АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори

Читайте также:
 1. Автоматична фіскальна політика.
 2. Автоматична фіскальна політика.
 3. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 4. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 5. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.
 6. Державні видатки. Податки та їх загальна характеристика. Система оподатковування та її ефективність. Крива Лаффера.
 7. Дискредиційна та автоматична політика: сутність та засоби впливу на економіку; мультиплікатор видатків, податків та збалансованого бюджету.
 8. Дискретна фіскальна політика. Стимулювальна і стримуюча фіскальна політика.
 9. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика.
 10. Дискреційна та недискреційна монетарна політика. Мультиплікатори монетарної політики.
 11. Дискреційна фіскальна політика.

Для характеристики впливу бюджету на економіку у практиці державного регулювання використовується ефект “податкового гальмування”. Його суть полягає в тому, що збільшення випуску при даних податкових ставках приводить до автоматичного збільшення доходу й величини надходжень до державного бюджету. Якщо державні видатки із бюджету не будуть збільшуватися такими ж темпами, як і надходження до нього, а зростаючі вилучення із сукупного попиту внаслідок оподаткування доходу суб’єктів економіки будуть обмежувати його збільшення, то результатом стане гальмуючий вплив державного бюджету на випуск.

Для того щоб пояснити дію вмонтованого стабілізатора використаємо модель, зображену на рис. 6.2. Крива податкових надходжень Т відображає їх збільшення у міру зменшення доходу. Крива державних видатків G є горизонтальною лінією, яка відображає той факт, що державні видатки є автономною величиною, яка не залежить від доходу. Крива податкових надходжень Т відображає їх збільшення по мірі збільшення доходу, і зменшення податкових надходжень по мірі зменшення доходу.

Ефект гальмування Е, який створюють вмонтовані стабілізатори

 

.

Ефект гальмування внаслідок дії вмонтованих стабілізаторів не є сильним і достатнім для подолання рецесійного або інфляційного розривів. Тому автоматичну фіскальну політику доцільно доповнювати дискреційною фіскальною політикою.

 


25. Монетарні дії Центробанку та їх наслідки у моделі IS-LM.

 

.

 

 

 

 

 

26.Система національних рахунків побудована на основі методологічних принципів:

- в економіці відбувається постійний кругообіг товарів і грошей, внаслідок реалізації товарів видатки перетворюються на доходи, а доходи − на видатки;

- продуктивною є будь-яка діяльність, що приносить дохід економічним суб’єктам;

- видатки на виробництво внутрішнього продукту дорівнюють доходу, отриманому від його реалізації.

Основні категорії СНР:Інституціональні одиниці,операції, рахунки.

Інституціональна одиниця − це економічний агент, якій самостійно може володіти товарами й активами, мати економічні зобов’язання, здійснювати повний набір бухгалтерських розрахунків і від своєї особи укладати угоди з іншими економічними агентами.Зміст операцій в СНР полягає у відображенні процесів виробництва й утворення доходу, його розподілу, перерозподілу і використання на споживання та заощадження.

Національні рахунки – система зведених економіко-статистичних показників, які характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл, використання кінцевого і національного продукту.

2.СНР- це система взаємопов'язаних економічних показників та особлива форма їх представлення яка відображає найзагальніші і найважливіші аспекти економічного розвитку, пов'язане з вир-твом і споживанням продуктів і послуг, розподілом і перерозподілом доходів і формуванням національного багатства країни.

Нац.рахівництво являє собою рекомендовані ООН для викорис-тання на мікрорівні стандарти,що утв. систему нац. рахунків(СНР).

Національне рахівництво спирається на:

- Наявність системи взаємопов'язаних класифікацій основних структурних елементів.

- Застосування до нац. економічних методів бухгалтерського обліку, зокрема принципів подвійного запису та бухгалтерського балансу.

-Використання ідеї господарського кругообігу як замкнутого кола в економіці, яке забезпечує жорсткі зв'язки між показниками, що визначають балансову рівність сукупних доходів та сукупних витрат по галузях, секторах та національного господарства в цілому.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)