АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умови та зміст моделі IS-LM-BP

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. II. Мовленнєва змістова лінія
 3. III. Мовна змістова лінія
 4. IІІ. Діяльнісна змістова лінія
 5. Podstata modelu IS-LM-BP
 6. Podstata modelu IS-LM-BP
 7. V. Діяльнісна змістова лінія
 8. V. Зміст теми заняття.
 9. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 10. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 11. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.
 12. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.

ВР (платіжний баланс країни).

Умови моделі:

1)пояснює рівновагу з рівновагими внутрішньою та зовнішньою;

2)модель продовжує модель Мандела-Флемінга, завдяки врахуванню низки нових змінних (пов’язані з платіжним балансом);

3)враховує чинник мобільності капіталу.

IS: Y=(A-bi-ng)/(1-e/(1-t)-m/

LM: Y=(M/kp)+(hi/k)

BP: Платіжний баланс включає дві умови:

1)рахунок поточних операцій (САВ) (товари та послуги(NX) (товари, послуги), доходи (NFI), поточні трансферти (NTR);

2)рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок (КАВ) (рахунок операцій з капіталом (капітальні трансферти, придбання (продаж)невироблених матеріальних активів), фінансовий рахунок (прямі інвестиції (NFY), портфельні інвестиції (NFPI), інші інвестиції, резервні активи(OSB)).

САВ+КАВ=0

-m/Y+ +l(i-i*)=0

Y=( + +l(i-i*))/m/

В залежності від величини l розрізняють 4 варіанти мобільності капіталу:

1)абсолютна не мобільність;

2)низька мобільність;

3)висока мобільність;

4)абсолютна мобільність (l→∞).

В залежності від ступеня мобільності капіталу функція ВР розміщується порізному:

1) і BP

       
 
   
 


Y

2) і BP

 
 


Y

3) і BP

 
 


Y

4) і

 
 


ВР

Y

і BP

т.К т.А

Y

1)всі точки праворуч від ВР (т.А) означають дефіцит платіжного балансу;

2)всі точки ліворуч від ВР (т.К) означають профіцит платіжного балансу;

3)За певних умов ця лінія може зміщуватись. Рух праворуч пов'язаний з девальвацією національної валюти, рух ліворуч – з ревальвацією;

4)типові причини, що можуть призводити до паралеотного зсуву ВР: а)зміна закордонних цін, але наші ціни незмінні, б)зміна зовнішньої % ставок повідношенню до внутрішніх.

 

Низька мобільність.

і BP LM

 

Y

Висока мобільність.

i LM

BP

Y Суть моделі в тому, що вона дає можливість вивести правила ефективності фін та грош політик за умов плаваючого і фіксов валют курсу, з врахуванням різного ступеня мобіл капіталу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)