АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Читайте также:
 1. I. Сприйняття нового матеріалу.
 2. II. Сприйняття нового матеріалу
 3. IV. Вивчення нового матеріалу.
 4. V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.
 5. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.
 6. В запропоновану тексті зібраний увесь матеріал, засвоєння якого на рівні відтворення дорівнює оцінці «задовільно».
 7. Вторинна превенція в діяльності навчального закладу
 8. Граматичний матеріал: Повторення вивченого матеріалу.
 9. Граматичний матеріал: Повторення граматичного матеріалу.
 10. Директор навчального закладу М.П.
 11. ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

1. «Асоціативний кущ». Виходячи з назви твору «Лісова пісня», на вашу
думку, які проблеми будуть порушені у ньому. (Працюємо тільки на дошці).

2. Історія написання. Лекція вчителя.

а) Причини і обставини, що спричинили появу «Лісової пісні».

Історія написання п'єси нерозривно пов'язана з так званим грузинсь­ким періодом життя поетеси (1908 – 1913). Під впливом розлуки з рідним краєм Леся Українка, не маючи змоги через хворобу відвідати дорогу її серцю Волинь, згадала свої ліси і «затужила за ними».

Із листа Лесі Українки до сестри: «Писала я її недовго, 10-12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій».

Прототипами реальних образів у драмі були, безумовно, во­линські селяни, подібні тому ж Левові Скулинському, розповіді якого пись­менниця ще дитиною слухала в с. Немічному.

Головними джерелами, з яких Леся Українка черпала матеріал для своєї драми, були реальне життя і його своєрідне відображення в усній народній творчості.

«Лісову пісню» вперше було надруковано в «Літературному вісни­ку» за 1912 рік. Окремим виданням твір вийшов у 1914 році. За життя поете­си драма не була поставлена на сцені. Вперше її поставили у 1918 році.

3. Сюжет.

За іменами героїв драми давайте спробуємо уявити сюжетні лінії цього твору. (На дошці вивішується плакат з іменами дійових осіб «Лісової пісні». Діти працюють в парах).

4. «Читання з передбаченням» (після кожного уривку обговорення і питання, наприклад: «А що буде далі? Як поведе себе наш герой? На вашу думку, як розгортатимуться події?» Тощо).

Читання уривків:

а) пролог;

б) І дія:

- перша зустріч Лукаша і Мавки;

- діалог дядька Лева і Лукаша;

- друга зустріч Лукаша і Мавки.

в) II дія:

- Мавка на господарстві у Лукаша (розмова з матір'ю Лукаша);
- поява Килини;

- Мавка іде з «Тим, що в скалі сидить».

г) IIІ дія:

- діалог Мавки іЛісовика;

- поява Злиднів біля хати Лукаша і Килини;

- Килина і Мавка;
- пожежа;

- останній монолог Мавки.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Повернення до «Асоціативного куща». Обговорення.

2. Запитання до учнів:

а) Яка ідея твору? (Утвердження краси вільного незалежного духу, ко­хання і мрії, змістовного, гармонійного, як сама природа, людського життя).б) Чого навчає нас твір Лесі Українки? (Любити природу, пізнавати її закони, по-хазяйськи ставитись до її багатств. У п'єсі природа постає як джерело творчості й натхнення. Показано також, як мистецтво облаго­роджує людину).

в) У чому особливості композиції твору? (Складається з прологу і трьох частин; природа – повноправна дійова особа п'єси).

VI. Домашнє завдання.

1. Підготуватися до літературного диктанту (за термінами). Написати листа Лесі Українці з вираженням особистого ставлення до «Лісової пісні».

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)