АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Податок на автомобілі

Читайте также:
  1. Єдиний податок
  2. Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва
  3. Машини безрейкового транспорту: візки, завантажувачі, автомобілі
  4. Обкатка автомобілів
  5. Обладнання для ТО і ремонту автомобілів
  6. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  7. Прибутковий податок з фізичних осіб
  8. Промисловий податок
  9. Специфікації мастил виробників автомобілів
  10. Технічне обслуговування автомобілів в основний період експлуатації

Становить 1,7% у загальній сумі податків Німеччини . Стимулює використання автомобілів з бензиновими моторами або дизельними (але з особливо низьким викидом забруднюючих речовин), а також використання каталізаторів. Сьогодні в Німеччині податок на автомобілі залежить від двох факторів: від обсягу циліндра (потужності двигуна) і наявності (або відсутності) каталізатора. Так, при обсязі циліндра двигуна 100 куб. дециметрів власник автомобіля з каталізатором сплачує податок в 3 рази менше, ніж без нього. Власники менш потужних машин, оснащених каталізатором, від податку звільнено.

Акцизи

Спрямовуються до федерального бюджету (крім пива).

Податок на нафтопродукти дає зараз 7.6% всіх податкових надходжень, що представляє собою значну величину. Сира нафта, так само як і нафтопродукти, які використовуються для переробки, податком на нафтопродукти не обкладаються. Але нафтопродукти, які використовуються як палива для автомобілів, на опалення житла та мастильні матеріали оподатковуються за різними ставками.

З різних податків даної групи найбільш значним є податок на тютюнові вироби (2.8-3% всіх податкових надходжень). Інші дають менше 1% кожен, наприклад податок на каву - 0.3%, податок на пиво - 0.2% і т.д.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)