АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Складові бюджетного менеджменту

Читайте также:
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 2. Етика бізнесу і її роль у розвитку менеджменту.
 3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І ЙОГО СКЛАДОВІ
 4. Здоров'я та його складові
 5. Ієрархічні рівні менеджменту
 6. Інформаційні технології - оптимізація менеджменту
 7. Класична школа «наукового менеджменту». Формування доктрини «людських відносин». Хотторнський експеримент.
 8. Комунікації та їхні складові частини як об'єкти адміністративно-правового регулювання
 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 10. Концепції самоменеджменту
 11. Критерії ефективного самоменеджменту
 12. Методи менеджменту – це сукупність способів і прийомів впливу на колективі працівників та окремих виконавців з метою досягнути місії організації та її цілей.

 

Провідні спеціалісти на науковці виділяють такі основні функції бюджетного менеджменту:

§ стратегічне планування;

§ планування реалізації стратегії;

§ організація виконання розроблених планів;

§ облік;

§ контроль.

Виходячи з функцій менеджменту складові бюджетного менеджментутакі:

1. Бюджетне планування.

2. Організація виконання бюджету.

3. Облік виконання бюджету.

4. Контроль за виконанням бюджету.

Основна і визначальна функція ме­неджменту —стратегічне планування — практично не реалізу­ється в Україні. За роки самостійності України були спроби роз­робки окремих стратегічних документів. Реалізація функції стратегічного планування покладається на органи законодавчої влади. Першим кроком в цьому напрямі можна вважати бюджетну резолюцію на кожний рік (перша була прийнята 7 липня 1995 року), яку вищий законодавчий орган України (Верховна Рада України) передає виконавчим органам.

Функції планування реалізації стратегії— поточне бюджетне планування та організація виконання розроблених планів — виконання бюджету поклада­ються на органи виконавчої влади і оперативного управління бюджетом і виконуються ними в рамках бюджетного процесу.

Організація виконаннябюджету.Ця стадія бюджетного процесу вклю­чає заходи з виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету. Організація виконання бюджету, таким чином, одна з найважливіших скла­дових бюджетного менеджменту.

Облік виконання бюджету є третьою складовою бюджетного менеджменту. Значення обліку для успішного виконання затвер­дженого бюджету велике. Місце обліку виконання бюджету в бюджетному менеджменті визначається місцем обліку в системі управління. Від прийняття своєчасних і правильних рішень з пи­тань планування і виконання бюджету залежить ефективність управлінської діяльності. Ці рішення можуть бути прийняті тіль­ки на основі проведеного аналізу відповідної інформації, яка ха­рактеризує стан об'єкта управління (бюджету) на певну дату чи на певний проміжок часу. Облік вирішує наступне важливе завдання — забезпечити систему управління необхідною інформа­цією.

Облік виконання бюджету — це забезпечуюча система, на якій базується бюджетний процес. Правильність в прийнятті рішень залежить ще і від кваліфікації бюджетних пра­цівників і від методології бюджетної роботи. Однак головним в управлінців бюджетом є саме інформація.Контроль за виконанням бюджету є одним із основних на­прямків фінансового контролю. Він здійснюється на всіх етапах бюджетного процесу. В процесі бюджетного планування важливу роль відіграє попередній контроль, а також поточний. Вказаний контроль здійснюють абсолютно всі учасники бюджетного про­цесу (органи управління, а також підприємства, організації та установи). Поточний контроль здійснюється і в процесі виконан­ня бюджету. Цей контроль здійснюють як органи державної вла­ди та управління, так і спеціалізовані служби фінансового контро­лю — Податкова служба, Державна фінансова інспекція, Державна казначейська служба, Аудиторська палата і аудиторські фірми, Рахункова палата. В країнах з розвинутими ринковими відноси­нами такий контроль здійснюється також і безпосередньо грома­дянами як в прямій формі, так і в посередній.

Пряма форма конт­ролюозначає, що проект бюджету, а також дані про його виконання є доступними на всіх рівнях кожному громадянину і він може ознайомитися з ними будь-коли.

Посередня форма пов'язана із виборами представників влади. При наявності серйо­зних порушень в бюджетному процесі шансів на переобрання практично не залишається. Тобто контроль забезпечується, на­самперед, гласністю і відкритістю бюджетного процесу, що в свою чергу впливає і на контрольні органи. В таких умовах їх ді­яльність стає відкритою, а результати можуть бути перевірені. Контроль громадянами як в прямій, так і в опосередкованій фор­мах у нас в країні практично не здійснюється.

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)