АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Висновки моделі Мандела-Флемінга для макроекономічної політики

Читайте также:
 1. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.
 2. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 3. Аналіз моделі мультиплікатора.
 4. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 5. В якості економічної моделі справжнього соціалізму економічні радники Горбачова певний час вбачали
 6. Вибір моделей макроекономічної політики в Україні.
 7. Види бюджетно-податкової політики. Вплив податків на доходи бюджету.
 8. Визначення практичної придатності побудованої ої регресійної моделі.
 9. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.
 10. Виробнича функція в моделі Р. Солоу
 11. Висновки (обсяг 3 сторінки).
 12. Висновки до другого розділу

1)Характер функціонування економіки, механізм дії та наслідки економічної політики у відкритій економіці суттєво відрізняються від закритої;

2)Рівновага невеликої відкритої економіки за умов абсолютної мобільності капіталу досліджується за допомогою моделі Мандела-Флемінґа – модифікації моделі ІS-LМ для цих умов. Модель пояснює короткострокові коливання рівнів доходу та обмінного курсу за припущення незмінності цін;

3)Наслідки будь-якої макроекономічної політики у малій відкритій економіці залежать від встановленої в країні системи обмінних курсів – фіксованого чи плаваючого;

Наслідки ек. політики:

Плаваючий курс:

1)стимулювальна фіскальна політика впливає на: (e↑(обмінний курс), NX↓);

2)стимулювальна монетарна політика впливає на: (Y↑, e↓, NX↑);

3)обмеження імпорту (e↑).

Фіксований курс:

1)стимулювальна фіскальна політика впливає на: (Y↑);

2)стимулювальна монетарна політика нінащо не впливає;

3)обмеження імпорту (Y↑, NX↑).

4)За плаваючого курсу, до очікуваних наслідків призводить лише кредитно-грошова політика, вплив стимулювальної бюджетно-податкової зводиться нанівець зростанням курсу національної валюти;

5)За фіксованого обмінного курсу, на доход впливає бюджетно-податкова політика, а механізм дії на економіку монетарної політики не спрацьовує, оскільки зміни пропозиції грошей підпорядковані завданню підтримки курсу національної валюти на встановленому рівні. Для отримання позитивних наслідків монетарної експансії її необхідно доповнювати заходами девальвації;

6)Модель Мандела-Флемінґа підтверджує, що зовнішньоторговельні обмеження виправдані з точки зору зростання доходу і поточного рахунку платіжного балансу лише за умов фіксованого обмінного курсу валют і лише в короткостроковому періоді.

 

 

4.Пояснення змісту моделі Мандела-Флемінга (за статтею Р. Мандела „Вибір економічної політики для досягнення внутрішньої і зовнішньої рівноваги”)

Суть полягає у тому, що грошова політика повинна спрямовуватись на досягнення зовнішньої рівноваги, а фінансово-податкова на внутрішню рівновагу.

FF-плат. Баланс=0

ХХ=Уфактпотенц=АD

1)Уф УFпот

Деф G>Tспад

Уфпот2)G<T профіцит→РВ>0

Уфпот

3)Т>G→PB

F>AD профіцит

4)Інфляція AD>Уф

G>T=PB<0

Деф-т УF>AD

Cаме грошово-кредитна (монетарна) та бюджетна (бюджетно-податкова) політика є інструментами, які впливають на рівень грошової пропозиції при даному рівні національного виробництва. Але при заданій величині приросту грошової пропозиції ефект експансії завжди є більшим при плаваючому обмінному курсі, ніж фіксованому і навпаки.

Умова внутрішньої рівноваги в тому, що сукупний попит на товари, вн. в-цтва має =сукупній пропозиції при повній зайнятості.

Умова зовнішньої рівноваги полягає в тому, що ТВ=0 коли ТВ>Ex профіцит РВ

Коли ТВ<Ex дефіцит ТВ.

Рухаючись у пан рямку 1,2,3.

1)використ. фін. інструменти, які спрямовані на зовнішню рівновагу.

Рухаючись з точки 4 ми змінюючи спочатку грош., а потім фін. політики.

 

5.Пояснення змісту моделі Мандела-Флемінга (за статтею Дж. Флемінга „Внутрішня фінансова політика при фіксованому і плаваючому обмінних курсах”)

При фіксованому вал. курсі, фіскальна політика неефективна. При фіксованому вал. курсі, фінансові збурення вплинуть на процентну ставку.

Розглядаються експансійна, фінансова і грошова пропозиція.

Опосередковані фактори: відсоткова ставка і курс валюти.

1)при фіксованому вал. курсі.

Зростання державних видатків призводить до зростання продукту, але відбувається зростання ставки платіжного балансу вгору за рахунок рахунку руху капіталу.

G↑→У↑→і↑→ВР↑

При фіксованому курсі бюджетна політика є ефективною.

2)При плаваючому курсі

G↑→У↑→і↑→g↑→NX↓→У↓→ВР↓

за рахунок поточного рахунку

При плаваючому валютному курсі ця політика не є позитивною бо погіршується.

Грошова експансія при плаваючому вал. курсі

М(грошова експансія)↑швидкість обертання↓→і↓→У↑→ВР↑

‡агрузка...

Грошова політика можлива і при фіксованому валютному курсі до вичерпування резервів.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)