АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель Свона у координатах G-q та правила поєднання ролей, що з неї випливають

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. I. Правила оформления отчета по практике
 4. II. Общие требования и правила оформления текстов исследовательских работ.
 5. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих
 6. IV. Правила внешнего оформления курсовых и ВКР
 7. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 8. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 9. Аддитивная модель временного ряда
 10. Академіна модель освіти
 11. Альтернативные правила игры для 2-4 игроков.
 12. Американская модель

Y=C+І+G+NX(q)

Y(внутр.рівн.)=Y(G,q)

TB(зовн.рівн.)=NX=Ex-Im

TB=TB(G,q)

q IB


EB

 
 


G

І. безробіття (UF>U*), NX<0

II. інфляція (AD>Y), NX<0

III. інфляція (UF>U*), NX>0

IV. безробіття (UF>U*), NX>0

Правило поведінки уряду:

1)Для визначення поведінки уряду, треба чітко визначити в якій квадранті знаходиться економіка;

2)Зміст поведінки уряду, який хоче рухатись в бік досягнення двох рівноваг, залежить від того, яка політика (фінансова чи грошова) в більшій мірі є впливовою щодо внутрішньої чи зовнішньої рівноваг. Треба знати коефіцієнт еластичності Y та ТВ за G та q: (EGY, EqY, EGTB, EqTB – графічно відображаються кутом нахилу до осей координат).

Ініціатива змін покладена на Мінфін:

1)EGY>EqY, α<β

 

т.А(інфл.,NX>0): G↑→NX=0, але інфляція

M↓→q↑→Y=Y*, але NX<0

G↓→NX=0, але безробіття

M↑→q↓→Y=Y*, але NX>0 і т.д.

Для того, щоб рухатись в бік одночасної рівноваги треба узгоджувати і послідовно чергувати фінансові і грошові інструменти, спрямовуючи фінансову політику на зовнішню рівновагу, а грошову політику на внутрішню рівновагу.

2) EGY<EqY, α>β

 

т.А(інфл.,NX>0): G↓→Y=Y*, але NX>0

M↓→q↑→NX=0, але безробіття

G↑→Y=Y*, але NX>0

M↑→q↓→NX=0, але інфл. і т.д.

Якщо більш реагує на фінансовий інструмент внутрішня політика, то ми починаємо регулювати фінансовими інструментами внутрішню сферу, і доповнюємо це регулювання грошовими інструментами, спрямовуючи їх на зовнішню сферу.

Ініціатива змін покладена на Нацбанк:

1)EGTB<EqTB, α>β

 

т.А(інфл.,NX>0): M↓→q↑→NX=0, але інфляція

G↓→Y=Y*, але NX>0

M↓→q↑→NX=0, але безробіття

G↑→Y=Y*, але NX<0 і т.д.

Якщо ініціатором змін виступає Нацбанк і при цьому зовнішня рівновага більш чутлива до змін курсу валюти, то ми починаємо спочатку фінансовими інструментами регулювати внутрішню рівновагу.

2) EGTB>EqTB, α<β 

т.А(інфл.,NX>0): M↓→q↑→Y=Y*, але NX>0

G↑→NX=0, але інфляція

M↓→q↑→Y=Y*, але NX>0

G↓→NX=0, але безробіття і т.д.

Якщо ініціатором виступає Нацбанк і до дій у грошовій сфері більш чутлива внутрішня рівновага, то діяльність Нацбанку повинна доповнюватись діяльністю Мінфіна, який збільшуючи видатки забезпечить зовнішню рівновагу і далі відбуватиметься чергування грошової і фінансової політик для руху економіки в бік одночасного досягнення обох рівноваг.

Ситуації неправильних дій:

 

Якщо принцип еластичності внутрішньої і зовнішньої рівноваги до певних інструментів (фінансових і грошових) не враховуються, то попри те, що дії Мінфіну і Нацбанку чергуються, економіка всеодно віддаляється від стану рівноваги.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)