АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Сприйняття нового матеріалу

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 4. II. Сприйняття нового матеріалу
 5. III. Вивчення нового матеріалу
 6. III. Вивчення нового матеріалу
 7. III. Изучение нового материала.
 8. IV. Вивчення нового матеріалу.
 9. IV. Объяснение нового материала
 10. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 11. V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Якщо під час виконання проекту потрібно відкрити інше вікно, потрібно:

1. Помістити в проект другу форму (меню New). При цьому до проекту підключається нова частина (модуль Unit2).

2. Якщо потрібно відкрити ІІ вікно під час виконання методу з модуля Unit1, потрібно в розділ implementation додати команду uses Unit2. Це можна зробити вручну або автоматично: зробити поточною І форму, виконати File/Uses Unit і у вікні вибрати потрібний модуль.

3. Продемонструвати роботу проекту-зразка. Команди Form2.Show, Form2.Close, Form2.Hide.

2. ІІ вікно може відкриватися командами Show або ShowModal. При відкритті ІІ вікна командою Show вікно відкривається і наступною виконується наступна команда методу, в якому виконалася ця команда. При відкритті ІІ вікна командою ShowModal вікно відкривається і виконання методу, в якому виконалася ця команда, призупиняється. Керування проектом передається ІІ модулю. Тільки після закриття цього вікна керування проектом передається знову І модулю і продовжує виконуватися призупинений метод.

3. Модальні вікна використовуються для реалізації діалогу з користувачем або для виведення інформаційного повідомлення. Тому на модальних вікнах часто розміщують поля, прапорці, перемикачі тощо.

4. В одному модулі можна використовувати змінні, оголошені в іншому модулі. Показати на проекті-зразку.

 

5. Часто під час виконання проекту потрібно відкрити не вікно користувача, а одне із вікон стандартного призначення. Таким вікнам відповідають елементи керування, розміщені в розділі Dialog. Розглянемо для прикладу стандартне вікно вибору файлу.

6. Розмістимо його на ІІ вікні і створимо метод, який вибирає текстовий файл з двома цілими числами і обчислює їх суму. Відкривається таке вікно викликом методу OpenDialog1.Execute. Після вибору потрібного файлу і кнопки Openім’я вибраного файлу і шлях до нього є значенням властивості FileName.

7. Продемонструвати на проекті-зразку.

 

8. Розмістимо на ІІ вікні таймер. Цей елемент керування призначений для відліку інтервалу часу. Значення його властивості Interval визначає час в мілісекундах, який має пройти від моменту включення таймера до настання події OnTimer. Включення таймера здійснюється наданням його властивості Enabled значення True. Включений один раз таймер буде через задані проміжки часу ініціювати настання події OnTimer, поки не надати його властивості Enabled значення False.9. Продемонструвати на проекті-зразку.

 

10. Для виведення на форму зображень використовують компонент Image. Зображення, яке відображатиметься в цьому компоненті, може бути задано з файлу або перед запуском проекту (властивість Picture), або під час виконання проекту (метод LoadFromFile - Image1.Picture.LoafFromFile('...').

11. Корисно використовувати властивості: AutoSize - для автоматичного змінення розмірів компонента під розмір зображення, Stretch – для автоматичного змінення розміру картинки під розмір компонента.

12.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)