АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница

Читайте также:
 1. E. реєстрації змін вологості повітря.
 2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
 3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница
 4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
 5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
 6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница
 7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
 8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
 9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
 10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница
 11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница
  1. Для пастеризації.
  2. Для дезинсекції.
  3. * Для дезінфекції
  4. Для стерилізації
  5. Для дератизації
 1. Аптечний пункт I групи з правом виготовлення лікарських форм, що вимагають асептичних умов, повинен мати площу не менше:
  1. 12 м2;
  2. 22 м2;
  3. * 30 м2;
  4. 40 м2.
  5. 18 м2
 2. Аптечний пункт може бути:
  1. I групи - з правом виготовлення лікарських засобів;
  2. I групи - з правом виготовлення лікарських форм, що потребує асептичних умов;
  3. II групи - без права виготовлення лікарських форм;
  4. III групи - філіал аптеки.
  5. * I групи - з правом виготовлення лікарських засобів; II групи - без права виготовлення лікарських форм; III групи - філіал аптеки.
 3. В аптеці приготований розчин глюкози для ін'єкції. Який метод стерилізації необхідно вибрати для розчину глюкози?
  1. * Стерилізувати в автоклаві при тиску 0,5 атм 15 хв
  2. Прокип'ятити протягом 1 години
  3. Стерилізувати в автоклаві при тиску 1 атм 15 хв
  4. Тіндалізацию
  5. Пастеризацію
 4. В аптеці та аптечних закладах завжди повинен бути ... запас миючих і дезінфікуючих засобів:
  1. * Трьохмісячний
  2. Одномісячний
  3. Двохмісячний
  4. Тижневий
  5. Піврічний

424. В дистиляційно-стерилізаційній аптеки потрібно обладнати вентиляцію у зв’язку із високим рівнем у повітрі приміщення оксиду вуглецю. Яку систему вентиляції слід обладнати в даному приміщенні?

  1. * Штучну припливно-витяжну
  2. Штучну припливну
  3. Природну
  4. Штучну витяжну
  5. Кондиціювання
 1. В приміщеннях, де зберігаються лікарські засоби, розміщують окремо:
  1. список А ( отруйні та наркотичні речовини )
  2. список Б ( сильнодіючі речовини )
  3. Загальний список
  4. * список в суворій відповідності з токсикологічними групами
  5. не має значення
 2. В чому полягає принцип психрометрії повітря?
  1. в дослідженні вмісту в повітря кількості аероіонів з допомогою іонатора;
  2. * в дослідженн різниці температури сухого і вологого термометрів в психрометрі;
  3. в вимірюванні разниці барометричного тиску в ранішній і вечірній час доби;
  4. в вимірюванні температури повітря в 3-х точках приміщення і вирахування середньої величини;
  5. в визначенні часу охолодження кататермометра з 38 0С до 35 0С .
 3. Вид комфорту, який згідно сучасним гігієнічним уявленням, забезпечує в приміщеннях аптеки сприятливі умови середовища:
  1. * повітряний;
  2. санітарний;
  3. біохімічний;
  4. фізичний;
  5. фізіологічний.
 4. Види вентиляції аптечних приміщень:
  1. пряма, зворотня;
  2. * природна, штучна;
  3. рециркуляційна, загальна;
  4. протяг, загальнообмінна;
  5. аерація, місцева.

429. Відповідно до гігієнічних вимог до внутрішнього планування аптек допускається поєднання деяких приміщень. З яким приміщенням можна суміщати кабінет завідувача?  1. Асистентською
  2. * Бухгалтерією
  3. Розфасовувальною
  4. Кімнатою персоналу
  5. Матеріальною
 1. Відповідно до інструкції, що діє, щодо санітарно-протиепідемічного режиму аптек з метою попередження стійкості мікроорганізмів до дезинфікуючих засобів необхідно:
  1. * Дезінфікуючі засоби міняти кожні 5-6 днів
  2. Регулярно використовувати один дезінфікуючий засіб
  3. Регулярно використовувати не більше двох дезінфікуючих засобів
  4. Дезінфікуючі засоби міняти кожні 5-6 тижнів
  5. Дезінфікуючі засоби міняти кожні 5-6 років
 2. Всі види технологічних операцій при одержанні лікарських препаратів поділяються на:
  1. Підготовчі.
  2. Контрольні.
  3. Власне процеси отримання лікарських препаратів.
  4. Заключні і допоміжні.
  5. * Підготовчі, власне процеси отримання лікарських препаратів, заключні і допоміжні.
 3. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими хімічними речовинами, зокрема в умовах аптечного виробництва ліків здійснюється на основі лімітуючого показника їх шкідливості. Як називається цей показник?
  1. Індекс хіміотерапії
  2. * Гранично - допустима концентрація
  3. Колі-індекс
  4. Індекс Брока
  5. Мінімальна смертельна доза
 4. Гігієнічний норматив відносної вологості повітря в асептичному блоці аптеки (%):
  1. 30-70;
  2. * 40-60;
  3. 50-65;
  4. 60-70;
  5. 30-40.
 5. Гігієнічний норматив максимального відсотка забудови земельної ділянки аптеки:
  1. 20;
  2. 25-30;
  3. * 12-15;
  4. 5-10;
  5. 35.
 6. Гігієнічний норматив мінімального відсотка озеленення аптечної ділянки:
  1. 55;
  2. 65;
  3. 70;
  4. * 60;
  5. 50.
 7. Гігієнічний норматив рівня шуму вночі на території аптеки (з 23 до 7 годин) ( не більше дБ А):
  1. * 30;
  2. 40;
  3. 45;
  4. 50;
  5. 55.
 8. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення аптек і аптечних приміщень:
  1. покращувати мікроклімат;
  2. * сприяти правильному кольоросприйняттю, бути безпечним;
  3. в спектрі випромінювання повинні переважати зелені промені;
  4. переважання в спектрі випромінювання жовтого кольору;
  5. володіти бактерицидним ефектом.
 9. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення аптек і аптечних приміщень
  1. мати бактерицидний ефект;
  2. * рівномірне і постійне;
  3. сприяти постійній температурі повітря;
  4. покращувати мікроклімат;
  5. переважання в спектрі випромінювання жовтого кольору.
 10. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення аптечних приміщень :
  1. * не створювати блисткості і різких світлотіней ;
  2. володіти бактерицидним ефектом;
  3. в спектрі випромінювання повинен переважати зелений колір;
  4. покращувати мікроклімат;
  5. переважання в спектрі випромінювання жовтого кольору.
 11. Дайте перелік та вкажіть основний зміст державного санітарного нагляду за аптеками.
  1. * Запобіжний (від стадії проектування споруди до здачі об’єкта в експлуатацію) та поточний (повсякденний нагляд в процесі експлуатації споруд)
  2. Існує єдиний вид комплексного санітарного нагляду
  3. Перелік за змістом визначає головний державний лікар СЕС.
  4. Є багато наглядів, а їх перелік та зміст визначає райдержадміністрація
  5. Перелік великий все залежить від потужності аптеки
 12. Джерела внутрішньоаптечної інфекції:
  1. рецепти;
  2. носії інфекції (хворі, персонал, відвідувачі);
  3. * рецепти, носії інфекції (хворі, персонал, відвідувачі), бактеріальна запиленість;
  4. атмосферне повітря, що поступає на територію аптеки з прилеглих вулиць;
  5. бактеріальна запиленість.
 13. Для відкриття і функціонування самостійного аптечного кіоску обов'язково має бути наявність:
  1. затвердженого Статуту; ліцензії;
  2. дпечатки і штампу;
  3. розрахункового рахунку;
  4. сертифікату акредитаційної комісії
  5. * все перераховане.
 14. Для генерального прибирання в аптеках встановлюють санітарний день, коли здійснюється ретельне прибирання всіх приміщень , невеликий косметичний ремонт і ремонт виробничого устаткування . Укажіть частоту проведення в аптеках санітарного дня.
  1. 1 раз в 2 місяця
  2. 1 раз в місяць
  3. * 1 раз в 3 місяці
  4. 1 раз в 4 місяці
  5. 1 раз в 6 місяців
 15. Для дезінфекції приміщень і інструментарію аптеки дозволяється використання засобів, які:
  1. * Мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи
  2. Не містять озоноруйнуючих речовин
  3. Мають низьку собівартість
  4. Не є дуже токсичними хімічними речовинами
  5. Не впливають на навколишнє середовище
 16. Для забезпечення регулярної зміни санітарного одягу адмінстрація аптеки повинна забезпечити співробітників трьома халатами та ковпаками [або хустками], а також санітарним взуттям. Як часто проводитися зміна санітарного одягу?
  1. Щоденно
  2. * Два рази на тиждень
  3. Раз на тиждень
  4. Рази на 10 днів
  5. Раз на два тижні
 17. Для обробки рук (дезінфекції) найчастіше застосовуються:
  1. Хоспісепт, Хоспідермін, АХД 2000
  2. повідон йод (бетадин), ліфузоль, хінозол
  3. * хлорамін Б, бетадин, хінозол
  4. фурацилін
  5. розчин соди
 18. Для оцінки чистоти повітря в приміщеннях аптеки використовують різні показники. Який показник використовують для оцінки мікробного забруднення повітря?
  1. Кратність повітрообміну
  2. * Кількість мікроорганізмів в 1 м3
  3. Швидкість руху повітря
  4. Відносна вологість
  5. Температура
 19. Для підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості характерно:
  1. високі вимоги до хімічної чистоти вихідної продукції, що випускається; відповідність лікарських препаратів вимогам Державної фармакопеї України
  2. малий об'єм препаратів, що випускаються, і багатостадійність технологічних процесів;
  3. повільне оновлення номенклатури лікарських препаратів;
  4. відповідність продукції, що випускається, вимогам санепідслужби.
  5. * високі вимоги до хімічної чистоти вихідної продукції, що випускається; відповідність лікарських препаратів вимогам Державної фармакопеї України і малий об'єм препаратів, що випускаються, і багатостадійність технологічних процесів.
 20. Для підтримання чистоти повітря в приміщеннях для зберігання лікарських засобів використовується:
  1. кватирки, фрамуги
  2. припливно-витяжна вентиляція, квартирки, фрамуги, другі гратовані двері
  3. другі гратові двері
  4. * припливно-витяжна вентиляція, кватирки, фрамуги, кондиціонери, гратові двері
  5. протяг
 21. Для роботи в асептичному блоці дозволяється використання біксу з допоміжним матеріалом (вата, марля, пергаментний папір, фільтри), якщо з часу його стерилізації минуло не більше:
  1. 4-5 діб
  2. * 3 доби
  3. 10 діб
  4. 1 доба
  5. 12 годин
 22. Для стерилізації скляного посуду в аптеці використовують наступний режим стерилізації: 175 оС протягом 60 хвилин. Назвіть устаткування, яке використовують з цією метою.
  1. * Сухожарова шафа
  2. Апарат Коха
  3. Автоклав
  4. Кип'ятильник
  5. Газовий пальник
 23. До реєстраційного досьє на розробку і виробництво лікарського засобу входять:
  1. Нормативно-технічні документи (специфікації якості, технологічні та технічні регламенти виробництва).
  2. Медико-біологічні документи (результати доклінічного вивчення специфічної дії та безпечності).
  3. Звіти про клінічне вивчення.
  4. Дозвільні документи.
  5. * Усі перелічені документи.
 24. До різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення пред'являються вимоги:
  1. захист від світла, від дії вологи
  2. захист від випаровування
  3. захист від дії підвищеної та зниженої температури
  4. захист від дії газів що містяться в навколишньому середовищі
  5. * Державної фармакопеї та іншої нормативно-технічної документації, які враховують їх фізико-хімічні властивості
 25. До функцій аптечного кіоску можуть відноситися:
  1. * відпустк населенню простих ліків без рецепту; торгівля засобами косметики
  2. відпустк населенню предметів санітарії і гігієни, дієтичного харчування;
  3. торгівля препаратами лікувального, дитячого, дієтичного харчування;
  4. все перераховане
  5. торгівля засобами і предметами ветеринарного призначення.
 26. До числа лікарських засобів, що вимагають захисту від впливу зниженої температури, відносяться:
  1. * Фізико-хімічний стан котрих після замерзання і при наступному нагріванні до кімнатної температури не відновлюється
  2. Фізико-хімічний стан котрих після замерзання і при наступному нагріванні відновлюється
  3. Летючі засоби
  4. Органічні розчинники
  5. Камфора

456. До якого етапу технологічного процесу одержання лікарських препаратів відносяться операції з сульфування, нітрування і оксилювання?

  1. Підготовчі.
  2. Контрольні.
  3. Власне процеси отримання лікарських препаратів.
  4. * Хімічної очистки лікарських препаратів.
  5. Заключні і допоміжні.
 1. Дозволяється стерилізувати хімічним методом за допомогою 6 % розчину перекису водню такий допоміжний матеріал:
  1. * вироби із скла, полімерних матеріалів, корозостійких металів та сплавів
  2. полімерні матеріали
  3. ступки
  4. гумові вироби
  5. ватні тампони, пробки
 2. Допоміжний матеріал стерилізують:
  1. * автоклавуванням 120 ° С протягом 45 хв
  2. автоклавуванням 120 ° С протягом 1 год
  3. автоклавуванням 120 °С протягом 15 хв
  4. текучою парою при 100 0С
  5. автоклавуванням 120 ° С протягом 2 год
 3. Допустимий рівень бактерійного обсіменіння повітря в асистентській, фасовочній, дефектарській до початку роботи (загальна кількість колоній в 1 м3 повітря) - не більше:
  1. 20;
  2. 50;
  3. * 100;
  4. 500;
  5. 750.
 4. Допустимий рівень бактерійного обсіменіння повітря в асептичній, кубово-стерилізаційній до початку роботи (загальна кількість колоній в 1 м3 повітря) - не більше:
  1. 20;
  2. * 50;
  3. 100;
  4. 500;
  5. 750.
 5. З метою правильного розміщення аптек щодо потенційних джерел забруднення повітря, наприклад промислових підприємств, слід враховувати „розу вітрів”. Який показник її характеризує?
  1. * Напрям руху повітря
  2. Швидкість руху повітря
  3. Вологість повітря
  4. Тиск повітря
  5. Температура повітря
 6. З метою санації повітря в асептичному блоці аптек використовують бактерицидні лампи. Джерелами якого виду випромінювання вони є?
  1. Іонізуючого
  2. Інфрачервоного
  3. Видимого
  4. * Ультрафіолетового
  5. Теплового
 7. З одного боку фармацевтичної фабрики, яка відноситься до підприємств У класу, розташована аптека, а з другого – лікарня. Якою повинна бути санітарно-захисна зона?
  1. 25 м
  2. 100 м
  3. * 50 м
  4. 15 м
  5. 150 м
 8. Захисту від світла потребують такі лікарські засоби, як:
  1. * настойки, екстракти, концентрати з рослинної сировини, вітаміни та вітамінні препарати
  2. бриліантовий зелений, валідол, вазелін
  3. метиленовий синій, фурацилін, рибофлавін
  4. концентрати з рослинної сировини, вазелін
  5. настойки, екстракти, рибофлавін
 9. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньоаптечної інфекції:
  1. * санітарно-протиепідемічні;
  2. санітарно-гігієнічні;
  3. санітарно-побутові;
  4. психофізіологічні
  5. конструкторські.
 10. Заходи неспецифічної профілактики внутрішньоаптечної інфекції:
  1. бактеріостатичні;
  2. * дезінфекційні, стерилізаціїйні
  3. бактерицидні;
  4. лікувально-профілактичні;
  5. комбіновані.
 11. Заходи профілактики внутрішньоаптечної інфекції:
  1. поточні;
  2. попереджувальні;
  3. ізолюючі;
  4. * архітектурно-планувальні;
  5. комбіновані.
 12. Заходи профілактики внутрішньоаптечної інфекції:
  1. повітря;
  2. контактні;
  3. санітарно-побутові;
  4. фізіолого-гігієнічні;
  5. * санітарно-технічні.
 13. Згідно вимог щодо внутрішнього планування аптечних приміщень, дистиляційну необхідно розташовувати поряд з:
  1. * Асистентською, асептичною, мийною
  2. Матеріальною лікарських засобів
  3. Матеріальною легкозаймистих рідин
  4. Матеріальною засобів санітарії
  5. Контрольно-маркірувальною
 14. Згідно з гігієнічними вимогами з метою санації повітря в аптечних приміщеннях встановлюють як екрановані так і неекрановані опромінювачі. Укажіть приміщення в якому встановлюють обидва типи ламп -екрановані і неекрановані.
  1. * Асептична
  2. Асистентська
  3. Мийка
  4. Кімната персоналу
  5. Матеріальна
 15. Земельну ділянку аптеки слід розміщувати по відношенню до об'єктів, що забруднюють атмосферу:
  1. на відстані не менше 1 км.;
  2. на відстані не менше 2 км.;
  3. на відстані не менше 3 км.;
  4. з підвітряного боку;
  5. * на відстані, відповідно до класу установленої для цих об'єктів санітарно - захисної зони.
 16. Значення частоти пульсу, дихання, зниження артеріального тиску, температури тіла та обміну речовин відзначаються в процесі адаптації людини до умов:
  1. * Жаркого клімату
  2. Холодного клімату
  3. Арктичного клімату
  4. Лісового клімату
  5. Полярного
 17. Існують різноманітні системи опалення приміщень. Яка система опалення є найоптимальнішою і гігієнічно виправданою в асептичному блоці?
  1. Парова
  2. Водяна
  3. Електрична
  4. * Панельно-променева
  5. Повітряна
 18. Кількість бактерицидних ламп для ефективної санації повітря в аптечних приміщеннях обирають з урахуванням певної потужності на 1 м3 приміщення. Укажіть її для неекранованих ламп:
  1. 4,0-4,5 Вт
  2. 1,0-1,5 Вт
  3. *2,0-2,5 Вт
  4. 6,0-6,5 Вт
  5. 8,0-8,5 Вт
 19. Коефіцієнт природної освітленості в асистентській, кімнаті провізора-аналітика, асептичній - не менше %:
  1. 1,5;
  2. 1,25;
  3. 1,0;
  4. 0,5;
  5. * 2,0
 20. Коефіцієнт природної освітленості в торговому залі - не менше %:
  1. 1,5;
  2. * 1,25;
  3. 1,0;
  4. 0,5;
  5. 2,0
 21. Критерієм для оцінки якості повітря аптек і аптечних приміщень за хімічним складом є:
  1. * ГДК для атмосферного повітря
  2. Відсутність іонів важких металів
  3. Вміст вуглекислого газу більше 1 %
  4. Окисленість повітря 6 мг/м3
  5. Вміст аміаку 1 мг/дм3
 22. Лікарська рослинна сировина повинна зберігатися:
  1. * в сухому добре вентильованому приміщенні, в чистій сухій, без сторонніх запахів та однорідній для кожної партії сировини тарі
  2. при температурі 18-20 0С, вологість повітря 30 - 40 %
  3. при температурі 16 - 17 0С
  4. в сухому добре вентильованому приміщенні при при температурі 16 - 17 0С
  5. в чистій сухій, без сторонніх запахів та однорідній для кожної партії сировини тарі
 23. Лікарські засоби, які потребують захисту від випаровування, слід зберігати:
  1. в прохолодному місці
  2. у герметично закупореній тарі
  3. * у герметично закупореній тарі в прохолодному місці
  4. в сухому добре вентильованому приміщенні при при температурі 16 - 17 0С
  5. при температурі 18-20 0С, вологості повітря 30 - 40 %
 24. Мінімально допустимий рівень залягання грунтових вод на земельній ділянці аптеки:
  1. 3 м;
  2. * 1,5 м від підошви фундаменту будівлі;
  3. 2 м;
  4. 1 м;
  5. 2 м від підошви фундаменту будівлі.
 25. Мінімальний набір приміщень аптеки:
  1. торговий зал;
  2. приміщення для виготовлення дистилюючої води;
  3. мийна;
  4. приміщення для зберігання лікарських засобів;
  5. * не повний і не вичерпується перерахованими приміщеннями.

482. На виробничій ділянці фармацевтичного підприємства технологічний процес супроводжується надмірними тепло- і вологовиділеннями. Найбільш передбачуваним та ефективним заходом, спрямованим на покращення виробничого мікроклімату є:

  1. * Устаткування дільниці припливно-витяжною вентиляцією
  2. Використання робітниками індивідуальних засобів захисту
  3. Використання робітниками спецодягу
  4. Повна герметизація та ізоляція обладнання
  5. Устаткування дільниці ламінарною вентиляцією
 1. На території аптеки з переважно північно-східним напрямком вітру планується будівництво гаражу. У якій частині ділянки це зробити найдоцільніше?
  1. Південно-східній
  2. Північно-східній
  3. Північно-західній
  4. *Південно-західній
  5. Центральній
 2. Найбільш ефективними засобами оздоровлення працюючих на підприємствах синтетичних лікарських препаратів є:
  1. Раціональне харчування.
  2. Стандартизація вихідної сировини.
  3. Удосконалення технологічних процесів.
  4. Широке використання засобів механізації і автоматизації.
  5. * Відповідь С і D.
 3. Найбільш точним методом визначення повноти змиву синтетичних миючих і миючо-дезинфікуючих засобів є:
  1. * фенолфталєїновий метод;
  2. метод, заснований на застосуванні реактиву Судан III;
  3. потенціометричний.метод
  4. визначення рН
  5. визначення лужності
 4. Найбільш частими специфічними ускладненнями і характерними симптомами при дії антибіотиків в умовах виробництва є:
  1. * Дисбактеріоз, кандидамікоз.
  2. Захворювання нервової системи.
  3. Захворювання м’язевої системи.
  4. Захворювання крові.
  5. Захворювання опорно-рухового апарату.
 5. Необхідно провести санацію повітря асептичного блоку аптеки. Для цього зазвичай застосовують:
  1. Вентиляцію.
  2. * УФ-опромінення.
  3. Формалін.
  4. Гамма-опромінення.
  5. Хлорамін.
 6. Норма штучного освітлення в асистентській аптеки люмінесцентними лампами (лк):
  1. * 500;
  2. 150;
  3. 400;
  4. 200;
  5. 100.
 7. Норма штучного освітлення в рецептурному відділі аптеки люмінесцентними лампами (лк):
  1. 500;
  2. 150;
  3. 400;
  4. * 300;
  5. 100.
 8. Норма штучного освітлення в торговому залі аптеки люмінесцентними лампами (лк):
  1. 500;
  2. 150;
  3. 400;
  4. * 300;
  5. 100.
 9. Одна з причин зростання внутрішньоапечної інфекції:
  1. * зміни місця існування і властивостей мікроорганізмів, які її викликають;
  2. комп'ютеризація охорони здоров'я;
  3. впровадження наукової організації праці медичних працівників;
  4. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  5. застосування нових засобів дезинфекції.
 10. Одна з причин зростання внутрішньоаптечної інфекції:
  1. широке застосування хімічних препаратів для дезинфекції;
  2. застосування УФ опромінювання (С- діапазон) з бактерицидною метою;
  3. будівництво крупних спеціалізованих медичних центрів;
  4. зменшення вмісту кисню в повітрі приміщень;
  5. * недотримання правил асептики і антисептики.
 11. Одна з причин зростання внутрішньоаптечної інфекції:
  1. * порушення санітарного режиму в аптеці;
  2. широке використання інфрачервоного випромінювання з бактерицидними цілями;
  3. широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекції;
  4. порушення озонового шару атмосфери;
  5. застосування області.
 12. Одним з найбільш ефективних оздоровчих заходів на фармацевтичному виробництві є введення так званих чистих технологій, які засновані на нижче вказаних принципах. Який принцип не є характерним для цих технологій?
  1. Безперервні технології
  2. Герметизація устаткування
  3. Дистанційне керування
  4. * Переривисті технології
  5. Автоматизація технологічного процесу
 13. Одним з найбільш об’єктивних методів перевірки дотримання санітарного режиму в аптеці є бактеріологічний контроль. Він здійснює вибірково по мірі необхідності, але не рідше, ніж:
  1. 1 раз в місяць
  2. * 1 раз в квартал
  3. 1 раз в два місяці
  4. 1 раз в півроку
  5. 1 раз в рік
 14. Оптимальна орієнтація вікон аптек (на географічних широтах України):
  1. З, Пн-З, Пд-З;
  2. З, Пд-З;
  3. * Пд, Пд-С, С;
  4. З, Пн-С;
  5. З, Пн-З.
 15. Оптимальний гігієнічний норматив відносної вологості повітря в аптеці (%):
  1. 30-70;
  2. * 40-60;
  3. 50-65;
  4. 60-70;
  5. 30-40.

498. Основним вихідним матеріалом для одержання галенових і новогаленових препаратів є:

  1. Низькомолекулярні синтетичні хімічні речовини.
  2. Високомолекулярні синтетичні хімічні речовини.
  3. Вода.
  4. * Продукти рослинного походження
  5. Вугілля
 1. Основними виробничими шкідливостями при виготовленні драже є:
  1. * нагріваючий мікроклімат; інтенсивний шум, пил лікарських препаратів
  2. іонізація повітря
  3. висока вологість
  4. пари і гази лікарських речовин;
  5. вібрація.
 2. Основними джерелами хімічного забруднення повітряного середовища приміщень аптеки є:
  1. Продукти деструкції оздоблювальних матеріалів
  2. Продукти життєдіяльності людини
  3. Продукти неповного згорання побутового газу
  4. Пил і гази деструкції лікарських препаратів
  5. * Продукти деструкції оздоблювальних матеріалів, продукти життєдіяльності людини, продукти неповного згорання побутового газу.
 3. Основні вимоги до опалювання в аптечних приміщеннях :
  1. * забезпечувати рівномірне нагрівання повітря протягом опалювального періоду;
  2. економічно вигідне, фізіологічно ефективне;
  3. повинно мати бактерицидну дію;
  4. забезпечувати оптимальну відносну вологість повітря;
  5. повинно бути безперервним, центральним або місцевим, паровим або водяним.
 4. Основні вимоги до опалювання в аптечних приміщеннях :
  1. температура поверхні нагрівальних приладів не повинна перевищувати 90°;
  2. економічно вигідне;
  3. повинно мати бактерицидну дію;
  4. забезпечувати оптимальну відносну вологість повітря;
  5. * повинно виключати забруднення повітря шкідливими речовинами і запахами.
 5. Основні вимоги до опалювання в аптечних приміщеннях :
  1. забезпечувати оптимальну швидкість руху повітря;
  2. забезпечувати оптимальну відносну вологість повітря;
  3. економічно вигідне;
  4. повинно мати бактерицидний ефект;
  5. * бути зручним для поточного обслуговування, дезінфекції, ремонту .
 6. Основні методи, що використовуються при виділенні і хімічному очищенні антибіотика:
  1. * екстракція; іонна сорбція, осадження;
  2. фільтрація
  3. заморожування
  4. випаровування;
  5. конденсація.
 7. Основною початковою лікарською сировиною для отримання галенових і новогаленових препаратів є:
  1. низько- і високомолекулярні синтетичні хімічні речовини;
  2. продукти рослинного походження;
  3. продукти тваринного походження;
  4. продукти мінерального походження.
  5. * продукти рослинного, тваринного і мінерального походження
 8. Особливості витяжної вентиляції в асептичному блоці аптеки :
  1. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-3);
  2. * припливно-витяжна вентиляція з переважанням притоку (+4-2);
  3. витяжна вентиляція через фрамуги;
  4. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-4);
  5. об'єм витяжної вентиляції повинен бути рівний притоку повітря.
 9. Особливості витяжної вентиляції в дефектарській аптеки :
  1. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-3);
  2. * припливно-витяжна вентиляція з переважанням притоку (+4-2);
  3. витяжна вентиляція через фрамуги;
  4. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-4);
  5. об'єм витяжної вентиляції повинен бути рівний притоку повітря.
 10. Особливості витяжної вентиляції в контрольно-аналітичній аптеки :
  1. * припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-3);
  2. припливно-витяжна вентиляція з переважанням притоку;
  3. витяжна вентиляція через фрамуги;
  4. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-4);
  5. об'єм витяжної вентиляції повинен бути рівний притоку повітря.
 11. Особливості витяжної вентиляції в торговому залі аптеки:
  1. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+2-3);
  2. * припливно-витяжна вентиляція з переважанням притоку (+4-2);
  3. витяжна вентиляція через фрамуги;
  4. припливно-витяжна з переважанням витяжки (+3-4);
  5. об'єм витяжної вентиляції повинен бути рівний притоку повітря.
 12. Отримання галенових і новогаленових препаратів пов'язане з можливою дією на організм працюючих:
  1. * парів екстрагентів; несприятливого мікроклімату, випромінювання;
  2. підвищеної вологості
  3. шуму;
  4. пилу, іонізації повітря
  5. вібрації.
 13. Переваги панельно-променистого опалювання:
  1. зменшення тепловіддачі організму шляхом конвекції;
  2. бактерицидний ефект;
  3. іонізація повітря;
  4. * відсутність умов для пригорання пилу на обігрівальних приладах;
  5. збільшення тепловіддачі організму шляхом випромінювання.
 14. Переваги панельно-променистого опалювання:
  1. * відсутність захаращуючих приміщення нагрівальних приладів;
  2. зменшення тепловіддачі організму шляхом конвекції;
  3. іонізація повітря і відсутність шуму;
  4. бактерицидний ефект;
  5. збільшення тепловіддачі організму шляхом випромінювання.
 15. Переваги панельно-променистого опалювання:
  1. надає бактерицидний ефект;
  2. * відсутнє конвекційне переміщення повітря, що знижує його запиленість;
  3. зменшення тепловіддачі організму шляхом конвекції;
  4. іонізація повітря і відсутність шуму;
  5. збільшення тепловіддачі організму шляхом випромінювання.
 16. Під час генерального прибирання проводиться обробка предметів обстановки та обладнання дезінфікуючими розчинами шляхом двохкратного протирання. Вкажіть концентрацію хлораміну Б, що використовується для цих цілей.
  1. * 1 %
  2. 0,5 %
  3. 0,75 %
  4. 3 %
  5. 6 %
 17. Під час епідемії грипу працівників аптечних закладів залучили до кампанії з профілактики цього захворювання. Які з наведених нижче не є методами санітарно-просвітньої роботи :
  1. Письмовий;
  2. * Заочний;
  3. Наочний;
  4. Комбінований;
  5. Усний.

516. Під час епідемічних спалахів збільшується ризик захворювання персоналу аптек на гострі респіраторні захворювання. З метою профілактики повітряно-крапельної інфекції в аптечних закладах поряд із носінням масок застосовують:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)