АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні положення. Проектування рубок догляду за лісом

Читайте также:
 1. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Взаємне положення двох прямих.
 4. Взаємне положення прямої та площини.
 5. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 6. Вкажіть базове положення генезису організації
 7. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 8. Див.: Загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів. Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 12.07.2006 № 18-4.
 9. Економічний протекціонізм і вільна торгівля. Причини «вибіркової» протекціоністської політики і загальні тенденції до лібералізації міжнародної торгівлі
 10. З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 11. Загальні вимоги
 12. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів.

РОЗДІЛ 3

Проектування рубок догляду за лісом

Загальні положення

Рубки догляду за лісом є одним з найважливіших лісогосподарських заходів, спрямованих на вирощування господарсько цінних і стійких насаджень. Їх необхідність випливає з біологічних особливостей і закономірностей формування лісових насаджень і практичної доцільності регулювання складу порід, характеру росту дерев. Рубки догляду за лісом проводяться з моменту створення насадження і закінчуються, як правило, за один клас віку до головної рубки.

Залежно від віку насаджень. у нашій країні здійснюють такі види рубок догляду: освітлення, прочищення, проріджування і прохідні рубки.

Рубки освітлення формують насадження бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в насадженні, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створюваного насадження.

Рубки прочищення забезпечують склад і форму деревостану, створюють рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення між окремими породами.

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі насадження і в окремих випадках, якщо співвідношення порід у складі насаджень небажане, то продовжується його поліпшення, формується другий ярус у складних деревостанах).

Прохідні рубки призначені для створення умов щодо збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності насаджень та скорочення термінів вирощування технічно стиглої деревини (продовжується поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану).

Під час догляду за насадженнями застосовується переважно комбінований метод рубок, який поєднує принципи низового та верхового доглядів. В основу цього методу покладено розподіл дерев за їх господарськими і біологічними ознаками на три категорії: кращі (цільові), допоміжні (корисні) та ті, що підлягають видаленню.

До дерев, що підлягають вирубуванню належать:

- дерева, що заважають росту та формуванню крони кращих допоміжних дерев;

- дерева, що мають широкі низькоопущенні, з товстими сучками крони та низькоякісні сильнозбіжисті стовбури;- порослеві дерева, що пригнічують життєздатні насіннєві дерева головних порід;

- окремі кращі екземпляри однорідних за ростом і якістю дерев груп;

- дерева-двійчатки, розвилки, багатоверхівкові, сильновикривлені з великими пасинками та з іншими вираженими вадами і пошкодженнями, якщо вони заважають росту кращих дерев.

Рубки догляду проводяться за технологічними картами на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків), шляхів для транспорту тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)