АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заходи адміністративного попередження: їх призначення, види, підстави та порядок застосування

Читайте также:
 1. A. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 2. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 3. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 4. I. Порядок наследования восходящих
 5. I. Призвание к наследованию (основания и порядок)
 6. II. Порядок наследования нисходящих, в частности
 7. II. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на оказание материальной помощи
 8. II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
 9. II. Порядок проведения конкурса
 10. III. Наследование казны. Особый порядок наследования
 11. III. Порядок наследования в боковых линиях в частности
 12. III. Порядок формирования информационной базы «Золотой фонд студентов».

Заходи адміністративного попередження (також заходи адміністративного запобігання, адміністративно-запобіжні заходи) — вид адміністративного примусу, визначені нормами адміністративного законодавства способи офіційного фізичного або психічного впливу уповноважених на те осіб на фізичних або юридичних осіб з метою профілактики або виявлення протиправних, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій.

Особливості заходів адміністративного запобігання

• застосовуються за умови відсутності протиправного діяння

• є профілактичними заходами

• застосовуються з метою попередження, недопущення правопорушень

• забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій

• попередження настання шкідливих наслідків у цих ситуаціях.

Від адміністративних стягнень і заходів адміністративного припинення відрізняються тим, що застосовуються за відсутності правопорушень. Однак незважаючи на профілактичний характер, ці заходи можуть бути застосовані в примусовому порядку. Заходи адміністративного попередження є досить різноманітними та застосовуються різними об'єктами в різних галузях суспільного життя.

В законодавстві України такі заходи передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення і Митним кодексом України, законами України про міліцію, про оперативно-розшукову діяльність, про Службу безпеки України, про дорожній рух тощо.

Крім того, слід зазначити, що чіткого переліку заходів адміністративного попередження не існує ані в законодавстві, ані в спеціалізованій літературі. Через це у законодавчих актах іноді трапляється плутанина, а в літературі можна побачити називання заходів адміністративного попередження заходами припинення.

До заходів адміністративного попередження відносять:

• перевірку документів

• вимогу припинення окремих дій

• огляд речей та/або особистий огляд

• тимчасове обмеження доступу громадян до окремих ділянок місцевості

• обмеження руху транспорту або пішоходів на окремих ділянках вулиць або автомобільних шляхів

• закриття ділянок кордону

• облік та офіційне застереження осіб

• обстеження (в якості різновиду огляду)• право входити на територію та в приміщення підприємств, установ, організацій, житлових та інших приміщень громадян

• обмеження прав громадян, пов'язаних із станом здоров'я, введення карантину при епідеміях та епізоотіях

• безоплатне використання транспортних засобів і засобів зв'язку в надзвичайних ситуаціях

• ревізування

• контроль, наглядові перевірки

• внесення подання про усунення умов і причин, які сприяють вчиненню правопорушень

• огляд медичного стану осіб і санітарного стану підприємств громадського харчування

• адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, а також за особами, засудженими до кримінального покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.195 сек.)