АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОПЛАТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ, ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Читайте также:
 1. V. Оплата за проживание в студенческом общежитии
 2. Витрата енергії при різних видах роботи
 3. Договори про постачання електричної і теплової енергії
 4. Доплата за взрослого в составе школьной группы — 250 р.
 5. Доставка и оплата
 6. Доставка и оплата
 7. Задача 2 продаж (передоплата)
 8. Закон збереження механічної енергії
 9. И ОПЛАТА ТРУДА В ПОЛИГРАФИИ 1 страница
 10. И ОПЛАТА ТРУДА В ПОЛИГРАФИИ 10 страница
 11. И ОПЛАТА ТРУДА В ПОЛИГРАФИИ 11 страница
 12. И ОПЛАТА ТРУДА В ПОЛИГРАФИИ 12 страница

ДОГОВІР ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

м. ..............., ................. р.

Ми, що нижче підписалися,

...................... (повна назва Орендодавця), ідентифікаційний код ЄДРПОУ ................., місцезнаходження якого: .................., (далі - Орендодавець), в особі ........................ (посада, прізвище, ім’я та по батькові) та діє на підставі .................. (рішення, постанова тощо), з одного боку, та

.................................... (повна назва особи Орендаря), ідентифікаційний код ЄДРПОУ ..............., місцезнаходження якого: .............., (далі - Орендар), в особі .......................... (посада, прізвище, ім’я та по батькові), що мешкає .................... (адреса) та діє на підставі ...................... (статут, довіреність тощо), з іншого боку,

уклали цей Договір про наведене нижче:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне майно (далі Майно), розміщене за адресою: ............... Мета використання .................. Площа ............. кв. м. Вартість за незалежною оцінкою (балансова вартість) ........................., станом на .......... р.
 2. Майно передається в оренду з правом передачі в суборенду за визначеною чинним законодавством процедурою.
 3. Стан Майна на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану майна) визначається в акті приймання – передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря щодо проведення поточного та капітального ремонту.

УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передавання вказаного Майна, який є невід’ємною частиною Договору (у разі переукладання договору посилення на акт приймання-передавання з попереднього договору та його № і дата).
 2. Передача нерухомого Майна в оренду не надає Орендарю права власності на це майно. Власником орендованого Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
 3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки.
 4. Орендар повертає Орендодавцеві Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на підставі акту приймання -передавання, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
 5. У разі припинення цього Договору Орендар повинен повернути Орендодавцеві орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення строку Договору за актом приймання - передавання Майна, включаючи день здачі.
 6. У разі затримки повернення об’єкту оренди, Орендар повинен сплатити штраф у розмірі подвійної місячної орендної плати за кожний день затримки, враховуючи день передачі, на рахунок Орендодавця.
 7. Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з Договором, місяць оренди, згідно з чинним законодавством.

ОРЕНДНА ПЛАТА 1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста ........., затвердженої .............. (далі – Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить ....................
 2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
 3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць і нараховується після 10 числа, наступного за звітним.
 4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та \або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
 5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотні зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
 6. Орендна плата перераховується Орендарем Орендодавцеві щомісячно не пізніше .......... числа наступного місяця.
 7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
 8. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж .............., орендар також сплачує штраф у розмірі ......... % від суми заборгованості.
 9. Наднормативна сума орендної плати підлягає заліку в рахунок подальших платежів.
 10. Нарахування орендної плати за користування комунальним майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передавання.
 11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

ОПЛАТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ, ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

‡агрузка...
 1. Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом і утриманням будинку та прибудинкової території – сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній ним площі (додаток, який являється невід’ємною частиною договору).
 2. Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно кошторису витрат господарсько-фінансового плану на поточний рік.
 3. Орендар зобов’язується сплачувати за використану електричну енергію за діючим в розрахунковий період тарифом, згідно показників встановленого індивідуального приладу обліку спожитої електричної енергії, для визначення якої Орендар .......... числа розрахункового періоду знімає та протягом доби надає Орендодавцю показники електролічильників.

При відсутності лічильника або показників лічильника більше місяця, сума до сплати розраховується згідно приєднаної потужності та наявності електричного обладнання в орендованому приміщенні (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору), згідно з діючим в цей розрахунковий період тарифом.

Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не може перевищувати один місяць, після чого розрахунок споживаної електроенергії здійснюється Виконавцем за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показників електролічильників наступного перерахунку.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)