АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница

Читайте также:
 1. E. реєстрації змін вологості повітря.
 2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
 3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница
 4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
 5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
 6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница
 7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
 8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
 9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
 10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница
 11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница
  1. 26 – 30
  2. 21 – 25
  3. * 10 – 15
  4. 16 – 20
  5. 0 – 10
 1. В лабораторію райСЕС відправлені проби з ріки С. для санітарно-гігієнічного аналізу. Виявлено наявність у воді всієї триади азотмістних сполук у високих концентраціях. Про забруднення води якого походження це свідчить?
  1. Постійне органічне
  2. Свіже органічне
  3. Давнє органічне
  4. Свіже бактеріальне
  5. * Постійне мінеральне

160. В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання. Його джерелом є поверхнева водойма – річка К, яка за показниками якості води відноситься до ІІ класу вододжерел. При здійсненні поточного лабораторного контролю за якістю води в точці “перед надходженням води у зовнішню розподільчу мережу” місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за епідемічними показниками:

  1. * Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу.
  2. Погіршення санітарного стану водойоми – річки К.
  3. Порушення правил відбру проб.
  4. Незадовільне транспортування проби до лабораторії.
  5. Застій води у розподільчий мережі.
 1. Вихователі сільського дитячого садка помітили у багатьох дітей розлади шлунково-кишкового тракту з частими проносами. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм3): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 900, заліза - 0,3, хлоридів - 240. Що свідчить про можливий вплив питної води на здоров'я дітей?
  1. Вміст азоту нітратів
  2. * Вміст сульфатів у воді
  3. Вміст азоту нітритів у воді
  4. Вміст азоту амонійного у воді
  5. Вміст хлоридів у воді
 2. Вода питна водопровідна 1-го кліматичного району. Оцініть якість питної води: загальна жорсткість - 5 мг-екв/дм3, сухий залишок 800 мг/дм3, хлориди - 200 мг/дм3:
  1. * вода відповідає Десту «Вода питна»;
  2. вода не відповідає Десту «Вода питна»;
  3. загальна жорсткість нижче за норму;
  4. сухий залишок нижче за норму;
  5. вміст хлоридів нижче за норму.
 3. Водопостачання аптеки здійснюється з міської водопроводної мережі. Потреба аптеки у дистильованій воді складає 5 дм3 на добу. Яка кількість питної води буде використана для дистиляції протягом доби?
  1. * 60-100 дм3
  2. 10-20 дм3
  3. 30-50 дм3
  4. 120-150 дм3
  5. 150-200 дм3
 4. Група українських туристів відвідує Малайзію. За даними ВООЗ ця країна має високий рівень захворюваності інфекційними захворюваннями, у тому числі з водним шляхом передачі. Який засіб знезаражування індивідуальних запасів води варто рекомендувати туристам?
  1. * Кип'ятіння
  2. Озонування
  3. Заморожування
  4. Опромінення УФ
  5. Йодування
 5. Для будівництва санаторію бальнеологічного профілю виділена територія в гористій місцевості (периферія Карпат). Проведено санітарно-хімічне, гельмінтологічне і бактеріологічне дослідження ґрунту. Проби бралися із глибини 2,0; 20,0 і 50,0 см в різних місцях ділянки. Результати аналізу: санітарне число - 0,88, загальне число бактерій в 1 г - 630, колі титр - 2,0, титр анаеробів - 0,2, кількість яєць гельмінтів в 1 г - 0. Дати заключення про ступінь забруднення ґрунту.
  1. * Слабо забруднений
  2. Забруднений
  3. Помірно забруднений
  4. Сильно забруднений
  5. Чистий
 6. Для виключення фекального забруднення води із місцевого вододжерела постало питання вибору найбільш інформативного показника. Визначення якого показника доцільно використати з даною метою?
  1. Азоту нітратів
  2. Азоту нітритів
  3. * Колі-титру
  4. Хлоридів
  5. Окисності
 7. Для водопостачання аптеки використовують воду, яка містить 200 мг/дм3 хлоридів, 200 мг/дм3 сульфатів, 0,7 мг/дм3 заліза. Загальна твердість води – 3,0 мг-екв/дм3, індекс БГКП – 2. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?
  1. Пом'якшення
  2. * Знезалізнення
  3. Опріснення
  4. Дезодорацію
  5. Знезаражування
 8. Для водопостачання аптеки використовують воду, яка містить 140 мг/дм3 хлоридів, 160 мг/дм3 сульфатів, 0,3 мг/дм3 заліза. Загальна твердість води – 6,0 мг-екв/дм3, колі-індекс – 5, загальне мікробне число 600 КУО. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?
  1. Пом’якшення
  2. Очищення води від заліза
  3. Опріснення
  4. Фторування
  5. * Знезаражування
 9. Для водопостачання лікарні використовують воду, яка містить 150 мг/дм3 хлоридів, 100 мг/дм3 сульфатів, 0,8 мг/дм3 заліза, 0,1 мг/дм3 солей амонійного азоту. Загальна твердість води – 3,0 мг-екв/дм3, індекс БГКП – 2. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?
  1. Пом’якшення
  2. * Очищення води від заліза
  3. Опріснення
  4. Фторування
  5. Знезаражування
 10. Для водопостачання лікарні використовують воду, яка містить 500 мг/дм3 хлоридів, 200 мг/дм3 сульфатів, 0,3 мг/дм3 заліза. Загальна твердість води – 5,0 мг екв/дм3, індекс БГКП – 2. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?
  1. Пом’якшення
  2. Очищення води від заліза
  3. * Опріснення
  4. Дезодорацію
  5. Знезаражування
 11. Для водопостачання міста використовують воду, яка містить 100 мг/дм3 хлоридів, 150 мг/дм3 сульфатів, 0,3 мг/дм3 заліза. Загальна твердість води – 5,0 мг екв/дм3, індекс БГКП – 6. Які заходи необхідно провести для покращання її якості?
  1. Пом’якшення
  2. Очищення води від заліза
  3. Опріснення
  4. Дезодорацію
  5. * Знезаражування
 12. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 250, індекс БГКП – 2, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. * Збільшено ЗМЧ
  3. Збільшений індекс БГКП
  4. Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 13. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 50, індекс БГКП – 15, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Збільшено ЗМЧ
  3. * Збільшений індекс БГКП
  4. Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 14. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 90, індекс БГКП – 2, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 5. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Збільшено ЗМЧ
  3. Збільшений індекс БГКП
  4. Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. * Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 15. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 85, індекс БГКП – 3, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. * Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Збільшено ЗМЧ
  3. Збільшений індекс БГКП
  4. Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 16. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 35, індекс БГКП – 1, число кишкових гельмінтів – 3, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Збільшено ЗМЧ
  3. Збільшений індекс БГКП
  4. *Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 17. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 85, індекс БГКП – 3, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. * Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Збільшено ЗМЧ
  3. Збільшений індекс БГКП
  4. Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 18. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 90, індекс БГКП – 2, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 5. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.
  1. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Збільшено ЗМЧ
  3. Збільшений індекс БГКП
  4. Збільшено число кишкових гельмінтів
  5. * Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших
 19. Для водоспоживання використовують воду із запахом 1 бал, колірністю – 15о, прозорістю – 25 см, каламутністю – 1,8 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.
  1. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. Знижена прозорість
  3. * Збільшена каламутність *
  4. Підвищена колірність
  5. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень
 20. Для водоспоживання використовують воду із запахом 2 бали, колірністю – 10о, прозорістю – 15 см, каламутністю – 1,3 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.
  1. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам
  2. * Знижена прозорість
  3. Збільшена каламутність
  4. Підвищена колірність
  5. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень
 21. Для колективу одного із вищих навчальних закладів запропоновано виділити із земельного фонду міста ділянку під забудову площею 12 га. Ділянка розташована на відстані 1 км від аеродрому. Проведено санітарно-хімічне, гельмінтологічне і бактеріологічне дослідження. Проби брались із глибини 2 і 10 см в різних місцях. Результати аналізу: санітарне число - 0,92, загальне число бактерій в 1 г - 600, титр кишкової палички - 5,0, титр анаеробів - 0,2, титр гельмінтів - 5, число личинок мух на 0,25 м2 - 1. Дати заключення про ступінь забруднення ґрунту.
  1. * Слабо забруднений
  2. Забруднений
  3. Помірно забруднений
  4. Сильно забруднений
  5. Чистий
 22. Для отримання апірогенної води в аптеці № 2 міста В. використовують дистилятори, які мають пристрій для закриття водозбірника, в якому вода витримується при температурі 700 С, пристрій для затримки крапель неперегнаної води відсутній. Звільнення від пірогенів відбувається шляхом пропускання розчину крізь адсорбційні колонки з активованим вугіллям. Визначити і уточнити недоліки одержання апірогенної води, що мають місце в даному випадку.
  1. * Відсутність пристрою для затримки крапель неперегнаної води; температура води водозбірника повинна бути не нижче 800 С.
  2. Температура води водозбірника повинна бути не нижче 750 С
  3. Відсутність пристрою для затримки крапель неперегнаної води.
  4. Температура води водозбірника повинна бути не нижче 800 С
  5. Відсутність пристрою для затримки крапель дистильованої води
 23. Для отримання доброякісної питної води використовуються основні і спеціальні методи обробки. Який з наведених методів відноситься до основних методів?
  1. Опріснення;
  2. Пом’якшення;
  3. Пом’якшення;
  4. Дезактивація;
  5. * Освітлення.
 24. Для оцінки епідеміологічної ролі води в розповсюдженні кишкових інфекцій необхідний мікробіологічний аналіз. Назвіть санітарно-показові мікроорганізми у воді.
  1. Гельмінти.
  2. * Кишкова паличка.
  3. Віруси.
  4. Бруцелли.
  5. Грибки.
 25. Жителі села скаржаться на солонуватий присмак води. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм3): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 200, заліза - 0,3, хлоридів - 640. Що свідчить про можливий вплив на присмак питної води?
  1. Вміст сульфатів у воді
  2. Вміст азоту нітритів у воді
  3. Вміст азоту амонійного у воді
  4. * Вміст хлоридів у воді
  5. Вміст азоту нітратів
 26. За даними гігієнічного аналізу питної води встановлено: запах – 1 бал, каламутність – 1,0 мг/л, індекс БГКП – 2, вміст алюмінію – 0,05 мг/л, нітратів 50 мг/л. Який із згаданих показників потребує корекції?
  1. Запах
  2. Каламутність
  3. Індекс БГКП
  4. Вміст алюмінію
  5. * Вміст нітратів
 27. За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички - забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) - малозабруднений. Це свідчить про:
  1. * Надходження свіжого фекального забруднення
  2. Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації в ґрунті
  3. Давнє фекальне забруднення
  4. Постійне надходження органічних білкових забруднень
  5. Недостатню інсоляцію та аерацію ґрунту
 28. За результатами лабораторних досліджень ґрунту земельної ділянки лікарні оцінений як забруднений. Яким у цьому випадку було санітарне число Хлєбнікова?
  1. * 0,70-0,85
  2. 0,98-1.00
  3. 0,86-0,97
  4. 0,60-0,69
  5. 0,50-0,59
 29. За якими показниками вода питна водопровідна не відповідає гігієнічним нормативам: колірнвість – 180 , прозорість - 55 см, присмак - 2 бали, запах - 3 бали, сульфати – 400 мг/дм3, хлориди - 350 мг/дм3, загальна жорсткість - 7 мг-екв/дм3:
  1. кольоровість, прозорість;
  2. * запах;
  3. за всіма показниками відповідає;
  4. сульфати;
  5. хлориди, жорсткість.
 30. За якими показниками вода питна не відповідає гігієнічним нормативам: рН - 7,5, колірність - 300, присмак - 2 бали, запах - 2 бали, каламутність - 1,7 мг/дм3, сульфати - 300 мг/дм3, хлориди - 100 мг/дм3, загальна жорсткість (узгоджено з місцевою СЕС) - 9 мг-екв/дм3:
  1. загальна жорсткість;
  2. хлориди, рН;
  3. сульфати;
  4. рН, сульфати;
  5. * колірність, каламутність.
 31. Лабораторний аналіз води показав наявність у воді підвищеного вмісту фтору. Джерел забруднення води поблизу немає. Визначите чинник, що впливає на якість води.
  1. Епідобстановка в даній місцевості.
  2. Вид джерела.
  3. * Геологічні особливості місцевості.
  4. Склад атмосферного повітря.
  5. Система водопостачання.
 32. Наслідком процесів самоочищення грунту і, отже, мінералізації органічних речовин та загибелі патогенних бактерій і яєць гельмінтів є утворення складної речовини, до складу якої входять органічні кислоти та сапрофітні мікроорганізми. Як називають цю речовину?
  1. * Гумус.
  2. Бентос.
  3. Планктон.
  4. Хрящ.
  5. Перифітон.
 33. Оскільки хлорне вапно швидко розкладається, тому перед використанням його з метою хлорування визначають вміст активного хлору у ньому. Оптимальний вміст активного хлору в хлорному вапні становить (%):
  1. 50 - 55;
  2. 40 - 43;
  3. * 32 - 35;
  4. 15 - 20;
  5. 5 - 10.
 34. Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини встановлено, що прозорість складає 50 см; колірність - 20°; каламутність - 0,5 мг/л; запах і присмак - 1 бал; загальна твердість - 12,5 мг-екв/л; вміст фтору - 1,5 мг/л; окиснюваність - 0,7 мг/л; колі-індекс - 2; мікробне число - 10. Який метод очищення з перерахованих необхідно провести для покращення якості питної води?
  1. * Пом'якшення
  2. Дефторування
  3. Дезодорацію
  4. Знезаражування
  5. Освітлення
 35. Після вживання води з колодязя у ряду жителів населеного пункту з'явилися диспепсичні розлади. Які дослідження необхідно провести для оцінки якості води?
  1. * Бактеріологічні.
  2. Органолептичні.
  3. Фізичні.
  4. Вірусологічні.
  5. Гельмінтологічні.
 36. Після очищення стічних вод було виявлено збудників черевного тифу, дизентерійні бактерії та віруси поліомієліту, який метод очищення треба вжити, щоб запобігти захворюванням при використанні цих вод для побутових потреб?
  1. Іонний обмін
  2. Екстракція
  3. * Біологічний
  4. Абсорбція
  5. Коагуляція
 37. Після перемішування 50 см3 грунти з 75 мл води загальний об'єм суміші склав 115 см3. Расчитайте пористість грунту (%):
  1. 40;
  2. 30;
  3. * 20;
  4. 10;
  5. 5.
 38. Після перемішування 50 см3 грунти з 75 мл води загальний об'єм суміші склав 105 см3. Расчитайте пористість грунту (%):
  1. 64;
  2. 75;
  3. * 40;
  4. 30;
  5. 20.
 39. Після перемішування 50 см3 грунти з 75 мл води загальний об'єм суміші склав 110 см3. Расчитайте пористість грунту (%):
  1. 40;
  2. * 30;
  3. 20;
  4. 25;
  5. 10.
 40. Після проведення аналізу води з вододжерела, яке планується використовувати для міського водогону виявлено наступні показники: запах і смак – 3 ПР, прозорість – 30 см, хлориди – 150 мг/дм3, сульфати – 120 мг/дм3, залізо 0,2мг/дм3. Як називається метод усунення присмаків і запахів води?
  1. Дезактивація,
  2. * Дезодорація
  3. Дезінфекція,
  4. Дератизація,
  5. Дистиляція.
 41. Після проведення аналізу води з вододжерела, яке планується використовувати для міського водогону виявлено, що у воді є збільшений вміст радіоактивних речовин. Який метод можна використати для зниження їх вмісту у воді?
  1. * Дезактивація,
  2. Дезодорація ,
  3. Дезінфекція,
  4. Дератизація,
  5. Дистиляція.
 42. При визначенні епідемічної безпеки води було виявлено перевищення індексу БГПК. Який показник в першу чергу необхідно визначити на етапі ідентифікації колоній?
  1. ЗМЧ
  2. Число патогенних мікроорганізмів
  3. * Число термостабільних кишкових паличок
  4. Число коліфагів
  5. Число патогенних кишкових найпростіших
 43. При дослідженні води водойми, забрудненої речовинами, які біохімічно окислюються, БCК залишається на дуже низькому рівні. Це свідчить про :
  1. * наявність у водоймі речовин, що гальмують біохімічне окислення (важкі метали та інше)
  2. помилку лабораторного аналізу (неправильне розведення)
  3. відсутність у водоймі сапрофітної мікрофлори
  4. добре проходять процеси самоочищення
  5. малу кількість розчиненого кисню у воді
 44. При дослідженні проби води із шахтного колодязя виявили, що вода має жовтувате забарвлення. Якi показники необхiдно визначити для знаходження причини пiдвишення колiрностi води?
  1. Хлориди
  2. Сульфати
  3. Фтор
  4. * Залiзо
  5. Нітрити
 45. При дослідженні якості води водойм вивчають органолептичні властивості, бактеріологічні показники, вміст хімічних речовин. На хiмiчний склад води водоймищ найбiльше впливають:
  1. * Кисень
  2. Всі розчинені гази
  3. Бiологiчнi об"єкти рослинного походження
  4. Важкi метали
  5. Бiологiчнi об"єкти тваринного походження
 46. При санітарно–бактеріологічному контролі аптеки взяли до аналізу дистильовану воду, яка застосовувалась в аптеці для приготування ліків, окрім ін’єкційних розчинів і очних крапель. Укажіть, в якому випадку дистильована вода вважається як така, що відповідає нормам?
  1. Мікробне число 10 КУО/см3, БГКП виявляються в 500 см 3 дослідженої води
  2. * Мікробне число менш за 15 КУО (колонієутворюючих одиниць) в 1 см 3, БГКП (бактерії групи кишкової палички) відсутні
  3. Мікробне число 100 КУО в 1 см 3, БГКП не виявляються
  4. Інші мікроби не виявляються, БГКП виявляються в 300 см3 води
  5. Мікробне число 50 КУО/см3, БГКП виявляються в 300 см3 води
 47. Проведено дослідження води, яка відібрана із шахтної криниці. Установлено: прозорість – 18 см, колірність – 15°, запах – 3 бали, жорсткість 10 мг-екв/дм3, окислюваність – 4 мг/дм3, вміст азоту амонійного – 0,2 мг/дм3, азоту нітратів – 0,05 мг/дм3, хлоридів – 80 мг/дм3, колі-титр – 80, колі–індекс – 12. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.
  1. * Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна санація криниці;
  2. Вода відповідає гігієнічним вимогам;
  3. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна очистка криниці;
  4. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести знешкодження води.
  5. Вода небезпечна в епідвідношенні, необхідна дезактивація криниці.
 48. Проведено лабораторне дослідження води. Отримано результати: запах – 2 бали, прозорість – 30 см по шрифту Снеленна, колірність - 20° С, сухий залишок – 900 мг/дм3, сульфати – 250 мг/дм3, хлориди – 250 мг/дм3, окислюваність – 4 мг/дм3, колі-індекс – 3, мікробне число – 100, фтор – 1,5 мг/дм3, нітрати – 10 мг/дм3, яйця гельмінтів – 8 у 25 дм3 води. Які показники води не відповідають вимогам ДержСанПіН “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”?
  1. * Паразитологічні
  2. Органолептичні
  3. Токсикологічні
  4. Мікробіологічні
  5. Фізико-хімічні

209. Результати контролю води , що використовується для приготування препарату , свідчить про наявність пірогенів. При якому способі введення препарата у хворого може виникнути пірогенна реакція?  1. * Парентеральному
  2. Пероральному
  3. Сублінгвальному
  4. Інтраназальному
  5. Інтравагінальному
 1. Результати лабораторного аналізу питної води, відібраної на водогінній мережі міста, показали високий рівень бактеріального забруднення (колі-титр - 25). Яка можлива причина погіршення якості води?
  1. * Порушення герметичності водогінної мережі
  2. Застій води у мережі
  3. Матеріал водопровідних труб
  4. Підвищення температури води
  5. Давно не промивалася, замулена мережа
 2. Результати хімічного аналізу води з колодязя розташованого на території аптеки свідчать про підвищений, порівняно з нормою, вміст фтору, що є чинником риску в розвитку хвороби:
  1. Уровського
  2. Сечокам'яної
  3. Гіпертонічної
  4. * Флюорозу
  5. Подагри
 3. Серед населення поширений флюороз. Який метод необхідно використовувати для аналізу води?
  1. * Хімічний.
  2. Біологічний.
  3. Гельмінтологічний.
  4. Вірусологічний.
  5. Мікологічний.
 4. Серед населення, що користується колодязною водою, виявлені випадки дизентерії. Який аналіз води необхідно провести?
  1. Хімічний.
  2. Органолептичний.
  3. Гельмінтологічний.
  4. * Мікробіологічний.
  5. Вірусологічний.
 5. Туристи з України відвідують одну з країн Азії. За даними ВООЗ ця країна має високий рівень захворюваності інфекційними захворюваннями, у тому числі з водним шляхом передачі. Який засіб знезаражування індивідуальних запасів води варто рекомендувати туристам?
  1. * Таблетований метод
  2. Заморожування
  3. Озонування
  4. Опромінення УФ
  5. Коагуляція води.
 6. У аптеці № 7 міста Д. воду для ін’єкцій одержують у окремій кімнаті асептичного блоку, в якому одночасно проводитися прийом фармацевтичної продукції зі складу міста. Вода знаходиться в декількох збірниках, на яких прикріплена бірка з номером аналізу. Вкажіть на недоліки, які мають місце та визначають порушення правив одержання води для ін’єкцій.
  1. * Відсутність повної ізоляції кімнати асептичного блоку, а також бірки з визначенням: “вода для ін’єкцій” та дати.
  2. Тільки відсутність на бірці дати
  3. Тільки відсутня ізоляції асептичного блоку.
  4. Вода знаходиться в декільках збірниках.
  5. Відсутність ізоляції відділу прийому фармацевтичної продукції.
 7. У воді шахтного колодязя, розташованого на околиці села в 60 м нижче ферми великої рогатої худоби виявлені азотисті з'єднання, у таких концентраціях: аміак - 0,9 мг/л, нітрити -0,3 мг/л, нітрати - 52 мг/л. Для якого забруднення характерний такий аналіз води?
  1. * Постійне
  2. Свіже
  3. Недавнє
  4. Давнє
  5. Латентне
 8. У лабораторії провели бактеріологічне дослідження води. При цьому визначили колі-індекс, мікробне число. Що таке колі-індекс, яка його норма для водопровідної води ?
  1. Колі-індекс – це кількість мікроорганізмів в 1 мл води, норма 100.
  2. Колі-індекс – це найменша кількість води, в якій виявляється 1 кишкова паличка, норма 10.
  3. Колі-індекс – це кількість сапрофітів в 1 л води, норма 20.
  4. * Колі-індекс – це кількість кишкових паличок в 1 л води, норма для водопровідної води не більше 3.
  5. Колі-індекс – це кількість води, в якій міститься 10 кишкових паличок.
 9. У місті N. для поліпшення якості питної води використовували нові методи очищення та знезаражування. Який з наведених методів може використовуватись для знезаражування води на сучасних водогонах?
  1. * Озонування
  2. Фільтрація
  3. Коагуляція
  4. Кип'ятіння
  5. Дезактивація
 10. У населеному пункті серед населення, що вживає воду з колодязя, почастішали скарги на поганий смак і сторонній присмак води. Як оцінити якість води?
  1. Визначити прозорість води.
  2. * Визначити смак і запах води за п'ятибальною шкалою.
  3. Визначити кольоровість води в градусах.
  4. Визначити коли-титр.
  5. Визначити мікробне число.
 11. У питній воді з артезіанської свердловини виявлений фтор в кількості у кількості 3 міліграма/л. Виберіть метод для корекції даного показника:
  1. Показник не потребує корекції.
  2. Необхідно проводити фторування.
  3. * Необхідно проводити дефторування.
  4. Необхідно проводити опріснення.
  5. Необхідно проводити пом'якшення.
 12. У приміщенні аптеки проводиться зберігання у скляних балонах дистильованої води. Яким є максимальний термін зберігання дистильованої води в асептичних умовах?
  1. * 3 доби
  2. 1 доба
  3. 2 доби
  4. 4 доби
  5. 5 діб

222. У приміщенні аптеки проводиться зберігання у скляних балонах “ води для ін’єкцій” . Яким є максимальний термін зберігання “ води для ін’єкцій” в асептичних умовах?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)