АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система нац. рахунків як нормативна база макроек-го рахівництва

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 3. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 4. V1: Правовая и нормативная база
 5. VI. Система органов дыхания
 6. VII. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
 7. VІ. ВІДОМІСТЬ № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця_____________ грн.
 8. А) звукопровідна система
 9. Аварии на коммунально-энергетических системах.
 10. Августовская водная система соединяет бассейны рек
 11. Автоматизированная информационная поисковая система правовой информации
 12. Автоматизированная информационно-справочная система

Нац. рахівництво являє собою рекомендовані ООН для використання на мікрорівні стандарти, що утворюють систему нац. рахунків(СНР).

Національні рахунки- це система зведених економіко-статистичних показників, які хар-ють вир-во, розподіл, перерозподіл та використання кінцевого продукту і нац продукту.

В основі СНР знаходиться модель кругообороту доходів і продукту.

Найважливіші показники СНР- це нац продукт і нац дохід.Нац дохід- це сума доходів, створених внаслідок дії факторів вир-ва: праці, капіталу, землі, підпр ініціативи.

Структура СНР представляє собою сукупність рахунків, побудованих за принципом бухгалтерських балансів. Гол принцип бухгалтерського обліку, який застосовують в СНР- подвійний запис, коли кожен запис зафіксован двічі:у витратній статті рахунку і по дохідній статті кореспондуючого рахунку.

Відповідно до моделі кругообороту в СНР виділяють елементарні акти господарської д-ті – операції, які класифікують за цільовим спрямуванням(операції сторін і трансферти), за хар-ром об’єктів (поточні і капітальні), за видами оцінки(фактичні й умовні, або розрахункові)

Господарські одиниці в СНР отримали назву інституціональних одиниць.

Інституціональні одиниці- такі економ одиниці або спільності, які можуть самостійно володіти активами і відповідати за своїми забов’язаннями, від свого імені приймати рішення, що стосуються економ д-ті і проведення операцій з іншими інституціональними одиницями

Найбільш важливими вимірювачами економ явищ в СНР є балансуючі рахунки, в яких відображена сутність рахунку та інформація, яка є основою для складання наступних рахунків системи.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП):

ЧВП = ВВП–А. А–амортизація

Чисті зовнішні первинні доходи (ЧПД) визначаються як різниця міх первинними доходами, які отримані від інших країн, і первинними доходами, які передані іншим країнам. Отже, ВНД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону і переданих за кордон: ВНД = ВВП + ЧПД

Первинні доходи, які отримують резиденти даної країни, можуть бути у формі поточних трансфертів пере­розподілені нерезидентам. І навпаки, первинні доходи нерезидентів можуть у формі поточних трансфертів пере­даватись резидентам даної країни. З урахуванням руху поточних трансфертів у грошовій і натуральній формах формується валовий наявний національний доход (ВНД):ВНД = ВНД + ЧПТ, де ЧПТ — чисті поточні зовнішні трансферти, тобто різ­ниця між поточними трансфертами, отриманими з-за кор­дону і переданими за кордон.

Особистий доход (ОД). Особис­тий доход складається із первинних доходів домашніх гос­подарств та їх вторинних доходів, які не зароблені, але отримані внаслідок перерозподілу первинних доходів (внутрішні соціальні трансферти — СТ, та чисті зовнішні соціальні трансферти — ЧСТ).

ОД = (ЗП–ВСФ) + Р + ЧВ + Д + ЗД + СТ+ ЧСТ

де ВСФ — відрахування від заробітної плати до страхових фондів;Р — рента як доход від передачі прав на викори­стання власності (землі, надр тощо);ЧВ — чистий відсоток як доход від фінансових акти­вів (позички, облігації, термінові внески то­що); він обчислюється як різниця між отрима­ними і сплаченими відсотками;Д —див-ди як доход від участі в акц-му капіталі; ЗД — зміш доход, тобто доход некорпор бізнесу.


5.Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції залежно від темпів.

Інфляція-підвищення заг. рівня цін. По­казником інфляції є темп інфляції.

Темп інфляції для даного року= зв–Ібаз) / Ібаз * 100,

«Правило величини 70»: приблизна к-ть років, необхідних для подвоєння темпів інфляції=70/темп щорічного збільшення рівня цін

В зал від темпу приросту цін інфляцію умовно можна поділити на 3 види:

-природна або повзуча,темпи зростання цін в межах 5-10%

-галопуюча з різними темпами зростання цін в межах 20-200%

-гіперінфляція, коли ціни щоденно зростають на 1-20%

Соціально-економічні наслідки проявляються у слідуючому:

1. Знижуються реальні доходи населення. Це стосу­ється насамперед осіб, які отримують фіксовані номіналь­ні доходи (працівники бюджетних організацій, пенсіонери та ін.)

2. Знецінюються фінансові активи із сталим доходом.

3. Порушується нормальний розподіл доходів між дебі­торами та кредиторами.

‡агрузка...

4. Знижується мотивація до інвестування довгостро­кових програм.

5. Прискорюється матеріалізація грошей. Гроші стають «гарячими», від них намаг якнайшвидше звільни­тися.

6. Інфляція як фактор зайнятості та безробіття.

7. Знижується мотивація до праці. Падіння життєвого рівня населення внаслідок інфляції, а також спотворення структури і диференціації доходів негативно впливають на мотивацію підприємницької та трудової діяльності.

8. Інфляція підриває управлінський механізм еконо­міки.


6. В неокласичній макроекономічній теорії сукупний попит є спадною функцією від загального рівня цін в економіці.

Цінові фактори:

1. Ефект багатства або ефект реальних касових залишків.

2. Ефект процентної ставки.

3. Ефект імпортних закупівель.

Нецінові фактори сукупного попиту:

1. Зміни у видатках споживачів:

зміни у багатстві споживачів;

зміни у сподіваннях споживачів;

зміни у заборгованості споживачів;

зміни ставок оподаткування.

2. Зміни інвестиційних видатків:

зміни відсоткової ставки;

зміни у сподіваннях інвесторів щодо прибутків від інвестицій;

зміни у ставках оподаткування бізнесу;

зміни у технології виробництва;

зміни надлишкових виробничих потужностей.

3. Зміни у державних видатках

4. Зміни видатків на чистий експорт:

зміни національного доходу в інших країнах;

зміни обмінних курсів.

Сукупна пропозиція відображає реальний обсяг товарів і послуг вироблених в економіці.

При збільшенні використаної праці виробництво збільшується і сукупна пропозиція AS зростає в короткому періоді при збільшенні рівня цін .

У короткому періоді єдиним змінюваним виробничим ресурсом можна вважати робочу силу і тому виробнича функція набуває вигляду: .

Крива сукупної пропозиції у довгостроковому періоді являє собою вертикальну лінію.

Випуск у довгому періоді визначається величиною застосованого капіталу і праці, а величина пропозиції товарів і послуг, в свою чергу, визначається випуском Y. Зазначена залежність зображена на графіку, а математично визначається формулою: .

Реальний випуск Yr вказує на потенційний рівень виробництва, який і визначається виробничою функцією в довгому періоді.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)