АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічної конкуренції. Стаття 37 Господарського кодексу України та Законом Ук­раїни "Про захист економічної конкуренції" визначається відпо­відальність суб'єктів

Читайте также:
 1. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 2. Аналіз сучасної економічної ситуації
 3. Б.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом, або сукупною пропозицією.
 4. В якості економічної моделі справжнього соціалізму економічні радники Горбачова певний час вбачали
 5. Вибір економічної стратегії
 6. Вибір моделей макроекономічної політики в Україні.
 7. Види зовнішньоекономічної діяльності
 8. Види зовнішньоекономічної діяльності
 9. Види зовнішньоекономічної діяльності.
 10. Виникнення і розвиток Економічної теорії
 11. Висновки моделі Мандела-Флемінга для макроекономічної політики
 12. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Стаття 37 Господарського кодексу України та Законом Ук­раїни "Про захист економічної конкуренції" визначається відпо­відальність суб'єктів господарювання за порушення антимоно­польного законодавства шляхом застосування таких видів санкцій:

/. Майнова відповідальність як санкція За порушення анти­монопольного законодавства та економічної конкуренції (у тому числі за зловживання монопольним становищем на ринку, укла­дення неправомірних угод між підприємцями, дискримінація підприємців органами влади і управління та недобросовісна кон­куренція), що передбачена ст. 20 Закону України "Прозахистеко-номічної конкуренції" та ст. 19 Закону України " Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", у формі штрафу, який накладається на підприємців та юридичних осіб у розмірі до п 'яти відсотків ви­ручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України і його територіальним відділенням накладається штраф у розмірі до 0,5 відсотка виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

У випадку неможливості обчислення виручки підприємця або при її відсутності штрафи, зазначені в абзаці другомузазначеної


Розліл 16. Правові засали обмеження монополізму в економіці..[ 231

статті, накладаються у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Оперативно-господарська відповідальність може застосову­ватись як самим Антимонопольним комітетом, так і відповідни­ми органами влади і управління. При цьому Антимонопольним комітетом здійснюється примусовий поділ монопольних утво­рень. Найбільш поширеним видом оперативно-господарських санкцій, які застосовуються владними органами, є: скасування ліцензій та припинення зовнішньоекономічних операцій.

У випадках, коли підприємці зловживають монопольним ста­новищем на ринку, Антимонопольний комітет має право прийня­ти постанову про примусовий поділ монопольних утворень. Зазна­чена санкція не застосовується у випадках:—при неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;

—за наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, їх структурних підрозділів чи структурних одиниць, якщо ча­стка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової про­дукції підприємства (об'єднання тощо) не перевищує ЗО %.

Скасування ліцензій здійснюється органами, зазначеними в Законі України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" за поданням, внесеним Антимонопольним комітетом.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)