АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні завдання. Питання та практичні завдання до заліку з дисципліни «Методика роботи з дитячим хоровим колективом»

Читайте также:
 1. I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 2. II Завдання додому
 3. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 4. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОННАННЯ.
 5. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
 6. II. Практичне завдання.
 7. II. Практичне завдання.
 8. II. Тестові завдання
 9. IV рівень (одне завдання 4 бали)
 10. IІ Завдання додому
 11. IІ Завдання додому
 12. IІ Завдання додому

Питання та практичні завдання до заліку з дисципліни «Методика роботи з дитячим хоровим колективом»

1. Формування традицій дитячого хорового співу в Росії.

2. Проблеми західноєвропейської дитячої хорової літератури.

3. Дитяча хорова культура Угорщини.

4. Історичний огляд проблеми розвитку дитячого голосу та обумовленість його звучання.

5. Використання методу відносної сольмізації в українській та зарубіжній музичній педагогіці (продемонструвати ручні знаки Додатки).

6. Проблеми хорового виконавства у загальноосвітніх школах.

7. Організаційно-методичні засади роботи з молодшим дитячим хором.

8. Прийоми розвитку вокально-слухових уявлень дітей (практично реалізувати один з прийомів).

9. Основні прийоми розвитку дитячого голосу (практично реалізувати один з прийомів).

10. Робота над дефектами звука і слова у дитячому співі.

11. Вікові та фізіологічні особливості дитячого голосу. (файл Особенности детского голоса)

12. Регістри та діапазони дитячого голосу. (файл Особенности детского голоса)

13. Хоровий спів у початковій школі (співоча постава, співоче дихання, звукоутворення, вправи на розвиток вокально-хорових навичок, правила орфоепії).

14. Особливості звукоутворення у дитячому хорі.

15. Робота над голосними та приголосними звуками у дитячому хорі.

16. Співоче дихання у дитячому хорі. Особливості формування.

17. Ансамбль та стрій у дитячому хорі.

18. Вимоги до пісенного репертуару дитячого хору та принципи його підбору.

19. Методика роботи з «гудошниками»

20. Здоров’язберігаючі технології на уроках хорового співу.

21. Навчання дітей у хорі двоголосному співу.

22. Поетапна методика вокально-хорової роботи.

Практичні завдання

1. Навести приклади вокально-хорових вправ на відпрацювання правильного співочого дихання у хорі.

2. Навести приклади вокально-хорових вправ на відпрацювання ланцюгового дихання у хорі.

3. Навести приклади вокально-хорових вправ на формування навичок чіткої артикуляції у дитячому хорі.

4. Навести приклади вокально-хорових вправ на формування навичок округлого звучання голосних звуків у дитячому хорі.

5. Скласти та обґрунтувати програму звітного концерту для молодшого хору.6. Скласти та обґрунтувати програму тематичного хорового концерту для молодших школярів.

7. Скласти та обґрунтувати програму звітного концерту для середнього (або старшого) хору.

8. Скласти та обґрунтувати програму тематичного хорового концерту для середнього (або старшого) хору.

9. Розкрити та обґрунтувати зміст бесіди учителя з дітьми у процесі знайомства з новою піснею.

10. Проаналізувати види ансамблю у запропонованому для аналізу творі для молодшого (старшого) хору.

11. Продемонструвати варіанти розучування мелодії пісні з дітьми у хорі.

12. Продемонструвати методи та прийоми навчання дітей в умовах хорових занять (файл «Музично-теоретичне навчання дітей в умовах дитячого хорового колективу»):

А) ознайомлення з ритмічною тривалістю – чверть;

Б) ознайомлення з поняттям Лад;

В) ознайомлення з поняттям Тональність;

Г) ознайомлення із знаками альтерації;

Д) ознайомлення з поняттям МЕТР та РОЗМІР;

Є) ознайомлення із тривалістю – восьма.

13. Продемонструвати методику роботи над двоголоссям (розспівування у вигляді канону_ файл 11 канонов).
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)