АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Семінар 4. Світовий ринок та міжнародна торгівля. – 2 год

Читайте также:
 1. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 2. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 3. Активність в конференціях, семінарах, МО
 4. Блок 18. ГІДРОСФЕРА. СВІТОВИЙ ОКЕАН І ЙОГО ЧАСТИНИ.
 5. Валютний курс, валютний ринок.
 6. Вплив глобальної фінансової кризи на фондовий ринок країн БРІК
 7. Вплив світової фінансової кризи на фондовий ринок України
 8. ВЧЕНІ конференцій та семінарів
 9. Год.) та семінарське заняття (2 год.)
 10. Грошовий ринок та механізми його функціонування
 11. Грошовий ринок, кредитно-банківська система та страхування
 12. Грошовий ринок. Попит на грошi та пропозицiя грошей.

1. Сутність та види міжнародної торгівлі. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.

2. Галузева та регіональна структура міжнародної торгівлі. Нерівномірність динаміки міжнародної торгівлі

3. Зміни в товарній структурі світової торгівлі.

4. Розвиток тенденцій протекціонізму та вільної торгівлі ц торговельній політиці.

5. Доповіді міжнародних організацій СОТ, ЮНКТАД та інших міжнародних організацій щодо розвитку міжнародної торгівлі.

 

 

Завдання для самостійної роботи. – 4 год.

1. Зрушення в географічному розподілі товарних потоків. Розповсюдження сталих та довгострокових відносин між поста­чальниками та покупцями. Зростання питомої ваги внутрішньофірмових постачань у межах ТНК.

2. Зростання ролі країн, що розвиваються, у світовій торгівлі. Послаблення позицій США, Великобританії, Франції, Італії при істотному зміцненні позицій Китаю та нових індустріальних країн.

3. Посилення конкуренції між трьома центрами світового еконо­мічного розвитку: США, Японією та країнами ЄС.

Контрольні запитання та завдання.

1. Назвіть основні сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

2. Основні фактори впливу, динаміка, зрушення в регіональній та галузевій структурі зовнішньої торгівлі.

3. Поясніть, як ведуть себе на ринку виробники в умовах монополістичної конкуренції. Назвіть ринки, структура яких, на Вашу думку, близька до монополістичної конкуренції.

4. Які, на Вашу думку, основні причини, що лежать в основі внутрішньої торгівлі, а які другорядні?

5. Чи можна вважати диференціацію продуктів необхідною та достатньою передумовою міжнародного внутрішньогалузевого обміну ? Чому ?

6. Чим можна пояснити процес диференціації продуктів? Чи можна розглядати різноманітність товарів свідченням економічного розвитку країни ? Як, на Вашу думку, пов’язані між собою продуктова диференціація та ефективність виробництва ?

7. Сформулюйте теорему Рибчинського. Яки висновки для економічної політики можна зробити на її основі ?

8. Розкрийте поняття "розорююче" зростання? У яких випадках воно може мати місце ?

Рекомендована література.

1. Босак А.О. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С. Скибінський, Л.І. Чернобай. – 3– є вид., перер. і доп. – Львів: СТ "Міські інформаційні системи", 2011. – 184 с.2. Гурова И., Ефремова М. Региональная торговля на простарнстве СНГ: предпосылки для производственной кооперации. // Вопросы эконоики. – 2012. - № 6.

3. Ковалевський Л.Г. Світова торгівля товарами у посткризовий період. // Зовнішня торгівля: економка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 71– 74.

4. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

5. Світовий ринок товарів та послуг у 2–х ч. – Харків: Ранок, 2008. – 240 с.

6. Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1998– 2008 гг. // МЭ и МО. – 2011. – № 2. – С. 36– 47.

7. Стрежнева Н. Эволюция торговой политики ЕС // МЭ и МО. – 2012. – № 8, № 9.

8. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров.. – М.: Юрайт, 2012. – 910 с.

9. www.wto.org.

10. www.unctad.org.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)