АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання до модульного контролю №2

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 9. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 10. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 11. В. Задачі для самоконтролю
 12. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

КАФЕДРА психології та соціології

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ З КУРСУ

«СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ»

 

Донецьк – 2013

 

Завдання до модульного контролю №1

 

1. Поняття про особистість як про вищий рівень психічної та духовної інтеграції людини.

2. Уявлення про структуру особистості в соціальній антропології.

3. Соціалізація та персоналізація як процеси особистісного становлення.

4. Ціннісна сутність особистості, її психологічні феномени.

5. Уявлення про типологію особистості в соціальній антропології.

6. Характерологічна типологія особистості.

7. Проблема людини в соціальній антропології.

8. Виникнення та розвиток соціальної антропології.

9. Зв'язок соціальної антропології з іншими науками.

10.Особистість та індивідуальність: порівняльна характеристика.

11.Соціальна антропологія як вчення про духовний світ людини.

12.Філософські підстави соціальної антропології.

13.Структура вітального «я» як компонент особистості.

14.Структура аксіологічного «я» як компонент особистості.

15.Діалектика вітального та аксіологічного «я» в становленні особистості.

16.Уявлення про природу людини в соціальній антропології.

17.Предмет та завдання соціальної антропології.

18.Історія виникнення соціальної антропології.

19.Структура соціальної антропології.

20.Принципи та основні проблеми соціальної антропології.

21.Методологія соціальної антропології.

22.Соціальний статус особистості та її соціальні ролі.

23.Вітчизняні та зарубіжні теорії особистості.

24.Етапи становлення людини як особистості.

25.Уявлення про характер в психології та філософії.

26.Місце характеру в становленні особистості.

27.Акцентуація характеру як психічний феномен.

28.Акцентуйована особистість та акцентуація характеру.

29.Опис типів акцентуйованих особистостей по К. Леонгарду.

30.Особливості психологічної та психо-педагогічної роботи з акцентуйованою особистістю.

 

 

Завдання до модульного контролю №21. Сутність та значення соціальних норм для існування соціальної системи.

2. Генезис соціальних норм як соціального феномену.

3. Соціально-правові норми як система регламентації життєдіяльності людини у правовому полі.

4. Поняття «злочин» в правознавстві та соціальній антропології.

5. Поняття про девіантну поведінку.

6. Девіантна та делінквентна поведінка.

7. Поняття «кримінальна особистість», її психологічні та соціальні ознаки.

8. Прояви девіантної поведінки особистості.

9. Види девіантної поведінки особистості.

10. Стадії і рівні прояву девіантної поведінки.

11. Соціальні чинники девіантної поведінки.

12. Соціально-психологічні чинники девіантної поведінки.

13. Педагогічні чинники девіантної поведінки.

14. Індивідуально-психологічні чинники девіантної поведінки.

15. Гендерні особливості девіантної поведінки особистості та їх чинники.

16. Вікові особливості девіантної поведінки особистості та їх чинники.

17. Зміст, функції профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.

18. Етапи профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.

19. Проблема соціально-психологічної реабілітації особистості з девіантною поведінкою.

20. Форми і методи профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.

21. Правова особистість як соціальний індивід.

22. Становлення правової особистості.

23. Метафізичний та психологічний аспекти проблеми становлення правової особистості.

24. Характерологічна типологія як підґрунтя типології правової особистості.

25. Діалектика об’єктивного та суб’єктивного становлення правової особистості.

26. Громадянське суспільство як становлення правової особистості.

27. Дисгармонічність характеру особистості, її чинники.

28. Соціальна зрілість особистості і відповідальність.

29. Деформація особистості при делінквентній поведінки.

30. Правила та техніки спілкування з девіантною особистістю.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)