АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття № 3. 6. Види пам’яті і мнемічні дії

Читайте также:
 1. I. Організація студентів до практичного заняття
 2. I. Організація студентів до практичного заняття
 3. II. Практичне завдання.
 4. II. Практичне завдання.
 5. V. Зміст теми заняття.
 6. V. Зміст теми попереднього заняття.
 7. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 8. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття .
 9. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
 10. VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.
 11. АНАЛІЗ ВІДВІДАНОГО ЗАНЯТТЯ
 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

ТІСК, МАГ, 2 семестр

Тема: Соціальна пам’ять

 

План

6. Види пам’яті і мнемічні дії.

7. Інформаційна модель індивідуальної пам’яті.

8. Групова соціальна пам’ять.

9. Структура соціальної пам’яті суспільства.

10. Протиріччя суспільного пізнання.

 

Завдання:

1. Знайти в українській науці розвідки про соціальну пам’ять як фактор комунікації.

2. Проілюструвати використання знань про різні види пам’яті у сфері своєї професійної діяльності.

3. Проаналізуйте за нижче поданою таблицею, які види людської пам’яті ілюструють такі державотворчі мотиви в публіцистиці письменників, як збереження пам’яток історії і культури, екологічний та мовний мотиви.

Таблиця

Зіставлення різних видів людської пам'яті

 

Структурні складові і властивості   Індивідуальна пам'ять Соціальна пам'ять  
Природна   Неупредметнена Природна Упредметнена Штучна
1.Хронологічна шкала Психічний час особистої біографії Соціальний час   Календарний астрономічний час
2. Сенси   Знання, уміння, емоції, стимули _   Теж  
3. Різновиди пам'яті   Образний, семантичний, афектний, моторний, самосвідомість Мова, знання, самосвідомість норми, технологічні уміння, суспільні настрої Документи, артефакти освоєна природа  
4.Мнемічні дії Запам'ятовування, зберігання, відтворення _   Фіксація, зберігання використання, руйнування
5. Мови і коди   Перцептивні коди, концептуальні коди   Вербальна і невербальна природна мова   Писемність, символи, штучні мови, звукозаписи, зображення.
6. Емоційна забарвленість Є у вигляді афектного розділу пам'яті Є у вигляді суспільного засудження і схвалення Суперечливе різноманіття емоцій
7. Роль несвідомого   Мимовільне запам'ятовування та зберігання, забуття _   Відсутній  
8. Матеріальна основа Мозкові нейронні мережі   Мислячі і діючі сучасники Штучні матеріали і технічні засоби
9. Довготривала пам'ять   Термін життя індивіда   Термін життя суспільства   Термін фізичного руйнування носія  
10. Короткочасна пам'ять   До хвилини   Життя покоління сучасників   Поява нових документів і артефактів  

 4.Проаналізуйте структурно-тематичний зміст одного номеру газети ( від логотипу до вихідних даних) з позицій прагматики та специфіки формального прояву різних видів пам’яті, що закладаються в ньому.


[1] Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. — М., 1998. — С. 505.

[2] Тезаурус (греч. — сокровищница) — совокупность лексических единиц (слов, устойчивых словосочетаний) или высказываний с фиксированными смысловыми (парадигматическими) отношениями меж­ду ними (отношения род — вид, целое — часть, сходство, противоположность, предмет — свойство, ассоциации и т.д.).

[3] Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х тт. Т.1. — М., 1989. — С. 302.

[4] См., например: Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г. Архетип и символ. — М., 1991. — С. 95—198.

[5] Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации. 1996. — С.10.

[6] Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. — М., 1945. — С. 206.

[7] Черняк B.C. Особенности современной концепции науки // В поис­ках теории развития науки. — М., 1982.— С. 13.

[8] Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973. — С. 45.

[9] Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» //Бах­тин М.М. Литературно-критические статьи. — М., 1986. — С. 504 —506.

 

[10] Петров Л. В. Массовая коммуникация и искусство. — Л., 1976. — С. 42.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)