АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель економічних коливань Д.Лайдлера

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 4. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 5. Аддитивная модель временного ряда
 6. Академіна модель освіти
 7. Американская модель
 8. Американская модель управления.
 9. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 10. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
 11. Базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления
 12. Безработное населенние. Уровень безработицы. Основные формы безработицы. Закон Ойкена. Хистерезис как модель объяснения перманентной и длительной безработицы.

Суть: ек. коливання пов’язані із змінами на грошовому ринку.

Умови моделі:

1)аналізується зв'язок товарного і грошового ринків;

2)абстрагуються від держави;

3)використовуються ступеневі функції, в яких показники функцій це показники еластичності;

4)зміна цін пов’язується з теорією адаптивних очікувань.

Рівняння грошового ринку:

(1)(M/P)tD=MtS=PtYtα

α – показник еластичності зв’язку між попитом на гроші та зміною продукту.

Рівняння товарного ринку:

(2)Yt=VtY*

Vt – показник використання виробничих ресурсів;

Y* - потенційний продукт.

(3)MtS=Pt(VtY*)α

Ця модель будується з врахуванням прирісних величин з аналізом темпових показників.

(4)(MtS/MSt-1)=(Pt/Pt-1)(Vt/Vt-1)α(Yt/Yt-1)α

Рівняння зміни пропозиції грошей, що не порушує рівновагу на ринку:

(5)mtt(Vt/Vt-1)αktα

Рівняння темпів приросту аналізованих показників. Рівняння змін ек. кон’юнктури:

(6)(mt/mt-1)=(πtt-1)((Vt/Vt-1)/(Vt-1/Vt-2))α(kt/kt-1)α

Припущення: щоб ек. динаміка була рівноважною ми припускаємо, що прирости грошової маси не змінюються, так само як не змінюються прирости реального продукту: mt=mt-1; kt=kt-1

(7)1=(πtt-1)((Vt/Vt-1)/(Vt-1/Vt-2))α

Зміни в ек. кон’юнктурі залежать від темпу зміни цін (πtt-1) та темпу використання виробничих потужностей ((Vt/Vt-1)/(Vt-1/Vt-2))α.

В моделі припускається, що рівень цін залежить від ступеня використання виробничих потужностей та інфляційних очікувань щодо зміни цін.

(8)πt=Vtβπte, β>1

β-показник реакції зайнятості на зміну цін.

Адаптивними називаються очікування, які ґрунтуються на попередньому досвіді очікувань та враховують похибку прогнозу. Похибка може визначатись як співвідношення між фактичними і очікуваними цінами. (π/πе)-похибка очікувань.

(9)(πtt-1)=((Vt/Vt-1)/(Vt-1/Vt-2))β=(πtt-1)е

Врахування ідеї адаптивних очікувань:

(10)πеtеt-1t-1et-1)γ

t-1et-1)γ – здатність реагувати на помилки попереднього періоду

γ-показник помилки прогнозу.

(11)(πtt-1)е=(πt-1et-1)γ(12)(πtt-1)е=Vβγt-1t-1)eγ=Vβγ

Очікуваний приріст зміни цін визначається лише ступенем використання ресурсів та залежить від коефіцієнту реакції використання ресурсів на зміну цін та від здатності враховувати помилку прогнозу щодо зміни цін.

Основне рівняння моделі, рівняння ек. кон’юнктури, набуває такого виду:

(13)1=(Vt/Vt-1)βVtβγ/)=((Vt/Vt-1)/(Vt-1/Vt-2))α=VtβVt-1-βVtβγVt-2αVt-1-2α

((βγ-α)/(α+β))-1=a; α/(α+β)=b

(14)1=VtVt-1aVt-2b

Логарифмуємо рівняння 14.

(15)0=logVt+alogVt-1+blogVt-2

Характер змін процесів, які описуються такими рівняннями, залежить від значень дискримінантів цих рівнянь, це означає, що коли (16)(a-b)2-4b>0, будуть монотонні зміни функції, якщо (17)(a-b)2-4b<0, то зміни будуть коливальними.

Робиться підстановка коефіцієнтів еластичності, що є показниками ступенів в аналізованих рівняннях.

Коли ми знаємо α, β, γ можна робити розрахунки і передбачення конкретні.

Висновок:

1)динамічна рівновага досягається при повному використанні ресурсів;

2)при повному використанні ресурсів рівень цін зростає постійним темпом, який виходячи з рівняння (5) буде дорівнювати πt=Mt/ktα;

3)відхилення від рівноваги відбувається за рахунок зміни пропозиції грошей, тобто коли mt≠πtktα і в тому випадку коли не має рівності і порушується рівновага. Повернутись до вихідного стану можна монотонно або коливально, про що свідчать нерівності (16) і (17).

 

 

23.Еволюція поглядів на динамічну рівновагу за статтею Е.Фелпса „Рівновага: концепція з позиції очікувань”

Економічна рівновага це – завжди якийсь результат, який би відповідав очікуванням учасників економічної діяльності.

Визначення динамічної рівноваги:

Мюрдаль.Визначається, коли теперішні порушення рівноваги впливають на майбутні ціни, а очікування майбутніх порушень впливають на теперішні ціни.

‡агрузка...

Кейнс.При неповній зайнятості, очікування падіння з/п, а значить і цін погіршує спад ділової активності.

Нейман. Теоретичне рішення, що відноситься до поведінки або гри двох чи більше гравців, які знаходяться в стратегічній взаємодії.

Хайєк. Рівновага цін за між часової і між просторової торгівлі.

Хікс. Між часова рівновага (якщо фактична ціна є функцією очікуваної ціни, то треба знайти таку фактичну ціну, щоб вона була функцією очікуваної ціни).

Фрідмен. Не притримання гіпотез нерівноваги.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)