АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порівняльний аналіз моделі IS-LM та моделі Мандела-Флемінга

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. Podstata modelu IS-LM-BP
 3. Podstata modelu IS-LM-BP
 4. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 8. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 9. Анализ дискреционной налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики с помощью модели «IS-LM».
 10. Анализ колебаний эконом.эф-ти на основе модели IS-LM с фиксированными ценами
 11. Анализ колебаний экономической активности на основе модели IS-LM с фиксированными ценами.
 12. Анализ экономических колебаний на основе модели IS-LM с фиксированными ценами.

Модель Мандела-Флемінґа є модифікацією моделі ІS-LМ для відкритої економіки.

Спільне:

1)І модель ІS-LМ, і модель Мандела-Флемінґа показують взаємодію ринку товарів і ринку грошей;

2)Обидві моделі виходять із незмінного рівня цін і пояснюють причини коливань сукупного доходу у короткостроковому періоді (або, що рівнозначно, переміщення кривої сукупного попиту).

Відмінне:

1)Модель ІS-LМ розглядає закриту економіку, а модель Мандела-Флемінґа – відкриту;

2)В аналіз моделі Мандела-Флемінґа введені нові змінні (курс валюти (q); торговий баланс (NX), розглянувши NX через курс валют NX(q); мобільність капіталу через середню світову % ставку (і*); коефіцієнт еластичності витрат за курсом національної валюти (n); гранична схильність до імпорту (m)), що дало можливість виявити, як кожна із політик пливає;

3)Для Мандела-Флемінґа:

IS: Y=C(Y-T)+I(i)+G+NX(q)

LM: Y=((1/k)(M/P))+i(h/k), i=i*

Для IS-LM:

IS: Y=C(Y-T)+I(i)+G

LM: Y=((1/k)(M/P))+i(h/k)

У моделі Мандела-Флемінґа використано одне важливе припущення: вона виходить з того, що об'єктом аналізу є мала відкрита економіка з абсолютною мобільністю капіталу. Це означає, що країна може надавати у позику і брати у позику на світових фінансових ринках стільки, скільки потрібно. Внаслідок цього процентну ставку в цій економіці визначає світова процентна ставка. Одна із переваг такого припущення у тому, що спрощується аналіз: оскільки процентну ставку визначено, то можна зосередитись на ролі валютного курсу.

Один із висновків моделі Мандела-Флемінґа полягає у тому, що характер функціонування економіки залежить від системи обмінних курсів, яку використовує країна.

 

 


2.Умови та зміст об'єднаної моделі Мандела-Флемінга

Модель Мандела-Флемінґа розрахована на аналіз малої відкритої економіки у короткостроковому періоді і є модифікацією моделі IS-LМ для цих умов. Надає хороші можливості для пояснення коливань рівнів доходу та обмінного курсу, аналізу наслідків грошово-кредитної, бюджетної та зовнішньоторговельної політики за різних режимів валютного регулювання.

Умови моделі:

1)ціни у короткостроковому періоді є незмінними;

2)мобільність капіталу абсолютна (жодних перепон на шляху руху капіталу в країну чи за її межі);3)головною причиною міжнародної мобільності капіталів є різниця в доходності активів різних країн. Різниця між внутрішньою (і) та світовою (і*) процентними ставками – єдиний фактор, який визначає напрям руху капіталу. При і<і* відбувається відтік капіталу за межі країни, а при і>і* відбувається приплив капіталу до країни;

4)невеликий масштаб економіки означає нездатність країни впливати на рівень світової процентної ставки, незалежно від кількості та розмірів кредитів, позик тощо. Проте вона великою мірою залежить від економічного розвитку інших країн. Це означає, що рівень внутрішньої процентної ставки (і) встановлюється врешті-решт на рівні світової процентної ставки (і*): і=і*.

Модель складається з трьох рівнянь, які описують рівновагу на товарному ринку (крива IS), рівновагу на грошовому ринку (LМ), а також умову рівності внутрішньої та світової процентних ставок:

1)IS: Y=С(Y-Т)+І(r)+G+NX(е)

2)LM: М/Р=L(r,Y)

3)r=r*.

Модель може бути зображена в системі координат Y-i, аналогічно до моделі ІS-LМ для закритої економіки, але з новим елементом – горизонтальною лінією, що відображає рівень середньосвітової процентної ставки. Особливим у цьому показі моделі є те, що:

1)положення та рух IS прив'язуються до відповідного рівня обмінного курсу.

2)всі три криві перетинаються в одній точці.

i<i*→Iінозем.↓→MD↓→q↓→NX↑→Y↑

Модель Мандела-Флемінґа може бути також зображена в системі координат (Y-q).

1)Фінансова політика, плаваючий курс

 

G↑→малоб дати Y↑

aле G↑→q↑→NX↓→Y↓

i↑→i>i*→MD↑→q↑

2)Грошова політика, плаваючий курс

MS↑→q↑→NX↑→Y↑

3)Зовнішньо-економічна політика, плаваючий курс

Стимулююча зовнішньо-економічна політика ілюструється зміною IS, тому що зміна схильності до імпорту знаходиться саме в функці IS.

‡агрузка...

Im↓→AD↑→малоб дати Y↑

але AD↑→q↑→NX↑→Y↓

Отже, ефективною є лише грошова політика.

1)Фінансова політика, фіксований курс

G↑→↑Y,q↑

але MS↑→q↓, тому NX не зменшився і нейтралізує позитивний ефект від такої політики.

2)Грошова політика, фіксований курс

Якщо при MS↑→q↓, то при MS↓→q↑, але Y=const

3)Зовнішньо-економічна політика, фіксований курс

Im↓,EX↑→NX↑→AD↑→q↑

MS↑→q↓

Не наступає ефеку зменшення NX через q↑ національної валюти.

При будь-якому курсі принаймі одна політика виявляється неефективною.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)