АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ № 2

Читайте также:
 1. III. КРИТЕРИИ ДОПУСКА К СДАЧЕ ИТОГОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ЭКЗАМЕНА).
 2. Банк тестів модульний контроль дерматовенерологія.
 3. Блок (модуль) 1.
 4. Блочно-модульный принцип в ТСА.
 5. Г) виконання підсумкових письмових модульних (контрольних) завдань
 6. Головной мозг. Общая морфо-функциональная характеристика больших полушарий. Миелоархитектоника. Возрастные изменения коры. Модуль как структурно – функциональная единица коры.
 7. Для підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) з Кримінального права України (Особлива частина)
 8. до підсумкового модульного контролю № 1
 9. За кредитно-модульною системою
 10. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛЬНИХ РОБІТ
 11. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1
 12. Загальні критерії оцінок модульного контролю № 1

 

Заняття 1. Чи можна вважати „Велесову книгу" автентичною пам'яткою давньої української літератури? (навчальний диспут).

 

Студенти повинні знати: історію відкриття і вивчення пам'ятки; сучасний стан досліджень проблеми її автентичності; зміст „Велесової книги".

 

Студенти повинні вміти: характеризувати епоху, яку відображає пам'ятка; визначати її ідейні домінанти; брати участь у дискусії, виступати у порядку дебатів, наукової суперечки і творчого мислення; через систему аргументів-контраргументів, полемічно заряджений діалог приходити до аналітично цінних висновків.

 

План диспуту (при необхідності кількість питань може бути збільшена або зменшена)

1. Чи можна вважати історію походження „Велесової книги" нерозгаданою таємницею українського народу?

2. Як ви гадаєте, наскільки радянська експертиза пам'ятки 1959 року була неупередженою?

2. Якщо пам'ятку було зафіксовано „велесовицею", для чого знадобилося копіювати її у такому вигляді в XVI чи XVIII ст., коли українські писемно-мовні відношення були досить розвинутими?

4. Чи правомірно, що автор „Велесової книги" відстоює язичництво перед експансією християнства, якщо пам'ятка (за Б. Яценком) створена у дохристиянський період?

5. Чи можна довіряти „авторитету" сучасних російських учених, які проголосили пам'ятку набутком росіян?

6. Наведіть аргументи чи контраргументи української належності пам'ятки (відповідаючи на б, 7 питання, слід орієнтуватися на зміст „Велесової книги": історичні й побутові реалії, міфологія, сакральні символи тощо).

7. Чи були дощечки „Велесової книги" „священною історією" українського народу?

8. Порівняйте долю „Велесової книги" і „Слова о полку Ігоревім". Про що це може свідчити?

9. Чи має „Велесова книга" самодостатню цінність як історично-пізнавальний твір?

Підсумки.

Література

1.Бегека А. Природа у „Велесовій книзі" // Рідна школа. -1998. - № 7-8. - С 8-18.

2.Горошко С. Знову про „Влесову книгу" // Слово і Час. -1992. -№8.- С 60-63. [конспект]

3.КлочекГ. Світ „Велесовоїкниги". -Кіровоград, 2001.

4.Лупійчук А. Чого навчає „Велесова книга": Урокдослідження. 9 клас // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -1999. -№2.- С. 127-135.5.Ребіндер Б. Влесова книга: Життя та релігія слов'ян. - К, 1993.

6.Суишнський Б. Велесова книга предків. - К. - Одеса, 2004.

7. Федоренко Д. Велесова книга: Найдавнійший літопис України. -К, 1999.

8. Шевченко В. „Влесова книга": з історії відкриття досліджень та оцінок // Українська мова та література. - Ч 22. - С 1-2.

9. Шевчук В. Загадкова „Велесова книга" // Хроніка-2000. - 1994. - № 3-4.

10. Шульман А. „Влесова книга" - пам'ятка історії чи фальсифікація? // Слово і час. -1991. -№9.-~ С. 62-66.

Заняття 2. „Слово о полку Ігоревім".

Студенти повинні знати: суспільно-історичний контекст та особливості розвитку літератури в Київській Русі XII століття, зміст твору, суть полеміки XIX століття щодо автентичності пам'ятки.

Студенти повинні вміти: визначати місце і роль твору в літературному процесі доби і в контексті національної та світової літератури, аналізувати образи, художні особливості тексту, визначати його оригінальність, виступати з усним повідомленням, виразно читати твори напам'ять.

Теоретичні питання.

1. Історія відкриття і видання твору. Проблема його автентичності.

2.Історична основа сюжету.

3.Жанр пам'ятки, особливості композиції.

4.Руська земля - головний образ „Слова".

5.Характеристика інших образів-персонажів.

6.Ремінінсценції твору в українській літературі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)