АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Самооцінка здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості

Читайте также:
  1. Асоціальні прояви особистості
  2. Взаємини особистості і колективу в педагогічних системах А. Макаренка і В. Сухомлинського.
  3. Вимоги до особистості як активного суб'єкта життєдіяльності
  4. Вкажіть середні терміни відновлення працездатності.
  5. Головні ознаки нежиттєздатності правових норм
  6. Додаткові ознаки високого творчого потенціалу особистості дитини.
  7. Життєвий шлях особистості
  8. Змістовий модуль 3.Психодіагностика особистості.
  9. Критерії вихованості особистості школяра
  10. Методика визначення рівня розумової працездатності дитини
  11. Міра поведінки люд.,засіб її самореалізації, самоствердження як особистості.
  12. На виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Інструкція

Якщо ви згодні з твердженням, то поряд з ним ставте 2 бали, якщо частково згодні — то 1 бал, якщо не згодні — О балів.

Текст опитувальника

1. Мені важко змінювати свої звички.

2. Я важко переключаю увагу.

3. Я з насторогою ставлюся до всього нового.

4. Мене важко переконати.

5. Часто мене не залишають думки, від яких варто було б звільнитися.

6. Мені важко сходитися з людьми.

7. Мене засмучують навіть незначні порушення плану.

8. Нерідко я проявляю впертість.

9. Я неохоче іду на ризик.

10. Я важко переживаю відхилення від свого режиму.

Оброблення результатів

Підраховується сума балів, проставлених відповідно з інструкцією.

Висновки

Сума 0 — 7 балів свідчить про відсутність ригідності, про легке переключення з однієї установки на іншу. Сума 8 — 14 балів є показником середнього рівня ригідності. Якщо вона сягає 15 — 20, є підстави стверджувати про сильно виражену ригідність (переключення з однієї установки на іншу дається особливо важко).

 

Самооцінка здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості

Уважно ознайомтеся з питаннями тесту-анкети. Для відповіді виберіть один із запропонованих варіантів відповідей: «ні» - 1 бал , «частково, періодично» - 2 бали, «так» - 3 бали. Визначте кількість балів за кожну відповідь відповідно до «ціни» обраного варіанта. Складіть набрану Вами кількість балів за всі відповіді й співвіднесіть зі шкалою рівнів розвитку здатності до саморозвитку, відповідно до Вашої суми балів.

1. Чи читали Ви й чи знаєте що-небудь про принципи, методи, правила самоосвіти, самовиховання, саморозвитку особистості?

2. Чи маєте Ви серйозне й глибоке прагнення до самоосвіти, самовихованню, саморозвитку своїх особистісних якостей, здатностей?

3. Чи відзначають Ваші друзі, знайомі Ваші успіхи в самоосвіті, самовихованні, саморозвитку?

4. Чи випробовуєте Ви прагнення глибше пізнати самого себе, свої творчі здатності?

5. Чи маєте Ви свій ідеал і чи спонукує він Вас до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку?

6. Чи часто Ви замислюєтеся про причини своїх промахів, невдач?

7. Чи здатні Ви до швидкого самостійного оволодіння новими видами діяльності, наприклад, до самостійного вивчення іноземної мови?8. Чи здатні Ви продовжити вирішувати важке завдання, якщо перші 2 години не дали очікуваного результату?

9. Чи ведете Ви щоденник, де записуєте свої ідеї, де плануєте своє життя (на рік, на найближчі місяці, тиждень, день) і аналізуєте, що із запланованого виконати не вдалося й чому?

10. Чи вважають Ваші друзі Вас здатним до подолання труднощів?

11. Чи знаєте Ви свої сильні й слабкі якості?

12. Чи хвилює Вас Ваше майбутнє?

13. Чи прагнете Ви до того, щоб Вас поважали Ваші найближчі друзі, батьки?

14. Чи здатні Ви управляти собою, стримувати себе в конфліктній ситуації?

15. Чи здатні Ви до ризику?

16. Чи прагнете Ви виховати в собі силу волі або інші якості?

17. Чи домагаєтеся Ви того, щоб до Вашої думки прислухалися?

18. Чи вважаєте Ви себе цілеспрямованою людиною? Чи вважають (чи вважали) Вас здатним до самоосвіти, саморозвитку людиною:

19. Батьки?

20. Учителі?

21. Ваші друзі?

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)