АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умови та зміст моделі торгового балансу (ТВ)

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. II. Мовленнєва змістова лінія
 3. III. Мовна змістова лінія
 4. IІІ. Діяльнісна змістова лінія
 5. V. Діяльнісна змістова лінія
 6. V. Зміст теми заняття.
 7. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 8. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 9. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.
 10. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.
 11. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 12. Аналіз моделі мультиплікатора.

Умови моделі:

1)Модель дає можливість показати правила взаємодії фінансової і грошової політик з врахуванням балансування ТВ;

2)Вводяться нові змінні, які до цього часу не використовувались.

YF-дохід і попит індивідуальних споживачів;

qr-реальний обмінний курс національної валюти.

EX=EX(YF,qr)

Imp=Imp(Y,qr)

EX=

Imp= +mY

NX=TB= -( +mY)

Y=C+I+NX

C= +cY

Y= +cY+ + - -mY

= + + -

=Y(1-c+m)

ΔY/ΔA=1/(s+m) – мультиплікатор автономних видатків з урахуванням ТВ.

Стан ТВ залежить не стільки від номінального, скільки від співвідношення зовнішніх (pimp) і внутрішніх(pexp) цін.

TB=pEX-qpfImt

p-внутрішні ціни;

q-номінальний курс;

pf-ціна імпортної продукції у внутрішніх цінах;

Imt-імпорт товарів.

ТВ=ЕХ-q(pf/pT)Imt

qr=q(pf/pT)

Якщо qr↑ - це означає подорожчання імпорту, і попит на імпортну продукцію скоротиться, зростають експортні спроможності країни (ТВ). Підвищення qr фактично означає девальвацію національної валюти.

1)т.1 – точка зовнішньої рівноваги, зона вгорі ТВ>0;

2)т.2 ілюструє сальдо ТВ за умови, що наш дохід Y залишився без змін. Показує, що за спеціальних умов ТВ із 0 став +.

3)т.3 означає той обсяг внутрішнього доходу, який він мав стати для того, щоб ТВ повернувся до 0.

Умови для пояснення:

1)зовнішня рівновага ілюструється функцією ТВ;

2)внутрішня рівновага ілюструється функцією розриву заощаджень (S-I);

3)Передбачається, що зміни у фінансовій сфері відображаються на розриві заощаджень, а зміни у грошовій сфері відображаються на девальвації або ревальвації курсу валюти. Графічно це втілюється у змінах функції ТВ, яка одночасно є функцією зовнішньої рівноваги.

Логіка розриву заощаджень:

Y=C+I+NX, NX=TB

NX=Y-C-I

(Y-C)=S – загальнонаціональні заощадження, які складаються з частин (приватних (SP) і державних (SG=T-G))

NX=SP+(T-G)-I=S-I

Тут припускається, що в розриві заощаджень лише загальнонаціональні заощадження (S) є функцією внутрішнього доходу, інвестиції не є функцією доходу, вони залежать від екзогенних (зовнішніх) величин.

(S-I)=F(Y)

Ця функція є позитивною або висхідною; тобто, якщо Y↑, то збільшується S, і відповідно збільшується (S-I).

Оскільки величина внутрішнього доходу передусім визначається фінансовими інструментами, тобто податками і видатками від яких залежить кінцевий дохід у розпорядженні, то припускається, що всі зміни у фінансовому регулюванні відображаються саме на функції розриву заощаджень. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)