АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклади бібліографічного опису при складанні списку використаних джерел до курсової роботи

Читайте также:
 1. Cпособи опису алгоритмів
 2. III. Хід роботи
 3. III. Хід роботи
 4. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. Аналіз ритмічності роботи підприємства
 8. Архаїчні джерела української культури
 9. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 10. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 11. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 12. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.

Книга одного автора Зазимко, А. З. Політична економія [Текст] : структурно-логічний навч. посібник / А.З. Зазимко. – К. : КНЕУ, 2005. – 358 с.   Бойко, О.Д. Історія України [Текст] : навч. посібник / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., випр. і доп.. – К. : Академвидав, 2008. – 688 с.
Книга двох авторів Мочерний С.В. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – Тернопіль : Астон, 2001. – 507 с.
Книга трьох авторів Білецька, Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. [Текст] : навч. посібник / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 652 с.
Книга чотирьох авторів (описується за назвою) Політична економія [Текст] : підручник / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський, О.Ф. Іткін. – К. : Алерта, 2008. – 487 с.
Книга п’яти і більше авторів (описується за назвою) Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко, А.А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с.   Психология менеджмента [Текст] / Власов П. К., Липницький А. В., Лущихина И. М. [и др.] ; под ред. Г.С. Никифорова. – Х. : Гуманитарний центр, 2007. – 510 с.  
Книга видана без автора Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навч. посібник / ред. Ю. Г. Козак. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792 с.
Словники, довідники Україна у цифрах у 2007 році [Текст] : статистичний довідник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Консультант, 2007. – 240 с.
Законодавчі та нормативні документи Господарський кодекс України [Текст] : закон України від 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с.   Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України [Текст]: закон України від 28 грудня 2007 року №107-VI // Урядовий кур’єр. – 2007.– № 247. – 31 грудня. – С. 3-15.   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва [Текст]: розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 року № 321/2007-рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2008. – 9 січня. – С. 8.   Про затвердження технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 939 // Збірник урядових актів України. – 2007. – № 46. – С. 12-19.    
Стаття з газети чи журналу     Один автор Гаряга, Л.О. Місце моніторингу у банківській діяльності [Текст] / Л.О. Гаряга // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С.153 –165.   Два автори Васюренко, О. В. Ризик як складова економічних процесів [Текст] / О.В. Васюренко, О.В. Таран // Фінанси України . – 2005. – № 7. – С. 68 – 74.   Три автори Адавшева, С.Б. Возможности использования источников статистической информации для идентификации группы лиц [Текст] / С.Б. Авдавшева, Т.А. Алимова, Г.Ф. Юсупова // Вопросы статистики. – 2005. – № 5. – С. 9 – 17. Чотири автори (описується за назвою) Реальні перспективи України [Текст] / В.К. Кобко, В.А. Гнівало, С.К. Ткач, А.А. Савченко // Економіка України. – 2007. – № 12. – С. 87 – 98.
Стаття із газети Довжик М. Вітер має працювати : енергетика [Текст] / М. Довжик // Урядовий кур’єр. – 2007 . – 22 листопада. – С. 17.
Електронні ресурси З Інтернету Геєць В.М. Іноземний капітал у банківській системі України [Електронний ресурс] / В.М. Геєць. – Режим доступу: http://www.ief.org.ua/Text/DT_Inozkapital.pdf Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 7.12.2000 р. № 2121–ІІІ зі змінами та доповненнями. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua   СD Егоршин А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егоршин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Нижний Новгород, 2001. – 1 CD.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)