АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкала рівнів розвитку здатностей до самоосвіти й саморозвитку

Читайте также:
 1. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 2. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу
 3. Аналіз сучасного села як фактора соціального розвитку
 4. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 5. Важливе значення для розвитку літератури Волині мав
 6. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV – ІХ класів
 7. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 8. Визначення показників ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства в наступному році
 9. Визначте основні шляхи надання допомоги учням з особливостями психофізичного розвитку в адаптації серед здорових людей.
 10. Виникнення та етапи розвитку демократії
 11. Відмінність порушень емоційно-вольової сфери від інших вад психофізичного розвитку
 12. Вікова діагностична шкала Е. Меймана
Рівні розвитку Бали
1-й — дуже низький 21-28
2-й — низький 29-32
3-й — нижче середнього 33-36
4-й — трохи нижче середнього 37-40
5-й — середній 41-44
6-й — трохи вище за середнє 45-48
7-й — вище за середнє 49-52
8-й — високий 53-56
9-й — дуже високий 57-63

 

Отже, Ви одержали більше точні дані про рівень Ваших здатностей до самоосвіти й саморозвитку. Не засмучуйтеся, якщо він у Вас невисокий, цей рівень можна підвищити, якщо Ви готові попрацювати над собою. Сподіваємося, що пропонована нижче методика роботи із саморозвитку допоможе Вам здійснити ці бажання цілеспрямовано й ефективно.

 

 

Методика «Мотивація успіху і боязнь невдачі»

Інструкція.Якщо ви погоджуєтеся із твердженням, то ставите «так», якщо не погоджуєтеся — «ні».

Текст опитувальника

1. Включаючись у роботу, сподіваюся на успіх.

2. У роботі виявляю активність.

3. Схильний до вияву ініціативи.

4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся, по змозі, знайти причини, щоб відмовитися від них.

5. Часто обираю крайнощі: або надзвичайно легкі завдання, або дуже важкі.

6. Наштовхуючись на перешкоди, не відступаю, а шукаю способи їх подолання.

7. При чергуванні успіхів та невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.

9. При виконанні важких завдань за дефіциту часу результативність моєї діяльності погіршується.

10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.

11. Я схильний планувати своє майбутнє на перспективу.

12. Я ризикую, але з розумом.

13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо за відсутності зовнішнього контролю.

14. Надаю перевагу середнім за важкістю або дещо завищеним, але досяжним завданням.

15. Зазнавши невдачі при виконанні завдання, відчуваю, що його привабливість для мене знижується.

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх невдач.

17. Надаю перевагу плануванню майбутнього лише на найближчий час.

18. За відчутного дефіциту часу результативність моєї праці поліпшується, навіть якщо завдання дуже складне.19. У разі невдачі не відмовляюся від мети.

20. Якщо я сам обрав для себе завдання, то у разі невдачі його привабливість тільки зростає.

Обробка результатів

По одному балу запишіть за відповіді «так» на твердження 1 — 3, 6, 8, 10 — 12, 14, 16, 18 — 20 і за відповіді «ні» на 4, 5, 7, 9,13,15,17. Порахуйте загальну кількість балів.

Висновки

Отриманий результат у діапазоні від 1 до 7 балів засвідчує про мотивацію на невдачу (боязнь невдачі); від 14 до 20 — мотивацію на успіх (сподівання на успіх); від 8 до 13 — мотиваційний полюс не виражений. При цьому 8 — 9 балів свідчить, що мотивація близька до уникнення невдачі, 12 — 13 балів — до прагнення успіху.

 

 

Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційній сфері».

(автор — О. Потьомкіна)

 

Методика має різні шкали. Нижче наведено дві з них — А і Б.

Шкала А. «Виявлення установок, спрямованих на «альтруїзм — егоїзм»

Інструкція.Прочитавши запитання, дайте на них відповіді «так» чи «ні».


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)