АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Висновки моделі IS-LM-BP для випадків абсолютної не мобільності та абсолютної мобільності капіталів

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. Podstata modelu IS-LM-BP
 3. Podstata modelu IS-LM-BP
 4. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. Акціонерне товариство - це так зване товариство капіталів.
 7. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.
 8. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 9. Аналіз моделі мультиплікатора.
 10. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 11. В якості економічної моделі справжнього соціалізму економічні радники Горбачова певний час вбачали
 12. Визначення практичної придатності побудованої ої регресійної моделі.

Абсолютна не мобільність капіталу:

1)фінансова політика, фіксований курс

G↑→Y↑→NX<0,BP<0 q↓→

2)фінансова політика, плаваючий курс

G↑→Y↑→NX<0,BP<0 q↓→NX↑

3)грошова політика, фіксований курс

MS↑→BP<0→q↓;BP=0 MS↓→q↑

4)грошова політика, плаваючий курс

MS↑→BP<0→q↓→NX↑

Абсолютна мобільність:

1)фінансова політика, фіксований курс

G↑→Y↑→NX>0,BP>0 q↑→NX↓

2)фінансова політика, плаваючий курс

G↑→Y↑→NX>0,BP>0 q↑→NX↓

3)грошова політика, фіксований курс

4)грошова політика, плаваючий курс

MS↑→Y↑→BP<0

q↓→NX↑(IS-зрушується)

Закономірності:

1)Мобільність капіталу впливає як на фінансову так і на грошову політику.

2)Фінансова політика при абсолютній не мобільності капіталу є більш ефективною при плаваючому курсі і менш ефективною при фіксованому, а при абсолютній мобільності є більш ефективною при фіксованому курсі і менш ефективною при плаваючому.

3)Грошова політика, при будь-якій мобільності капіталу є високоефективною при плаваючому курсі і зовсім не ефективною при фіксованому.

 

 


9.Розробка Р.Манделом прототипу сучасної моделі IS-LM-BP (за статтею У.Янга та У.Дериті „IS-LM-BP: під слідством”)

В цій моделі Мандел спробував дослідити загальну рівновагу трьох ринків: ринку товарів, ринку грошей, ринку валюти. Математична інтерпретація моделі зводився до двох систем рівняння: статичної моделі та „узагальнюючої” системи.

В статичній системі, надлишковий попит на товарному ринку, а також позитивний торговий баланс були представлені як функції від номінальних грошових доходів та ставки %.

В узагальнюючій системі всі три рівня, що описували рівноваги на трьох ринках містили в собі показники номінального доходу, ставки проценту та маси грошей в обігу.

r F(BP)

L(LM)

L F Х(IS) Q

Лінія XX – ставка проценту та доходу при яких товарний ринок в рівновазі.

FF – набір комбінації ставок % і доходів при яких підтримується нульовий платіжний баланс (торговий баланс+чистий експорт капіталу). Позитивний нахил тому, що збільшення ставки відсотку стимулює залучення іноземного капіталу і покращує платіжний баланс. Збільшення доходу збільшення імпорту, а отже погіршується торговий баланс і в кінцевому підсумку – платіжний баланс.LL – відбиває комбінацію ставок проценту та доходів при яких ринок грошей знаходиться в рівновазі за будь-якої кількості грошей в обігу. Збільшення пропозиції грошей зрушує лінію LL вверх і праворуч. Точка вище LL – надлишкова пропозиція грошей, точка нижче LL – надлишковий попит на гроші. Q- загальна рівновага в економіці.

Сучасна модель IS-LM-BP для умов недосконалої мобільності капіталу виходить з моделі Мандела 1961 року. В IS-LM-BP моделі загальна рівновага випливає із одночасного врівноваження трьох ринків:

1)ринку товарів та послуг (IS=XX);

2)грошового ринку (LM=LL);

3)ринку іноземної валюти (BP=FF), рівновага якого втілюється у нульовому сальдо платіжного балансу.

Модель 62-го року ілюструвала ідею ефективної взаємодії двох політик або „правило пріоритетних цілей політик”. Модель пояснює те, що кожна із політик має бути спрямована на той об’єкт регулювання, на який вона матиме більший вплив. Це означає, що грошова політика має бути спрямована на досягнення зовнішніх цілей, а фінансова – на досягнення внутрішніх цілей.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)