АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система

Читайте также:
 1. II. Мовленнєва змістова лінія
 2. III. Мовна змістова лінія
 3. IІІ. Діяльнісна змістова лінія
 4. V. Діяльнісна змістова лінія
 5. V. Зміст теми заняття.
 6. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 7. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 8. Административное право: предмет, метод, основные способы регулирования отношений.
 9. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 10. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, елементи та види.
 11. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.

 

Адміністративне право як галузь юридичної науки - це сукупність знань, теоретичних понять, наукових поглядів, тлумачень, уявлень та концепцій про адміністративне право, його систему, предмет і метод його правового регулювання, історичні аспекти становлення, проблеми і перспективи розвитку цієї галузі права та сфери її застосування.

Предметом науки адміністративного права є дослідження:

а) правових проблем теорії державного управління (його змісту, місця в механізмі соціального управління, взаємовідношення з державною владою та іншими видами державної діяльності, структури, функцій і методів здійснення, соціально-політичних і організаційних принципів);

б) адміністративно-правових норм, що регулюють відносини в різних сферах і галузях державного управління; проблем, пов'язаних з удосконаленням, систематизацією адміністративного права; механізму регулювання управлінських суспільних відносин, шляхів і засобів підвищення ефективності адміністративно-правових норм;

в) адміністративно-правових відносин щодо їх юридичного змісту і структури, співвідношення внутрішніх елементів (владні начала, однобічність, підпорядкованість та ін.);

г) правового статусу суб'єктів адміністративного права, адміністративно-правових гарантій їх прав;

д) форм і методів управлінської діяльності, проблем адміністративного процесу і адміністративної юрисдикції;

е) засобів забезпечення і зміцнення режиму законності і дисципліни у сфері державного управління;

є) організаційно-правових проблем державного управління окремими галузями і сферами суспільного життя держави. Наука адміністративного права виявляє і вивчає загальні закономірності адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, розкриває їх суть, узагальнює і поширює практику застосування норм адміністративного права. Система науки адміністративного права будується на основі внутрішнього зв'язку, між різними адміністративно-правовими інститутами і обумовлена об'єктивними закономірностями, притаманними нашому суспільству. Вона визначається її змістом як галузі юридичної науки. В основу системи науки адміністративного права покладені реально існуючі системи управлінських відносин і система галузі адміністративного права. Курс науки адміністративного права України складають Загальна і Особлива частини. Питання, що стосуються державного управління і його правового регулювання загалом, складають Загальну частину курсу, а питання, що стосуються окремих галузей і сфер управління - Особливу частину курсу.



Між системою галузі і системою науки адміністративного права є органічний зв'язок, проте вони не збігаються. Справа в тому, що наука адміністративного права, крім загальних питань, досліджує також закономірності розвитку адміністративного права, ставить інші теоретичні проблеми. Тому система науки адміністративного права за колом питань ширша за систему галузі адміністративного права.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)