АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДЮМВХС «Світанок», керівника загально-естетичного гуртка «Мистецьке джерельце» Стороженко Ганни Юріївни

Читайте также:
 1. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника
 2. Вимоги до керівника та його професійної підготовки
 3. Вимоги до професійної підготовки керівника
 4. Вимоги до сучасного керівника
 5. Дана робота може бути використана класними керівниками 5-11 класів загальноосвітніх шкіл.
 6. Зуб Ірини Юріївни
 7. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими
 8. Н. Власова: 10 стартових страхів та сумнівів керівника
 9. Норми поведінки керівника
 10. Підготовка керівника освіти
 11. Розділ І. Аналіз стану управлінської діяльності керівника школи

Рецензія

На методичні рекомендації методиста

ДЮМВХС «Світанок», керівника загально-естетичного гуртка «Мистецьке джерельце» Стороженко Ганни Юріївни

Музична діяльність є однією з провідних у сучасній системі художньо-естетичного розвитку дошкільнят, яка сприяє формуванню творчої, самобутньої та успішної особистості. Передумовою гармонійного розвитку дітей у позашкільному закладі є гуманізація музично-педагогічного процесу, побудованого на взаємо-зворотній взаємодії і співпраці всіх учасників освітнього процесу.

Методичні рекомендації Стороженко Г. Ю. «Методика проведення занять у гуртку «Мистецьке джерельце» в умовах ДЮМВХС «Світанок»» укладено відповідно до основних державних документів - Законів України «Про позашкільну освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про інноваційну діяльність» і є освітнім маршрутом до Навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Мистецьке джерельце» (погодженої Директором ІППО КУ ім. Б. Грінченка М. Ф. Войцехівським від 25.11.2013 р.).

В умовах оновлення суспільства орієнтація на розвиток особистості є основною засадою сучасного розвитку, виховання та освіти дітей дошкільного віку. Неординарний підхід до виявлення творчих здібностей у дітей дошкільного віку та створення відповідних умов для їх розвитку ‑ одне із пріоритетних завдань музично-естетичного виховання.

Побудова освітнього процесу з позиції особистісно-орієнтованого підходу потребує вибору змісту та сучасних технологій для урахування унікальності та індивідуальності кожної дитини. Використання музично-дидактичних ігор в освітньому процесі допомагає якісному вирішенню завдань музичного виховання дошкільників, комплексно впливає на них, викликає зорову, слухову і рухову активність, розширюючи музичне сприйняття в цілому. Розширення сфер використання музично-дидактичних ігор із урахуванням їх інтегративності, багатоваріантності, багатозначності не тільки на заняттях в гуртку, святах та розвагах, а і в індивідуально-диференційованій, самостійній художній діяльності, повсякденному житті, у в співпраці з керівником та сім’єю, іншими навчальними закладами надає потрібний імпульс для гармонійного цілісного розвитку особистості.Методичні рекомендації Стороженко Г. Ю. складаються із органічно поєднаних частин, які наочно розкривають систему роботи керівника. Модель її досвіду ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях, відповідає програмовим вимогам. Запропоновані практичні матеріали висвітлюють форми і методи роботи керівника гуртка щодо впливу музики на розвиток творчих здібностей дошкільників, їх особистісного зростання. Розробки заходів, які представлені в роботі, свідчать про вміле поєднання педагогом власного досвіду та інноваційних технологій.

Ознайомлення зі змістом роботи дозволяє зробити висновок, що методичні рекомендації можуть бути запропоновані для користування керівникам гуртків з раннього музичного розвитку дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

Рецензент

доктор мистецтвознавства,

професор, завідувач кафедри теорії,

історії культури і мистецтвознавства Шульгіна В. Д.

Національної академії керівних кадрів

культури і мистецтв

 

Підпис ____________ підтверджую

Начальник відділу кадрів

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)