АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Computer languages p.121

Читайте также:
 1. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPUTER
 2. COMPUTER (HISTORY)
 3. Computer literacy
 4. Computers in our life
 5. Computers in Retailing
 6. Computers Then and Now
 7. Countries, capitals, languages and nationalities
 8. Ex.7. Study the verbs which are usually used when talking about using computers. Consult your dictionary and translate them into Ukrainian.
 9. FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE
 10. Hardware comes in many configurations, depending on what you are going to do on your computer.
 11. How Do Computer Technology Influence People's Lives

1. Нажаль для нас комп’ютери не розуміють розмовну англійську чи будь-яку іншу розмовну мову.

2. Єдина мова яку вони розуміють – машинну мову яка складається з одиниць та нулів(бінарний код).

3. Машинний код дуже складний для написання.

4. З цієї причини ми використовуємо мову символів для передачі інструкцій комп’ютеру.

5. Наприклад Асамбльовані мови використовуючи абревіатури такі як ADD, SUB, MPY для видачі інструкцій.

6. Потім програма перекладеться у машинний код таким програмним забезпеченням як Асамблер.

7. Написаний код на Асемблері називають мовою нижчого порядку тому що вона ближче до апаратної частини.

8. Вони достатньо складні та обмежені певними (можливостями) комп’ютеру.

9. Для того щоб легше писати програми та подолати проблеми взаємовідношень між різними типами комп’ютерів розробники програмного забезпечення винайшли мови програмування вищого рівня які є ближче до англійської мови.

FORTRAN

Мова була розроблена компанією IBM і досі використовується для наукових і інженерних цілей

COBOL

Була розроблена в 1954 році і в основному використовувалася в бізнес додатках

BASIC

Була розроблена в 1960-х роках і була широко використовувана для програмування мікрокомп’ютерів тому що вона легка.

Visual BASIC - це сучасна версія старого яка використовується для розробки графічних елементів таких як кнопки та вікна у Windows програмах.

PASCAL

Був винайдений у 1971 він використовувався в університетах для викладення основ для програмування.

C

Була розроблена в 1980-х AT&T. Вона використовувалася для написання системного програмного забезпечення графічних та комерційних додатків.

С++

Версія мови С яка включає Об’єктно Орієнтоване Програмування: розробник концентрується на певних об’єктах (частина тексту, графіка, таблиця, …) і надає кожному об’єкту функції які можуть бути змінені без зміни цілої програми. Наприклад щоб додати новий графічний об’єкт розробник повинен змінити тільки графічний об’єкт. Це робить простішим змінення програми.

Java – була створена компанією Sun в 1995, і швидко розійшлась по мережі. Джава аплет включає в себе анімацію та інтерактивні функції для веб-сторінок. Програми написані на високо-рівневий мові повинні буду переведені в машинний код компілятором або інтерпретатором. Компілятор переводить висхідний код в об’єктний код – який конвертується в програмі в машинний код за один раз. З іншої сторони інтерпретатор переводить висхідний код лінії за лінією коли програма запущена. Важливо не переплутати програму мову з мовою розмітки використовуєм і створювати веб документ. Розміточна мова використовується інструментами названий розмітковим тегом, для формату і посилання текстового файлу

HTML- дозволяє побачити який вигляд матиме інформація на веб-сторінці.

XML - який розшифровується як розширений розмінна мова. Коли HTML використовує раніше встановлені теги, XML дозволяю налаштування тегів, немає границь для встановлення наборів тегів.

Voice XML - робить веб контент сприятливий до голосу та телефону. Voice XML використовується для створення голосових додатків які запускаються на мобільному телефоні. Коли як HTML використовується для створення візуальних додатків (наприклад веб сторінок)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)