АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні рекомендації. До першого питання. Пропонуємо розпочати із того, що нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. Деякі рекомендації щодо правил поведінки в умовах небезпеки землетрусу
 3. Додаток. Програма дисципліни і методичні
 4. Завдання № 1 та методичні рекомендації до його виконання
 5. Загальні методичні вказівки
 6. Загальні методичні вказівки.
 7. Загальні методичні рекомендації
 8. ЗАГАЛЬНІ Методичні рекомендації до вивчення тем, що виносяться на семінарські заняття та на самостійну роботу.
 9. Загальні методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт
 10. Загальні рекомендації
 11. Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи.
 12. Загальні рекомендації щодо припинення тютюнопаління

До першого питання. Пропонуємо розпочати із того, що нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про нотаріат». Акцентуйте увагу на безпосередньому місці вчинення нотаріальної дії. З’ясуйте, у який строк нотаріус повинен виконати нотаріальну дію? Зверніть увагу на порядок відкладення нотаріальної дії.

До другого питання. Слід розпочати з того, що при вчиненні нотаріальної дії нотаріус установлює особу, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії. При цьому варто наголосити, що не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб – її учасників або їх уповноважених представників. Поясніть, як здійснюється установлення особи? Пропонуємо розглянути визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, а також перевірку повноважень представника. Для відповіді на дане питання варто ознайомитись з нормами Закону України «Про нотаріат» та «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».

До третього питання. При відповіді на це питання зверніть увагу на те, що згідно чинного законодавства нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальних дій, якщо: вчинення такої дії суперечить законодавству України; не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії; дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії; є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії, або є підозра в тому, що ця особа діє під впливом насильства; з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень; правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у її статуті чи положенні, або виходить за межі її діяльності; особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення; особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням; в інших випадках, передбачених Законом. Необхідно зазначити, що про відмову нотаріус складає постанову. Підкресліть, що особа, якій було відмовлено у вчиненні нотаріальних дій або особа, прав та інтересів якої стосується така дія, мають право на оскарження такої відмови. Охарактеризуйте порядок оскарження.До четвертого питання: Варто розпочати з того, що нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством, наприклад, не приймаються порвані документи, документи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення тощо. Охарактеризуйте ці та інші вимоги, передбачені законодавством. Після цього, варто зупинитись на посвідчувальних написах нотаріуса. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв здійснюються нотаріусом за формами відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства. Охарактеризуйте їх.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)