АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель Свона у координатах G-і та правила поєднання ролей, що з неї випливають

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. I. Правила оформления отчета по практике
 4. II. Общие требования и правила оформления текстов исследовательских работ.
 5. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих
 6. IV. Правила внешнего оформления курсовых и ВКР
 7. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 8. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 9. Аддитивная модель временного ряда
 10. Академіна модель освіти
 11. Альтернативные правила игры для 2-4 игроков.
 12. Американская модель

Умови:

1)тут йдеться про платіжний баланс, бо зміна ставки % впливає на капітальний рахунок, тому КА=КА(і-і*), ВР(платіжний баланс)=ВР(і).

2)функція зовнішньої рівноваги – це геометричне місце точок, кожна з яких є таким поєднанням G та i, при яких ВР=0;

3)функція внутрішньої рівноваги – це геометричне місце точок, кожна з яких є таким поєднанням G та і, при яких Y=Y*;

4)передбачається, що внутрішня рівновага більш чутлива до фінансових інструментів, а зовнішня рівновага до грошових.

Логіка нахилу функції:

ІВ(внутр.рівн.): Y=Y(i,G)

ЕВ(зовн.рівн.): BP=BP(i,G)

i

І ІІ

ІV ІІІ

 

G

І. безробіття (UF>U*), ВР>0

ІІ. інфляція (AD>Y), ВР>0

ІІІ. інфляція (AD>Y), ВР<0

ІV. безробіття (UF>U*), ВР<0

 

 

т.А (інфл.,ВР<0): М↓→і↑→ВР=0, але інфл.

G↓→Y=Y*, але ВР>0

М↑→і↓→ВР=0, але інфл. і т.д.

Якщо ми в ІІІ квадранті, і врезультаті грошової політики ми потрапили в ІІ, то рух в бік рівноваги буде означати послідовне зменшення видатків, для позбавлення від інфл. при зміні ставки % вгору та вниз.

 

 

19.Поєднання грошової політики з іншими політиками (за статтею Ліндсея Д.Уоллича Г. „Грошова політика”)

1)Традиційний підхід щодо стимулюючої фіскальної політики і як наслідок більш обмеженої грошової політики стає небажаним, оскільки інвестиції та NX при більш високих реальних ставках % і більш високому валютному курсі будуть витіснятись великими державними витратами чи приватним споживанням. Це зменшує темпи накопичення капіталу та обмежить потенціал економіки. Фіскальна політика на відміну від грошової менш гнучка в макроекономічному регулюванні.

2)Зарубіжна. Міжнародна узгоджена політика – це процес, що включає сферу можливих взаємодій між країнами. Загальні зрушення в обмежувальній фіскальній політиці за кордоном, метод, зменшить зарубіжні витрати на купівлю вітчизняного експорту. Аналогічно зменшення ставки % за кордоном може збільшити готовність міжнародних інвесторів тримати вітчизняні фінансові активи. Це збільшення попиту на активи відобразиться у встановленні внутрішніх процентних ставок на більш низькому рівні, ніж вони були б в противному випадку, але підніме валютний курс, погіршуючи в кінцевому рахунку вітчизняний ТВ.Процес міжнародного узгодження економічної політики відповідає інтересам взаємопов’язаних країн. Більш тісна координація може в принципі забезпечити велику стійкість на валютних ринках, оскільки одночасно зберігаються деякі особливості системи плаваючих валютних курсів, яка приводить до пом’якшення міжнародних порушень і послабленню обмежень на мірі політики, визваних автоматичними потоками міжнародних резервів при системі фіксованих обмінних курсів.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)