АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІІ. Інструменти і матеріали для роботи. Правила безпечної праці з інструментами

Читайте также:
 1. A. Працівники бригад постійної готовності другої черги
 2. A. Працівники бригад постійної готовності першої черги
 3. A. У лікувально-профілактичних установах медичними працівниками – лікарями вузької спеціалізації.
 4. I. Правила оформления отчета по практике
 5. II. Общие требования и правила оформления текстов исследовательских работ.
 6. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих
 7. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 8. IV. Правила внешнего оформления курсовых и ВКР
 9. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 10. а) Міжнародний поділ праці.
 11. Альтернативные правила игры для 2-4 игроков.
 12. Аналіз праці та її оплати.

Вправа «Виготовлення виробу в техніці «Tunnel book»

Матеріали: Аркуші досить щільного паперу, наприклад, тонкий картон або ватман. циркулі, різаки для паперу, ножиці, скотч або клей, приладдя для художньої творчості, різноманітні картинки, ілюстративні матеріали, шаблони, покрокові схеми для виконання робіт.

IV. Практична робота з демонстрацією показу прийомів виконання.

Пропоную учасникам розділитися на підгрупи за бажанням та розміститися за столами. Під спокійну мелодію учасники виготовляють виріб за технологічною карткою.

За допомогою циркуля креслять на кількох аркушах коло однакового діаметру, кількість таких листів може бути різними, але найчастіше використовують 4-6 аркушів.

Один з аркушів з отвором - це обкладинка майбутнього виробу, добре буде зробити її з кольорового паперу, ще один аркуш без вирізаного отвору - це задня стінка роботи. Окремо заготовлюється два аркуші, які слід скласти «гармошкою», їх висота повинна дорівнювати висоті майбутньої листівки. Вирізаючи кола, слід залишати невеликі штирі - на них будуть приклеюватися елементи композиції, в якості яких можуть виступати самостійно зроблені моделі, або готові невеликі фігурки метеликів, квіток тощо. Після того, як заготовка до композиції зроблена, аркуші слід склеїти - спочатку внутрішні, а потім обкладинку і задню стінку. Листи у формі гармошки - це боковинки готової роботи.

V. Підведення підсумків заняття.

По закінченню роботи кожна група учасників обирає представника, який презентує роботу.

Презентація робіт

План-конспект майстер-класу

«Виготовлення саморобок в техніці орігамі»

Тема:Ознайомлення з паперовим мистецтвом орігамі.

Мета майстер-класу:

· розширити і уточнити знання про паперову техніку орігамі;

· формувати уявлення про виготовлення поробок, дидактичних ігор та посібників для дітей дошкільного віку з паперу в техніці орігамі;

· вправляти у виготовленні виробу в стилі орігамі.

Хід майстер-класу:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)