АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основи раціональної годівлі та організація кормової бази свинарства

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. IV. Організація. Контроль.
 3. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 4. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 5. Внутрішня організація органу державної влади
 6. Документооборот, його організація
 7. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України.
 8. Загальні методологічні основи кількісної теорії.
 9. Загальні основи суспільного виробництва.
 10. Загальні теоретико-методичні основи розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.
 11. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
 12. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки

Орієнтовний план

Вступ.

1. Організаційно-економічна характеристика навчальної ферми (базового господарства).

2. Сучасні вимоги до біологічно повноцінної годівлі свиней.

3. Типи годівлі свиней у господарствах різних кліматичних зон України.

4. Основні корми, які використовуються в свинарстві.

5. Комбікорми в раціоні свиней.

6. Біологічне та економічне обґрунтування найбільш раціонального типу годівлі і складу кормового раціону для свиней різних виробничих груп.

7. Техніка годівлі та порядок згодовування кормів.

8. Годівля свиней влітку.

9. Підготовка тварин до пасовищного утримання.

10. Правила випасання свиней.

11. Розпорядок дня при пасовищному утриманні.

12. Розрахунок зеленого конвеєра для свинарської ферми.

13. Висновки та пропозиції.

14. Список використаної літератури.

 

Методичні поради щодо виконання курсової роботи

При розкритті цієї теми необхідно описати тип годівлі свиней в господарстві, охарактеризувати корми, які використовуються в господарстві для годівлі свиней, техніку годівлі свиней в господарстві та порядок згодовування кормів, особливості годівлі свиней влітку, навести приклад зеленого конвеєра та розпорядок робочого дня оператора по обслуговуванню свиней. Необхідно заповнити такі таблиці:

 

Таблиця 6

Структура кормового раціону свиней різних виробничих груп

Виробничі групи Вміст раціону за поживністю, %
концентро-вані корми соковиті корми грубі корми корми тваринного походження
1.Кнури-плідники        
2. Холості свиноматки        
3. Поросні свиноматки        
4. Підсисні свиноматки        
5. Молодняк віком 2–4 міс.        
6. Ремонтний молодняк        
7. Відгодівельний молодняк        
8. Дорослі свині на відгодівлі        

 

 

Таблиця 7

Раціон годівлі кнурів-плідників

Корми Добова даванка кормів, кг Поживність раціону
к. од. Перетравний протеїн, г Обм. енергія, МДж Метіонін+ цистин, г Са, г Р, г Каротин, мг
Норма годівлі -              
               
               
               
Міститься в раціоні -              
± до норми годівлі -              

Таблиця 8Раціон годівлі холостих свиноматок

Корми Добова даванка кормів, кг Поживність раціону
к. од. Перетравний протеїн, г Обм. енергія, Мдж Метіонін+ цистин, г Са, г Р, г Каротин, мг
Норма годівлі -              
               
               
               
Міститься в раціоні -              
± до норми годівлі -              

 

 

Таблиця 9

Раціон годівлі поросних свиноматок

Корми Добова даванка кормів, кг Поживність раціону
к. од. Перетравний протеїн, г Обм. енергія, Мдж Метіонін+ цистин, г Са, г Р, г Каротин, мг
Норма годівлі -              
               
               
               
Міститься в раціоні -              
± до норми годівлі -              

Таблиця 10

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)