АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для необмеженої області допустимих рішень існує: б) цільова функція не обмежена в) вірні відповіді а) і б)

Читайте также:
 1. E. Жодної правильної відповіді.
 2. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 3. Аналіз інвестиційних рішень підприємства. Дисконтування. Потомчна (приведена) і чиста дисконтована вартість. Оптимізація інвестиційних рішень. Внутрішня окупність інвестицій.
 4. АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ
 5. Аналіз туристичної діяльності в Херсонській області
 6. Аналіз як функція управління
 7. ВАРІАНТИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ
 8. ВЕСТИБУЛЯРНА ФУНКЦІЯ
 9. Використання стандартних метрик часу затримки відповіді та трасування
 10. Виробнича функція в моделі Р. Солоу
 11. Виробнича функція та її вплив на формування сукупної пропозиції.
 12. Відповіді до 3 МК.

Дляобласті допустимих рішень «відрізок» існує:б) єдине або безмежна кількість рішень

Для остаточної перевірки на адекватність розрахованого багатофакторного рівняння регресіїзастосовують:а)комплекс всіх статистичних критеріїв;

Дляоцінки зміщеності прогнозу використовують:а) середню процентну похибку;

Дляоцінки критерія Дарбіна-Уотсона використовуємо наступну формулу: Б) d=( ∑(et-et1)2/∑e12

Для оцінки точності прогнозу використовують:б)середню абсолютну проценту похибку;

Для перевірки достовірності апроксимації даних ряду динаміки відповідною одно факторною моделлю регресії застосовують:б)квадрат коефіцієнта парної кореляції(коефіцієнт детермінації);.

Дляпереходу від обмеження «більше чи рівно» до рівності необхідно:в) ввести додаткову невід'ємну змінну із знаком «мінус»

Для переходу від обмеження «менше чи рівно» до рівності необхідно:а) ввести додаткову невід'ємну змінну із знаком «плюс»

Дляприйняття рішень в умовах ризику застосовується:б) теорія ігор;

Для реалізації методів експертних оцінок необхідно пройти такі етапи проведення експертизи а)формулювання цілі та розробка процедури опитування, відбір та формування групи організаторів експертизи та групи експертів, проведення опитування, аналіз та обробка інформації, синтез інформації та прийняття управлінського
рішення;

Длярозрахунку емпіричного значення (-критерію при перевірці значимості параметра регресії використовують наступи формулу: : В) t= |bi|/sigbI;

Длячого використовують шкали оцінювання в експертних методах? б) шкали оцінок застосовують для вироблення остаточних управлінських рішень;

До внутрішніх чинників ризику відносяться:в)організація праці на підприємстві.

До зовнішніх причин виникнення економічного ризику належать:г) зсуви в економічних факторах.

Доідеального моделювання відносять:в) вірні відповіді а) і б

Докомерційного ризику належить:в)ризик, пов'язаний із транспортуванням товару.

До матеріального моделювання відносять:а) фізичне і аналогове : в) вірні відповіді а) і б);

До несистематичного ризику належить:а) ризик фізичного та морального зношення основних виробничих фондів п-ва;

Дофінансового ризику належить:в) валютний ризик;

Додаткові змінні в задачах оптимізації характеризують: а) невикористаний обсяг певного виду ресурсуДослідження мультиколінеарності завершується, якщо:б) емпіричне значення %2 критерію більше табличного;

Для виробництва 4-х видів робіт: А1, А2, A3, А4 використовують три види паливно-мастильних матеріалів(ПММ), витратияких на одиницю роботи та частка загального прибутку від реалізації цих робіт відомі_____________________________________________________________________

Вид ПММ Запас ПММ Витрати ПММ на одиницю роботи
        А1 А2 A3 А4
Прибуток від реалізації робіт

Виберіть правильну математичну постановку задачі, яка б забезпечувала максимальний прибуток підприємства за шуканогозначення обсягу робіт.(відповідь В)

Для виробництва 4-х видів робіт: А1, А2, A3, А4 використовують три види фарб і лаків, витрати яких на одиницю роботи та частка загального прибутку від реалізації цих робіт відомі

Вид фарб і лаків Запас фарб і лаків Витрати фарб і лаків на одиницю роботи
        А1 А2 A3 А4
 
Прибуток від реалізації робіт 29.

Виберіть правильну математичну постановку задачі, яка б забезпечувала максимальний прибуток підприємства за шуканогозначення обсягу робіт.(відповідь В)

 

Е

Емпіричні коефіцієнти деякого рівняння регресії можна визначити за а)методом найменших квадратів;

З

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту, яка є задачею про оптимізацію плану (відповідь А) перевезень від декількох постачальників до декількох споживачів:З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту, яка є задачею про завантаження виробничих (відповідь Б) потужностей:

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту, яка є задачею про оптимізацію плану перевезень від декількох постачальників до декількох споживачів через пункти (відповідь Г) перевалки:

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту. яка є задачею про ( відповідь В)призначення:

З нижченаведених критеріїв та економіко-математичних понять виберіть групу саме тих, якими оперують в моделях лінійного програмування:а) критерій задачі с J., запас ресурсів bi, матриця витрат ресурсів а.., функції витрат ресурсів gi, цільова функціяz;

З нижченаведених критеріїв та економіко-математичних понять виберіть групу саме тих, якими оперують в економетричних статистичних моделях: б) деякий показник у та його статистичні значення уі, фактори впливу Xjта їх статистичні значення хji, коефіцієнти аj;

З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) - у і освітою (в роках) - х, у=12,201 + 525х, особа, яка навчалась додатково 1 рік, може очікувати на таку додаткову оплату:г) 525; д)12,201+525;

З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) - у і освітою (в роках) - х, у= 12,201 + 525х, особа, що навчалась додатково нуль років, може очікувати на таку додаткову оплату: а)12,201+525; : г)525;

За інших рівним умов, якщо ми збільшуємо кількість незалежних змінних у регресії:а) Я2 збільшується;

За типом тренди можуть бути : в)адаптивні.

За характером тренди можутьбути:а) сезонні;

Загальна сума квадратів відхилень Б) Sum(y-y сер)^2;

Загальний вигляд багатофакторної лінійної регресії: Б) у=b0+b1x1+b2x2+ … +bmxm;B) y=a0+a1x1+a2x2+…+amxm

Зовнішнім чинником ризику є:а) якість маркетингових досліджень;в) взаємодія з партнерами;

І

Із зазначених груп ризиків до комерційного ризику належать:а) ризики, пов'язані з реалізацією товару (послуг) на ринку;

Із наведених нижче математичних записів вкажіть на той, який відносять до стандартної форми запису(відповідьА) задач лінійного програмування

Із наведених нижче математичних записів вкажіть на той, який відображає стандартну задачу лінійного програмування у матричній ( відповідь В)формі запису

Із наведених складових до елементів ризику не належать:г) інформація про ступінь ризику.

Із наведеного переліку елементів до внутрішніх чинників ризику відносяться:в) організаційна структура управління підприємства.

Із наведеного переліку елементів до зовнішніх чинників ризику відносяться:б) непередбачувані зміни у податковому законодавстві;

К

Канонічна форма запису задач оптимізації передбачає використання:б) системи обмежень у вигляді рівностей і отримана із стандартної форми запису

Коваріація між х і у є: г)

Коефіцієнт детермінації вимірює:а)загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією;

Коефіцієнт детермінації вимірює:б)загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією;

Коефіцієнт детермінації: г)вимірює придатність лінії регресії;

Константа зглажування для методу Брауна вибирається наступним методом:в)з інтервалу від 0 до +1.

Л

Лінійне програмування - це:а) область математики, що розробляє методи розв'язку задач знаходження екстремуму лінійної функції при наявності лінійних обмежень

Лінією рівня називають:б)пряму перпендикулярну до вектора-градієнта

М

Метод Холта з модифікаціями Муїра описується наступним рівнянням: а)

Метод Холта описується наступним рівнянням:б) Ut=αdt=(1-α)Ut-1

Методи вимірювання ризиків включають до себе:в) матриця оцінки, декомпозиція, карта ризиків, стресове тестування, ліміт втрат, сценарний аналіз.

Моделлю називають:б) штучну систему чи об'єкт, що в певних умовах може замінити систему-оригінал шляхом відтворення властивостей і х-тик оригіналу, які цікавлять дослідника,коли така заміна дає суттєві переваги в зручності дослідження

Модель - це:а) представлення об'єкта, системи чи ідеї в певній формі, що відрізняється від реальної

Модель - цеа) штучна система;

Моделювання - це:в в) вивчення об'єктів дослідження непрямим шляхом при допомозі аналізу деяких допоміжних об'єктів

Мультиколінеарність наявна, коли:а) дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію;

Мультиплікативним трендом називають:б)тренд, для якого збільшення фактичного значення відбувається приблизно на однаковий відсоток відносно середнього;

Н

-На підприємстві випускається продукція видів , кожен з яких виробляється на обладнанні видів Кожен вид обладнання може випускати всі види продукції, але на випуск одиниці продукції виду В- на обладнанні виду Ai.витрачається час aij - годин. Ці значення подано в матриці а=2,1,3; 4,4,2; 5,2,1. Для кожного виду обладнання встановлено фонд робочого часу Ьi. Ці значення подано у векторі b40000, 25000, 20000. Прибуток від продажу одиниці продукції становить С j. .Ці значення подано у векторі с150,200,175Необхідно знайти такий вектор Xвипуску продукції, за значень якого забезпечується максимальний прибуток підприємства. З нижченаведених відповідей вкажіть на вірну математичну(відповідь А) постановку даної задачі

-На підприємстві випускається продукція видів В j(j=1,3), кожен з яких виробляється на обладнанні видів Аi=(і = 1,3). Кожен вид обладнання може випускати всі види продукції, але на випуск одиниці продукції виду Вj. Наобладнанні виду А iвитрачається час аij, годин. Ці значення подано в матриці а=2,1,3; 4,4,2; 5,2,1Для кожного виду обладнання встановлено фонд робочого часу Ьi. Ці значення подано у векторі b 40000, 25000, 20000.Прибуток від продажу одиниці продукції становить С j. .Ці значення подано у векторі с= 150,200,175. Необхідно знайти такий вектор Xвипуску продукції, за значень якого забезпечується максимальний прибуток підприємства. З нижченаведених відповідей виберіть такий математичний запис задачі, до якого можна застосувати симплексний(відповідь А) метод розв'язку.

-Нехай вигляд симплекс-таблиці на останній ітерації розв'язку задачі лінійного програмування є такий

Базис bi X 1 Х4 Х5
F 3.41 2.84 7.61
Х2 421.9 0.75 0.81 -0.17
ХЗ 79.8 2.01 1.36 0.23
Х6 1204.5 0.12 0.05 0.41

Вкажіть на вірний та повний розв'язок задачі: (відповідь В)

 

-Нехай вигляд симплекс-таблиці на останній ітерації розв'язку задачі лінійного програмування є такий

Базис b i X 1 Х4 Х5
F 3.41 2.84 7.61
Х2 421.9 0.75 0.81 -0.17
хз 79.8.. 2.01 1.36 0.23
Х6 1204.5 0.12 0.05 0.41

Вкажіть на відповідь,яка пояснює значення змінної Х6: а) недовантаження відповідним ресурсом третього виду обладнання;

-Нехай вигляд симплекс-таблиці на останній ітерації розв'язку задачі лінійного програмування є такий

Базис b i X 1 Х4 Х5
F 3.41 2.84 7.61
Х2 421.9 0.75 0.81 -0.17
ХЗ 79.8 2.01 1.36 0.23
Х6 1204.5 0.12 0.05 0.41

Вкажіть на віповідь,яка пояснює значення змінних Х4 та Х5: б) двоїсту (умовну) оцінку ресурсного забезпечення;

Нехай графічне відображення деякого ряду динаміки є таким г)всі попередні відповіді вірні;

Нехай графічним відображенням деякого ряду динаміки є крива, складена з точок ряду, що має два екстремуми. Для апроксимації цього ряду можна використати:в) поліном 3-го степеня;

-Нехай обмеження деякої задачі лінійного програмування мають такий вигляд

З відповідей, що наведені нижче, виберіть ту, яка придатна до застосування симплексного методу розв'язку заданої задачі:д) жодна з відповідей не є вірною.

-Нехай обмеження деякої задачі лінійного програмування мають такий вигляд З відповідей, що наведені нижче, виберіть ту, яка придатна до застосування симплексного (відповідь Б) методу розв'язку заданої задачі:

-Нехайобмеження деякої задачі лінійного програмування мають такий вигляд 5x1 + 2x2 = 103x1 + 4x2 = 7 З відповідей, що наведені нижче, виберіть ту, яка придатна до застосування симплексного методу розв'язку заданої задачід) жодна з відповідей не є вірною.

-Нехай математичнийзапис деякої задачі лінійного програмування є такий Вкажіть на той запис, який відображає суть двоїстої задачі(відповідь А) до заданої вище прямої

Нехай прогноз деякого показника отриманий за одно факторним рівнянням регресії. Достовірність такого прогнозу в межах визначеної похибки може бути достатньою для подальшого застосування за умови: а) за будь-якої умовиг) якщо достовірність апроксимації (коефіцієнт детермінації) наближається до 1;

О

Областю допустимих рішень для ЗЛП з двома змінними називають: а)перетин напівплощин, кожна з яких визначається відповідною нерівністю системи обмежень

Областю допустимих рішень для ЗЛП з двома змінними називають:а) перетин напівплощин, кожна з яких визначається відповідною нерівністю системи обмежень


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)