АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автоматична фіскальна політика

Читайте также:
 1. Автоматична фіскальна політика.
 2. Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори.
 3. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.
 4. Дискредиційна та автоматична політика: сутність та засоби впливу на економіку; мультиплікатор видатків, податків та збалансованого бюджету.
 5. Дискретна фіскальна політика. Стимулювальна і стримуюча фіскальна політика.
 6. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика.
 7. Дискреційна та недискреційна монетарна політика. Мультиплікатори монетарної політики.
 8. Дискреційна фіскальна політика.
 9. Дискреційна фіскальна політика.
 10. Дискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор витрат і податків. Вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет.
 11. Етика і політика. Проблеми взаємозв’язку

В умовах ринкової (змішаної) економіки держава може впливати на ВВП заходами як фіскальної, так і грошово-кредитної політики. Фіскальною (бюджетно-податковою) політика- це сукупність фінансових заходів держави щодо регулювання бюджетних доходів і витрат (видатків) з метою цілеспрямованого впливу на соціально-економіч­ний розвиток країни. Існують два види фіскальної політи­ки: дискреційна та автоматична (політика вмонтованої стабільності).Практика свідчить про те, що чисті податки можуть змінюватися і автоматично, тобто без спеціальних державних рішень. Це пояснюється тим, що переважна більшість податків залежить від доходу і тому змінюється пропорційно до змін ВВП навіть при стабільних податкових ставках і рівнях трансфертів. Отже, щоб розглянути наслідки авто­матичної фіскальної політики, податкові ставки і транс­ферти потрібно зафіксувати на незмінному рівні.

До податків, які залежать від доходу, відносяться прибутковий податок з громадян, податок на прибутки підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, відрахування в різні фонди тощо.Отже, автоматич ФП реалізується в умовах незмінних ставок оподаткування за рахунок того,що ЧП можуть змінюватися не тільки внаслідок зміни ставок але й внаслідок змін обсягів вир-ва та принципів оподаткування.

При прогрес. оподаткуванні ЧП збільш. швидше ніж збільш. доходи. При пропорц –пропорційно.За цих умов податки завдяки своїй здатності автоматично змінювати в-ну фінансових надходжень до бюджету залежно від потреб стабілізації ек-ки одержали назву: вмонтованих стабілізаторів.

Для аналізу впливу зробимо такі припущення:

1.Будемо спиратися на чистий податок (він дорівнює:абсол в-на податків–трансфертні платежі) тому що за своєю суттю трансферти є від’ємним податком вони мають обернену залежність від ЧНП.

2.Державні закупки залишаються постійними і не залежать від в-ни податкових надходжень до бюджету.

Коли в економіці намітився спад вироб­ництва, спостерігається дефіцит сукупних витрат. За цих умов економіку бажано «підбадьорити», тобто стимулю­вати до збільшення сукупних витрат. Стабілізаційний механізм автоматичної фіскальної політики виглядає таким чином:

1) ВВП реально зменшується, автоматично зменшу­ються чисті податки;

2) зменшення автоматичних чистих податків означає зменшення податкових вилучень з економіки;

3) внаслідок зменшення податкових вилучень скоро­чення сукупних витрат уповільнюється, що певною мірою гальмує падіння виробництва.

Отже, в міру інфляційного збільшення ВВП у періоди піднесення податкові вилучення автоматично збільшу­ються і завдяки цьому гальмують небажане економічне зростання. В міру скорочення реального ВВП у періоди падіння податкові вилучення автоматично скорочуються і завдяки цьому гальмують зменшення виробництва. Але слід зазначити, що автоматичні чисті податки як вмонто­вані стабілізатори не є достатнім гальмом для усунення економічних коливань. Вони неспроможні повністю ней­тралізувати інфляційний чи рецесійний розриви в еконо­міці, а лише частково його зменшують.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)