C. зріст досліджуваної особи;

D. коефіцієнт поправки на вік;

E. коефіцієнт Брока.

1204. Що таке звук?

A. явище, що виникає при різниці температури повітря;

B. явище, що спостерігається при неоднаковому тиску повітря протягом дня;

C. * коливання матеріальних частинок у пружному середовищі;

D. явище, що виникає при різних розрядах атмосферного повітря;

E. явище, що виникає при зіткненні «важких» і «легких» аероіонів.

1205. Що таке периферичний опір судин і як він змінюється при роботі?

A. величина, що відображає стан судинного тонусу, при роботі частіше всього збільшується;

B. *величина, що відображає стан судинного тонусу, при роботі частіше всього зменшується;

C. фізіологічна константа, що відображає стан судинного тонусу, при роботі не міняється;

D. величина, що відображає стан судинного тонусу; при виконанні легкої роботи – збільшується, важкої – зменшується;

E. украй нестабільна величина, що відображає стан судинного тонусу при виконанні різного роду роботи.

1206. Що таке поріг чутливості?

A. мінімальна амплітуда коливань, що сприймається вухом;

B. мінімальна частота коливань, що сприймається вухом;

C. мінімальний період коливань, що сприймається вухом;

D. * мінімальна енергія звуку, що сприймається вухом

E. мінімальна гучність звуку, що сприймається вухом.

1207. Що таке постійний шум?

A. З коливанням рівня більше 5 дБ /А/.

B. * З безперервним коливанням рівня.

C. З тривалістю імпульсів менше 1 с.

D. З тривалістю імпульсів більше 1 с.

E. З коливанням рівня менше 5 дБ /А/

1208. Що таке середній динамічний тиск ?

A. середнє із суми тиску систоли і діастоли;

B. середнє із суми пульсового тиску і тиску діастоли ;

C. *результуюча величина всіх змінних у капілярах;

D. результуюча величина всіх змінних у венах;

E. результуюча величина всіх змінних в артеріях.

1209. Що, в першу чергу, визначає важкість і напруженість праці верстатників ?

A. Вид обладнання і режим різання

B. * Ступінь механізації і автоматизації процесів, у тому числі допоміжних

C. Конструкція ріжучого інструменту

D. Робоча поза

E. Тривалість робочого дня

1210. Як визначити середньодобову концентрацію запиленого атмосферного повітря?

A. разову концентрацію пилу множать на 24;

B. * визначити середньоарифметичне значення разових концентрацій, визначених протягом доби;

C. визначити разові концентрації протягом тижня і розрахувати середньоарифметичну;

D. визначити разові концентрації протягом місяця і розрахувати середньоарифметичну;

E. визначити разові концентрації протягом року і розрахувати середньоарифметичну.

1211. Як нормується рівень шуму на виробництві?

A. По загальному рівню звуку

B. * По рівнях звукового тиску в 8-октавних полосах

C. По гучності звуку

D. По інтенсивності

E. Силі шуму

1212. Як співвідносяться стомлення і втома по часу?

A. втомі завжди передує стомлення;

B. відчуття втоми завжди виникає після розвитку стомлення;

C. стомлення плавно переходить у втому;

D. *втома може передувати стомленню при виконанні монотонної, нецікавої роботи;

E. втома різко змінюється стомленням.

1213. Якi з класiв умов i характеру працi допускають перевищення ГДК, ГДР?

A. Оптимальнi

B. Допустимi

C. * Шкiдливi i небезпечнi

D. Професiйнi

E. Максимально допустимі

1214. Якi конструктивнi признаки вказують на наявнiсть iнфразвуку?

A. Велика маса двигуна чи робочих органiв

B. Великi габарити кабiни керування

C. * Великi габарити двигуна чи робочих органiв

D. Велике приміщення

E. Товщина стін

1215. Яка система органiзму людини найбiлш чутлива до впливу електромагнiтних випромiнювань?

A. Кровоутворення

B. Серцево-судинна

C. * Нервова

D. Статетва

E. Травна

1216. Яке обладнання і конструкції можуть бути додатковим джерелом ЕМП у виробничому приміщенні?

A. Металевий каркас будівлі

B. Контур заземлення,

C. Обладнання, яке має контакт з контуром заземлення

D. * Вентиляційні споруди, системи водопостачання, каналізації, електропостачання

E. Системи волопостачання.

1217. Яке фізіологічне значення має раціональний ритм роботи?

A. * Підвищує працездатність, знижує стомлення

B. Сприяє концентрації уваги

C. Підвищує окислювально-відновлювальні процеси в організмі

D. Сприяє нормалізації артеріального тиску

E. Знижує навантаження на серце

1218. Який iз методів оцінки найбiльш повно вiдображає iнтенсивнiсть дії виробничого фактору?

A. Середньоарифметичний

B. Максимально разовий

C. * Середньозмiнений

D. Всi вiдповiдi вiрнi

E. Нічого з цього

1219. Який з даних показників звуку шуму є фізичним?

A. гучність;

B. тембр;

C. висота;

D. * сила;

E. слухова чутливість.

1220. Який з даних показників звуку шуму є фізичним?

A. гучність;

B. тембр;

C. висота;

D. * сила;

E. слухова чутливість.

1221. Яким шляхом передається високочастотний ультразвук?

A. Через повiтря

B. Через повiтря та безпосередньому контактi

C. * При безпосередньому контактi з джерелом ультразвуку

D. Через воду

E. Через екран

1222. Які з ничженаведених машин та інструментів для буріння в кар'єрах найбільш небезпечні (за інтенсивністю несприятливих факторів, які діють на працюючих)?

A. * Ручні пневматичні бурильні молотки

B. Телескопічні і колонкові пневматичні бурильні молотки

C. Станки глибокого буріння

D. Вишка з устаткуванням для буріння

E. Нічого з вищенаведеного

1223. Які несприятливі виробничі фактори переважають у доменному і сталеплавильному виробництві?

A. * Аерозолі і газоподібні токсичні речовини, конвекційне і променеве тепло

B. Вібрація

C. Шум

D. Пил

E. Висока температура і вологість

1224. Які основні критерії оцінки вібраційної хвороби?

A. Підвищення температури, тошнота, тремор рук.

B. * Капіляроспазм, тремор рук, зниження температурної чутливості.

C. Нудота, блювота, підвищення температури.

D. Шум в вухах, нудота, запаморочення.

E. Запаморочення в голові, підвищення температури, блювота

1225. Які функціональні показники використовуються для визначення енерговитрат:

A. *споживання кисню (л/хв);

B. коефіцієнт перерахунку л/хв в кал/хв;

C. потужність виконаної роботи (Вт);

D. об’єм виконаної роботи (кГм);

E. частота серцевих скорочень.

1226. Аналітична: площа - 10 м2 , працюючих - 2, кубатура - 33 м3, кратність повітрообміну - +2-3, опалювання водяне, температура повітря – 18 0С, швидкість руху повітря - 0,15 м/с, шум вдень - 30 дб А, штучне освітлення – загальне і місцеве, створює освітленість 500 лк (люмінесцентні лампи), вікна орієнтовані на південь. Гігієнічний висновок (має бути):

A. * площа не менше 20 м2 ;

B. опалювання тільки водяне або кондиціонування;

C. температура - не менше 22°;

D. шум в денний час - не більше 25 дба;

E. загальна освітленість 400 лк (люмінесцентні лампи),

1227. Аптека “Інтерхім” розташована у двоповерховому будинку на відстані 25 м від червоної лінії вулиці. На якій відстані від червоної лінії допускається розташовувати аптечні заклади?

A. * 15 м

B. 5 м

C. 10 м

D. 20 м

E. 25 м

1228. Аптека 1 категорії має асептичний блок. В його склад входять приміщення: дефектарська зі шлюзом (12+3 м2), асистентська-асептична зі шлюзом (8+3 м2), стерилізаційна (10 м2) і дистиляційно-стерилізаційна (10 м2). Вхід в блок загальний через шлюз. Висота приміщень - 3,3 м, глибина залягання - 5 м. Стіни в дефектарській на висоту 1,5 м помальовані масляною фарбою бежевого кольору, далі водною фарбою, в асистентській -асептичній – до стелі і стеля пофарбовані масляною фарбою блакитного кольору, в дистиляційній і дистиляційно-стерилізаційній стіни обложені глазурованою плиткою сірого кольору на всю висоту; стеля помальована масляною фарбою. Гігієнічна оцінка (має бути):

A. глибина кімнат менше норми (не більше 6 м);

B. * площа асистентської-асептичної зі шлюзом не менше (15+3) м2; висота панелей не менше 1,8 м;

C. стіни в дефектарській на висоту 1,8 м повинні бути пофарбовані масляною фарбою;

D. забороняється фарбування стелі масляною фарбою (тільки виштукатурена);

E. площа дефектарської зі шлюзом не менше 15+3 м2.

1229. Аптека розміщена в центрі мікрорайону. з навітряного боку по відношенню до промислового підприємства 1 класу. Санітарно-захисна зона 1000 м. Оцініть розміщення аптеки.

A. * Аптека розміщена правильно.

B. Аптека розміщена неправильно.

C. Санітарно-захисна зона повинна бути 500 м.

D. Аптека повинна розміщуватися з підвітряного боку.

E. Санітарно-захисна зона повинна бути 100 м.

1230. Аптека розміщена в центрі мікрорайону. з підвітряного боку по відношенню до промислового підприємства 1 класу. Санітарно-захисна зона 300 м. Поблизу аптеки проходить автомагістраль. Оцініть розміщення аптеки.

A. Розміщена правильно, оскільки аптека повинна знаходитися з підвітряного боку до будь-яких промислових підприємств.

B. * Неправильно, необхідне розміщення аптеки з навітряного боку по відношенню до підприємств.

C. Санітарно-захисна зона повинна бути 800 м.

D. Аптека повинна розміщуватися поблизу автомагістралі.

E. Санітарно-захисна зона повинна бути 500 м.

1231. Аптека розміщена на околиці міста. У складі приміщень має асептичний блок. По розі вітрів розміщена з підвітряного боку по відношенню до промислових підприємств з шкідливими викидами. Оцініть розміщення аптеки.

A. Розміщена правильно, оскільки аптека повинна знаходитися з підвітряного боку до будь-яких промислових підприємств.

B. * Неправильно, необхідне розміщення аптеки з навітряного боку по відношенню до підприємств.

C. Розміщення неправильне, необхідно в центрі міста.

D. Розміщення правильне, аптека повинна розміщуватися на околиці міста.

E. При розміщенні аптеки не враховується роза вітрів.

1232. Аптека розміщена на околиці міста. Ухил 5 0, рівень стояння грунтових вод 1,5 м до поверхні землі. У складі приміщень має асептичний блок. По розі вітрів розміщена з навітряного боку по відношенню до промислових підприємств з шкідливими викидами. Оцініть розміщення аптеки.

A. * Розміщена правильно, оскільки аптека повинна знаходитися з навітряного боку до будь-яких промислових підприємств.

B. Неправильно, необхідне розміщення аптеки з підвітряного боку по відношенню до підприємств.

C. Розміщення аптеки не залежить від «рози вітрів».

D. Розміщення правильне, аптека повинна розміщуватися на околиці міста.

E. Ухил ділянки повинен бути 10 0.

1233. Аптечна ділянка розміщена в межах населеного пункту, з підвітряного боку (за панівними вітрами) стосовно діючого промислового підприємства. Рівень стояння грунтових вод - 3 м від поверхні землі. Площа забудови ділянки складає 15 %, озеленення – 65 %. Яка з наведених характеристик не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам?

A. Площа озеленення

B. Розташування в межах населеного пункту

C. Площа забудови

D. * Розміщення з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства

E. Рівень стояння грунтових вод

1234. Асептичний блок обладнаний припливно-витяжною вентиляцією, яка забезпечує 2-х кратний обмін повітря за годину Оцініть ефективність вентиляції:

A. Вентиляція ефективна.

B. Вентиляція не ефективна (потрібний 10-ти кратний обмін).

C. Рекомендується кратність: припливу - 2, витяжка - 2.

D. * Рекомендується кратність: припливу - 4, витяжка - 2.

E. Рекомендується кратність: припливу - 2, витяжка - 3.

1235. Асептична (із шлюзом): площа - 15 м2 , працюючих - 2, кубатура - 46 м3, кратність повітрообміну - +4-2, опалювання панельно-променеве, температура повітря – 20 0С, швидкість руху повітря -0,1 м/с, шум вдень - 30 дб А, штучне освітлення – загальне і місцеве, створює освітленість 300 лк (люмінесцентні лампи), вікна орієнтовані на схід. Гігієнічний висновок (має бути):

A. площа не менше 18 м2 ;

B. опалювання тільки водяне або кондиціонування;

C. температура - не менше 22°;

D. шум в денний час - не більше 25 дба;

E. * загальна освітленість 500 лк (люмінесцентні лампи), температура повітря – 18 0С.

1236. Асептична обладнана настінним бактерицидним випромінювачем, що складається з 2-х неекранованих ламп БУВ-30. Об'єм приміщення 40 м3. Скільки бактерицидних ламп БУВ-30 необхідно додатково встановити в асептичній?

A. * 1 лампу

B. 2 лампи

C. 3 лампи

D. 4 лампи

E. 5 ламп

1237. Асистентська аптеки ІІ категорії має площу 40 м2, число працюючих - 5, висота 3 м, вікна орієнтовані на південь-схід, СК = 1:4, КПО = 2 %; обладнана центральним паровим опалюванням; температура повітря +18 0С, відносна вологість - 50 %, швидкість руху повітря - 0,15 м/с. Гігієнічний висновок:

A. площа асистентської повинна бути не менше 32 м2;

B. СК повинен бути 1:4 ;

C. КПО - не менше 2,5 %;

D. * парове опалювання неприпустимо; висота приміщень аптеки повинна бути не менше 3,3 м

E. температура - не більше 18°.

1238. Асистентська загальною площею - 30 м2. Коефіціент заглиблення - 8 м. Висота асистентської - 3,3 м. Стіни в кімнаті обкладені глазурованою плиткою ясно - блакитного кольору на висоту 1,8 м, далі помальвані масляною фарбою. Стеля пофарбована білою масляною фарбою. Шафи і робочі меблі - ясно–сірого кольору. Гігієнічна оцінка:

A. * Коефіціент заглиблення кабінету більше допустимої норми (має бути не більше 6 м);

B. площа асистентської не менше 28 м2;

C. меблі повинні бути світлих тонів;

D. в кімнаті не повинно бути гострих кутів;

E. облицювальна плитка повинна бути темних тонів.

1239. Асистентська площею 30 м2, працюючих 5. Температура повітря + 20 0С, відносна вологість – 65 %, швидкість руху повітря - 0,05 м/с. Опалювання – панельно-променисте. Загальне і місцеве освітлення. Рівень освітлення – 500 лк (ЛЛ), СК = 1:4, КЕО - 2,5 %. Рівень шуму - 30 дб А. Гігієнічний висновок:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.058 сек.)