АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Сприйняття нового матеріалу.
 3. II. Закріплення вивченого матеріалу
 4. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 6. II. Сприйняття нового матеріалу
 7. III. Вивчення нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Изучение нового материала.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Объяснение нового материала

1. Значеннями змінних символьного типу є символ з таблиці певної таблиці кодування. У рядку varзмінна символьного типу, значеннями якої є символи з таблиці символів з однобайтним кодом (наприклад, Windows-1251) описується так: var a: char(від англ. character – символ). А змінна символьного типу, значеннями якої є символи з таблиці символів з двобайтним кодом (Unicode) описується так: var a: widechar.

2. У правій частині команди присвоювання символ потрібно брати в одинарні лапки.

3. Для символів можна використовувати операції порівняння: =, <>, >, <, £, ³. З двох символів меншим вважається той, код якого менше. Використання цих операції дає змогу сортувати значення змінних символьного типу.

4. Для опрацювання символів можна використовувати такі стандартні підпрограми:

1. Функція ord ­ – повертає код заданого символу.

2. Функція chr - повертає символ за заданим кодом.

3. Замість функції chrможна використовувати знак #

5. Задача 1. Вивести в багаторядкове поле натуральні числа від 32 до 255 по 10 в один рядок і поруч з кожним числом – символ з відповідним кодом з таблиці Windows-1251.

6. Задача 2. Вивести в багаторядкове поле натуральні числа від 32 до 300 по 10 в один рядок і поруч з кожним числом – символ з відповідним кодом з таблиці Unicode.

7. Задача 3. Знайти інформацію про символи з кодами від 0 до 31. Зробити в зошиті відповідну таблицю: код - символ.

 

 

8. Рядок - це впорядкований набір символів. Тобто, рядок можна розглядати як одновимірний масив символів.

9. Змінна, значення якої є рядок, називається змінною рядкового типу. У Делфі розглядаються змінні трьох рядкових типів: string [n] (ShortString[n]), LongString, WideString.

10. Значенням змінної типу string [n] може бути рядок, максимальна довжина якого дорівнює n (n£255). Змінну цього типу можна вважати статичною, бо під її значення одразу виділяється n байтів, хоча реальна довжина рядка може бути й менше.

11. Змінні типів LongString і WideString є динамічними. Пам’ять для їх значень автоматично виділяється під час виконання програми залежно від реальної довжини відповідного рядка. Значенням змінної типуLongString є рядок символів з однобайтним кодом, а значенням змінної типуLongString є рядок символів з двобайтним кодом.12. У правій частині команди присвоювання рядок потрібно брати в одинарні лапки.

13. Для рядків можна використовувати операції порівняння: =, <>, >, <, £, ³. З двох рядків меншим вважається той, у якого перший символ менше (у цьому випадку наступні символи не враховуються). Наприклад, 'алгоритм' < 'миша' (довжина рядка тут ролі не відіграє). Якщо перші символи рядків рівні, то меншим вважається той, у якого другий символ менше. І так далі. Якщо символи одного рядка співпадають з відповідними першими символами другого рядка і другий рядок має ще наступні символи, то перший рядок вважається меншим. Наприклад, 'стіл'<'стілець'.

14. Задача 4. У текстовому файлі розміщені рядки тексту. Сформувати одновимірний масив з цих рядків. Упорядкувати його за зростанням методом вибору. Вивести елементи впорядкованого масиву в інший файл.

15. Над рядками і змінними рядкового типу можна виконувати операцію злиття (об’єднання, конкатенації), яка позначається знаком +. Ця операція приєднує другий рядок до першого.

16. Для опрацювання рядків можна використовувати такі стандартні підпрограми:

1. Функція length ­(<рядок або змінна рядкового типу>) – повертає реальну довжину рядка.

2. Функція pos (<рядок 1 або змінна 1 рядкового типу>, <рядок 2 або змінна 2 рядкового типу>) - повертає номер символу ІІ рядка, починаючи з якого І рядок повністю входить до ІІ рядка. Якщо І рядок не є підрядком ІІ рядка, то ця функція повертає 0.

3. Функція copy (<рядок або змінна рядкового типу>, <номер символу>, <кількість символів>) – повертає підрядок вказаного рядка, починаючи з вказаного символу, вказаної довжини.

4. Процедура delete (<рядок або змінна рядкового типу>, <номер символу>, <кількість символів>) – видаляє частину вказаного рядка, починаючи з вказаного символу, вказаної довжини. Наступні символи, після видаленого підрядка, автоматично зміщуються вліво.

‡агрузка...

5. Процедура insert (<рядок 1або змінна 1 рядкового типу>, <рядок 2 або змінна 2 рядкового типу>, <номер символу>) – вставляє І рядок всередину ІІ рядка, починаючи з указаного символу. Символи І рядка, починаючи з указаного, автоматично зсуваються вправо. Якщо при цьому перевищується максимальна довжина статичного рядка, то зайві символи зникають. Помилка не видається.

 

17. Задача 5. У поле вводиться рядок, а в інше поле – символ. Підрахувати, скільки разів даний символ входить до даного рядка.

18. Задача 6. У поле вводиться рядок, а в інше поле – символ. З’ясувати, чи входить даний символ до даного рядка.

19. Задача 7. У поле вводиться рядок. Перевернути його. Перевернутий рядок вивести в інше поле.

20. Задача 8. У поле вводиться рядок. З’ясувати, чи є він перевертишем (паліндромом). Приклад смислового паліндрома, якщо ігнорувати пропуски: "А роза упала на лапу Азора".

21. Задача 9. У поле вводиться рядок, слова (послідовність букв) якого розділені одним пропуском. Сформувати одновимірний масив із слів цього рядка. Вивести елементи цього масиву в багаторядкове поле, по одному слову в рядок.

22. Задача 10. У поле вводиться рядок, слова (послідовність букв) якого розділені пропусками (одним або більше). Сформувати одновимірний масив із слів цього рядка. Вивести елементи цього масиву в багаторядкове поле, по одному слову в рядок.

23.

24.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)