АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формасы

Читайте также:
 1. B) Герцен А. И., Чаадаев П. Я., Огарев Н.П.
 2. CD-DVD диск-жетек
 3. I ВВЕДЕНИЕ.
 4. Kредит шот 1030
 5. Object pascal тілі
 6. Syllabus
 7. VII. ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ __________________________________
 8. А)Пенициллиндер
 9. АААААААААААА
 10. Абсаттаров Р.Б., Жалмагамбетова С.Т., Нуракишев А.А. Тесты по политологии. – А., 2004.
 11. Авицена кім?
 12. Авиценна кiм?

B) Өнімнің сапасына талап қойылатын арнайы құжат.

C) Сатуға және айырбастауға арналған өнім.

D) Банк салымның түрі.

E) Меншік кепілдігіне берілетін ссуда.

$ 52.Жекешелендіру саясаты- бұл:

A) Өндіріс құралдарын, мүлікті, тұрғын үйді, жерді, табиғи ресурстарды мемлекет иелігінен алу процесі

B) Іс- әрекет жүргізу арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат.

C) Бюджет саясаты

D) Жеткілікті жұмыс орындарымен еңбекке жарамды халық санын қамтамасыз ету

E) Үкіметтін жұмыспен толық қамтамасыз етуге жүргізілетін экономикалық саясаты.

$ 53.Жекешелендіру дегеніміз не?

А) Мемлекеттік мүлікті жеке тұлғаларға ақылы және ақысыз түрде өткізу

В) Мемлекеттік жоспарлы экономика

С) Жекеменшіктің мемлекеттің меншікке айналуы

D) Мемлекеттік бюджеке түсіннің және жекешелендіруге кәсіпорындарға инвестиция ағымның болмауы

E) Акционерлік қоғамдарды құру

$ 54.ҚР-да Конституция бойынша меншіктің келесі нысандары бар:

A) Жекеше және мемлекеттік

B) Ұжымдық, жекеше

C) Жекеше, аралас

D) Аралас, біріккен

E) Кооперативтік, жеке.

$ 55.Муниципалдық меншік мыналарға қатысты:

A) Мемлекеттік

B) Жалпы халықтық

C) Ұжымдық

D) Біріккен үлестік

E) Жеке.

$ 56.Жеке меншік мынадай нысанды қабылдай алмайды:

A) Муниципалды меншік.

B) Бір қызметкердің меншігі

C) Жеке еңбек меншігі

D) Жеке капиталистік меншік

E) Меншіктің ұжымдық нысаны

57.Натуралды өндірістің негізгі белгілерін атаңыз:

А)Қауымдық оқшаулану

В) Қоғамдық еңбек бөлінісі

С) Қоғамдық тұтыну

D) Мамандану

E) Меншік түрлерінің пайда болуы

$ 58.Тауарлы өндіріс негіздері:

А) Қоғамдық еңбек бөлінісі және меншік түрлерінің оқшаулануыВ) Өнім айырбасы

С) Жеке бостандық

D) Ақшалай айырбас дамуы

E) Натуралды айырбас формасы

$ 59.Тауардың құны мен оның бағасы бейнелейтін ақша қызметі:

А) Құн өлшемі

В) Айналым

С) Төлем

D) Қор жиналымы

E) Әлемдік ақшалар

$ 60.Өндіріс әдісінің мазмұны:

А) Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың бірлігі

В) Техника-технологиялық қатынастар

С) Өндірітік қатынастар жүйесі

D) Өндіріс құрал-жабдықтары мен технология жиынтығы

E) Өндіріс құрал саймандармен технология жиынтығы

$ 61.Нақты еңбек қандай құнды жасайды?

А) Тұтыну құндылығын жасайды

В) Кеңістік және уақыт жағынан оқшауланады

С) Өндіріс құрал-жабдықтары технологиясы ерекшеленеді

D) Техника, технологияны жасайды

E) ҒТП жасайды

$ 62.Абстрактылы еңбек:

А) Айырбаста жалпы адам еңбегінің ерекше өлшем бірлігіне бөлінуі

В) Құнның жасалу процесін айқындайды

С) Табиғи өлшемі, жұмыс уақыты

D) Нарық қатынастарының туындысы

E)Тұтыну құндылығын жасайды

$ 63.Қосымша еңбек ұғымы:

А) Қажетті жұмыс уақытынан артық жасалатын еңбек

В) Ақысы төленбеген кәсіпкер істейтін еңбек

С) Үстеме артық күн алуға жұмсалатын еңбек

D) Айырбастағы тауар құнының өсуі

E) Абсолютті қосымша құн өндіретін еңбек

‡агрузка...

$ 64.«Капиталдың қорлануы» ұғымын қалай түсінеміз:

А) Қосымша құнның капиталға айналуы

В) Үнемшілік пен еңбекқорлық жемісі

С) Бай, кедей болуы бір құдайдан

D) «Байлық- байға, ағын су сайға» дегендей қорлану байлықтан

E) Капиталдың бөлінуі

$ 65.Адамдардың өндірістік, қоғамдық тұтыныстарын қамтамасыз ететін өнімнің қасиеті-ол:

А) Тұтыну құны

В) Айырбас құны

С) Нарықтық құны

D) Өзіндік құн

E) Қоғамдық құн

$ 66.Тауардың қасиеттерін атап көрсет:

А) Тұтыну құны мен айырбас құны

В) Айырбас және бөлу

С) Сату және сатып алу

D) Сату және тұтыну

E) Өлшеудік құнымен өлшеу құны

$ 67.Құн дегеніміз не?

А) Тауарға сіңген, зат формасына айналған қоғамдық еңбек мөлшері.

В) Сатуға кеткен еңбек

С) Айырбасқа кеткен еңбек

D) Алуға кеткен еңбек

Е) Тұтынуға кеткен еңбек

$ 68.Натуралдық шаруашылық дегеніміз:

A) Өнім өз қажеттілігін қанағаттандыруға өндіріледі

B) Байлықтын табиғи формасын- натуралды өнім

C) Универсалды еңбек мінезделеді

D) Тікелей экономикалық байланыстар

E) Сату , айырбас үшін өндіру.

$ 69.Ақшаның қандай функциясы дұрыс емес:

A) Табыс өлшемі.

B) Құн өлшемі.

C) Айналым құралы.

D) Төлем құралы.

E) Халықаралық ақша

$ 70.Тауар өндірісінің пайда болу жағдайына не жатады?

A) Қоғамдық еңбек бөлінісі

B) Тұйық шаруашылық, тікелей экономикалық байланыс

C) Дамымаған нарық

D) Қолмен жасалатын еңбек

E) Өнімдер ғасырдан ғасырға өткенде түрлерін өзгертпейді

$ 71.Ақша қызметінің қандай қызметі негізінде кредит ақшасы пайда болады?

A) Төлем құралы

B) Әлем ақшасы.

C) Қазынаның пайда болу құралы

D) Айналым құралы

E) Құн шарасы

$ 72.Өндірістік ресурстардың практикалық пайдалануын дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, тәжірибе анықтайтын экономикалық жүйе:

А) Дәстүрлі.

В) Аралас.

С) Нарықтық.

D) Командалық.

Е) Өтпелі

$ 73.Айтылған мінездемелердің қайсысы нарықтық экономикаға жатпайды?

А) Орталықтандырылған жоспар

В) Бәсеке.

С) Жеке меншік.

D) Кәсіпкерлік таңдаудың еркіндігі.

Е) Мемлекеттің экономикаға араласпауы

$ 74.Экономикалық жүйенің типтері:

А) Дәстүрлі, әкімшілдік - әміршілдік, нарықтық, аралас экономика

В) Салттық, нарықтық, ұжымдық

С) Жеке, аралас

D) Жоспарлы, ұжымдық

E) Ұлттық, дәстүрлі

$ 75.Экономикалық жүйенің пайда болуында не нәрсе ерекше орын алды:

А) Меншік қатынас

В) Иемдену қатынасы

С) Ақша қатынасы

D) Жалпы қоғамдық қатынас

E) Валюта қатынасы

$ 76.Аралас экономиканың басты мақсаты:

А) Кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасау

В) Адамдар мүдделерін қорғау

С) Ірі бизнес мүдделерін қорғау

D) Ауыл шаруашылығының жағдайын жасау

E) Мемлекеттік заңдарды дұрыс қадағалау

$ 77.Экономикалық жүйе дегеніміз не?

А) Бұл өндіргіш күштермен өндірістік қатынастардың өзара бірлігі

В) Бұл өндіріс құрал-жабдықтар

С) Өндірістік қатынастардың жиынтығы

D) Өндіріс заттардың жұмыс атқаруы

E) Өндіріс сфералары

$ 78.Аралас экономика дегеніміз не?

А)Еркін нарық және жоспарлы экономика үйлесімі

В) Меншіктің көп түрлілігіне негізделген экономикалық жүйе

С) Өндірісті дамытудың, бүкіл экономикалық жүйенің қозғаушы күші.

D) Жеке кәсіпкерлік және мемлекет

E) Мемлекеттік реттеу және әлеуметтік қорғау жүйесі

$ 79.Әкімшілдік- әміршілік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары- мемлекеттік:

А) Бақылаудан баға және тарифтерді босату

В) Сыртқы сауда монополиясын құру

С) Ішкі сауда монополиясын құру

D) Сыртқы сауданың таза монополиясын құру

E) Ішкі сауда олигополиясын құру

$ 80.Шаруашылық дамуы тек баға механизмімен реттелетін, жеке меншікке негізделген экономикалық жүйе:

А) Нарықтық.

В) Әкімшілік әміршілік

С) Аралас

D) Дәстүрлі

Е) Өтпелі.

$ 81.Экономикалық жүйе келесі іргелі мәселелерді шешеді:

A) Не, қалай, кім үшін

B) Кім, неге, не үшін

C) Қашан, қайда, кім

D) Қалай, неге, кім үшін

E) Неге, кімге, немене

$ 82.Нарықтық экономикаға аталған сипаттамалардың қайсысы қатысты емес?

A) Орталықтандырылған жоспарлау

B) Бәсекелестік

C) Жеке меншік

D) Мемлекеттік меншік

E) Кәсіпкерліктің таңдау еркіндігі

$ 83.Нарық қашан пайда болды?

А) Капитализм дәуірінде

В) Феодалдық дәуірде

С) Алғашқы қауымдық құрылысты

D) Құл иеленушілік дәуірінде

E) Социализм дәуірінде

$ 84.Нарықтық инфрақұрылымға нелер кірмейді?

А) Нарық түрлері

В) Банктер

С) Валюталық биржалар

D) Еңбек биржасы

E) Жәрмеңкелер

$ 85.Нарық қатынастардың мағынасы:

А) Нарықтағы сатушылармен сатып алушылар арасындағы

В) Өндірушілердің шығындарының орнына келтірілуі.

С) Төлем қабілеті бар сұранысты қанағаттандыру.

D) Экономика жүйесінде тұрақты бөлік.

Е) Бұл тауарлар мен ақша қозғалысы.

$ 86.Орналасу белгісіне байланысты нарық бөлінеді:

А) Ұлттық, жергілікті, әлемдік.

В) Жергілікті, сыртқы.

С) Әлемдік, ішкі.

D) Әлемдік, жергілікті.

Е) Дамыған, дамымаған.

$ 87.Таза ұлттық өнім қалай есептелінеді?

А) ЖҰӨ- амортизация.

В) Өнім көлемін бағаға көбейту.

С) Жалақы+ трансферттік төлем.

D) Табыс- салық.

Е) Жеке тұтыну шығыны+ инвестициялық шығын

$ 88.Қандай пайдалы заттар тауар болып табылады?

А) Айырбасқа арналған.

В) Жеке тұтынуға өндірілген.

С) Табиғат сыйы.

D) Сыйлауға өндірілген.

Е) Кез- келген өнім.

$ 89.Нарық шаруашылығының негізгі субьектілері болып табылатындар:

A) Үй шаруашылығы, бизнес және үкімет

B) Өндіріс факторының иелері

C) Өндірістік және несие беруші капиталистер

D) Жалдамалы жұмысшылар, жер иелері

E) Кәсіподақ, мемлекеттік институттар.

$ 90.Жоғарыда аталғандардың ішінде қайсысы нарық тетіктерінің құрылымдық элементтері болмайды?

A) Бұйрықтық (директивтік) жоспарлау

B) Бәсекелестік

C) Сұраныс

D) Ұсыныс

E) Баға.

$ 91.Нарық инфрақұрылымының элементтері болып табылатындар:

A) Тауарлық және қор биржалары, еңбек биржасы, сауда үйлері

B) Әкімшіліктер, соттар, прокуратура

C) Зауыт пен фабрикалар

D) Өндірістің материалдық жағдайы

E) Адамның өмірлік қызметінің жағдайы.

$ 92.Егер қандай да бір салада бірнеше фирма рыноктың басым бөлігін бақыласа, онда мынадай бәсеке орнайды:

А) Олигополия

В) Монополия

С) Монопсония

D) Жетілген бәсеке

E) Жетілмеген бәсеке

$ 93.«Еңбек бөлінісі» терминінен не түсінесіз?

А) Өндірушілердің белгілі бір функцияларды атқаруға мамандануы

В) Еңбек нәтижелерін оған қатысушылар арасында бөлу

С) Халықаралық экономикалық қатынас

D) Еңбек қабілеттілігін пайдалану

E) Мамандану

$ 94.Монополия – бұл:

А) Нарықта жеке өндіруші телекоммуникациялық қызмет көрсетеді

В) Көптеген фермерлер бірдей бағамен ақтүйнек ұсынады

С) Нарықта бірнеше өндірушілер қызмет көрсетеді, оның әрқайсысы салыстырмалы бағада фирмалық аяқ- киім ұсынады

D) Бірнеше үлкен фирмалар автомобильдік шина нарығында қызмет етеді

E) Көмір өндіретін жабдықты жалғыз сатып алушы бар

$ 95.Баға дискриминациясы – бұл:

А) Бірдей өнімді түрлі сатып алушыларға түрлі бағада сату

В) Еңбек төлем ақысына ұлтына немесе жынысына қарай төлеудің айырмашылығы

С) Тұтыну тауарларының бағасының осуі, жалпы еңбеккерлердің қаналуы

D) Жоғары сапалы тауардың бағасының көтерілуі

E) Бірдей емес өнімдерді түрлі сатып алушыларға бірдей бағада сату

$ 96.Қандайда бір өнімді бір ғана фирма сатып алатын экономикалық жағдай қалай аталады?

А) Монопсония

В) Монополия

С) Олигополия

D) Дуополия

E) Олигопсония

$ 97.Нарықтың баға тепе- теңдігі:

А) Сұраныспен ұсыныстың біркелкі тұрақтануы

В) Сұранысқа байланысты біркелкі тұрақтануы

С) Ұсынымға байланыста біркелкі тұрақтануы

D) Мемлекеттің сұранысы мен ұсынымының тұрақтануы

E) Мемлекетке байланысты біркелкі тұрақтануы

$ 98.Біркелкі өнім шығаратын көптеген майда фирмалардың болуы мынаны білдіреді:

А) Жетілген бәсекеге

В) Жетілмеген бәсекеге

С) Монополистік бәсекеге

D) Олигополияға

E) Монопсонияға

$ 99.Сұраныс функциясы дегеніміз:

А) Заттың бағасы мен табыстың арасындағы өзара байланыс

В) Заттың көлемі мен өндірістік факторладың арасындағы қатынас

С) Әртүрлі факторлар арасындағы қатынас

D) Техника- технологиялық қатынастар

E) Өндірістік қатынастар

$ 100.Сұраныс заңы бойынша:

А) Тауарлардың бағасы арзандаған сайын осы тауарға деген тұтынушылардың сатып алу ынтасы арта түседі.

В) Тауарларға деген сұраныс ұсынысқа тәуелді

С) Тауардың бағасы тұтынушылрдың табысына байланысты

D) Тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған саны да молаяды және де керісінше

E) Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас болады

$ 101.Қай ұғым адамдардың белгілі бір нәрсег е төлем төлеуге деген мүмкіндігі мен тілегін білдіреді?

А) Сұраныс

В) Тұтыну

С) Қажеттілік

D) Тілек

E) Ұсыныс

$ 102.Тек екі товар жеткізіп берушісі бар нарықтық құрылымның типі- ол:

А) Дуополия

В) Монополия

С) Олигополия

D) Монопсония

E) Монополиялық бәсеке

$ 103.Жетілген бәсеке мынадай жағдайда мүмкін:

А) Көп фирмалар шығаратын тауарлар стандартталған

В) Салада әртүрлі өнім шығаратын көптеген тауар шығарушылар жұмыс істейді

С) Шығарылған өнімді сатып алатын тек бір ғана сатып алушы бар

D) Белгілі бір өнімді шығаратын тек бір ғана өндіруші бар

E) Сатушылар мен сатып алушылардың рынок туралы информациясы шектелген

$ 104.Нарықтағы баға тепе-теңдігін айқындаушы:

А) Сұраныс пен ұсыныстың қиылысуы

В) Баға және бәсекенің қиылысуы

С) Тұтыну және бөлу

D) Өндіру және тұтыну

E) Бөлу және айырбастау

$ 105.«Бәсеке» сөзінің түсінігі:

А) Қақтығысу

В) Теңдік

С) Кәсіпкер пайдасы

D) Теңсіздік

E) Тауарлар арасындағы сапалық

$ 106.Ұсынысқа әсер ететін бағалық факторлар:

А) Тауардың бағасы

В) Ресурстар бағасы

С) Технология

D) Салықтар және дотациялар

E) Басқа тауарлардың бағасы

$ 107.Технологияның жетілдіруі жылжытады:

А) Ұсыныс қисығын жоғары және оңға.

В) Сұраныс қисығын солға және төмен.

С) Сұраныс қисығын жоғары және оңға.

D)Ұсыныс қисығын солға және төмен.

Е) Сұраныс пен ұсыныс қисығын жылжуына әсер етпейді.

$ 108.Бірін- бірі алмастыратын тауарлар – бұл:

А) Бірінші тауар бағасының көтерілуі екінші тауар сұранысының төмендеуіне әкелетін тауарлар.

В) Бірінші қажеттіліктегі тауарлар.

С) Байлық заттары.

D) Бірінші тауар бағасының көтерілуі екінші тауар сұранысының өсуіне әкелетін тауарлар.

Е) Бір -біріне тәуелсіз тауарлар.

$ 109.Егер тауар бағасы сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысу нүктесінен төмен болса, онда қандай жағдай туады?

А) Тапшылық.

В) Артық өндіріс.

С) Жұмыссыздықтың өсуі.

D) Салықтың төмендеуі.

Е) Инфляцияның төмендеуі.

$ 110.Нарықта артық өнім пайда болады, егер:

А) Ұсыныс сұраныстан артық болса.

В) Ұсыныс өссе.

С) Сұраныс ұсынысқа тең болса.

D) Сұраныс ұсыныстан артық болса.

Е) Сұраныс төмендесе.

$ 111.Қолдағы табыс – бұл:

А) Жеке табыстан жеке салықтарды алу

В) Жалақыны, рентаны және капитал пайызын толықтай қосатын сома

С) Жалақыға капитал пайызын қосып, жеке салықтарды алу

D) Барлық жеке табыстар

Е) Бір жылдағы табыстар

$ 112.Негізгі қорлардың амортизациясы есебінен жүзеге асырылатын инвестицияны алып тастағандағы жалпы инвестиция дегеніміз:

А) Таза инвестиция

В) Портфельді

С) Қаржылық инвестиция

D) Тура инвестиция

E) Бюджетті инвестиция

$ 113.XIX – екінші жартысымен XX басында еңбек құн теориясын дамытып, қосымша құн теориясын ұсынған кім?

А) К.Маркс

В) Ф.Кенэ

С) А.Смит

D) А.Монкретьен

E) Д.Рикардо

$ 114.Кәсіпкерлік іскерліктің қай ұйымдастыру түрінде күрделі техниканы өндіру жеңілірек:

А) Жеке кәсіпорында

В) Шаруашылық серіктестігінде

С) Шаруашылық қоғамда

D) Ашық түрдегіакционерлік қоғам

E) Біркелкі өнім шығаратын кәсіпорында

$ 115.Кәсіпкердің мақсатына не жатпайды?

А) Қоғамдағы қосымша жұмыс орындарын жасау

В) Өзінің кәсіпорындарын өмір сүру қабілетін қамтамасыз ету

С) Өндіріс көлемін өзгерту

D) Кәсіпорын қызметінің тиімділігін өсіру

E) Өзінің кәсіпорындарға ҒТП-ті ендіру

$ 116.Капиталдың қайта айналымы неше сатыдан тұрады:

А) Үш сатыдан

В) Екі сатыдан

С) Төрт сатыдан

D) Бес сатыдан

E) Өндіріске байланысты

$ 117.Капиталдың үш формасы қандай?

А) Ақшалай, өндірістік, тауарлы.

В) Ақшалай, инвесторлы, қосымша

С) Ұлғаймалы, алғашқы

D) Банктік, жай, тұтынушы

E) Кездейсоқ, ақшалай, жалпы

$ 118.Инвестиция дегеніміз ол:

А) Өндірістік және өндірістік емес ресурстардың барлық түрлеріне салынымдар

В) Ағымдағы кезеңде пайдаланылмаған табыстар бөлігі

С) Жылжымайтын мүлікке иемдену

D) Ұзақ мерзімде пайдаланылатын товарларды иемдену

E) Валюта және алтынды иемдену

$ 119.Пайдаланылған капитал үшін төлем:

А) Амортизация

В) Таза инвестициялау

С) Таза шет елдік инвесторлар

D) Тұтыну тауарларын сатып алуға жұмсауға болмайтын қорлар

E)Жанама қолмен жеке кәсіпкерліктерін өтеу үшін тағайындалған құрал

$ 120.Капиталдың жалпы формуласы мынадай түрде болады:

А) А-Т-А/

В) А-Т-Т/

С) А-Т-А-Т

D) Т-А-Т

E) Т-А-Т//

$ 121.Акция, облигация, т.б. құнды қағаздарға пайда түсіру мақсатымен ақша құрамдарын салу дегеніміз:

А) Портфельді инвестиция

В) Жалпы инвестиция

С) Қорларға инвестиция

D) Таза инвестиция

E) Жанама инвестиция

$ 122.Капитал анықтамасына жатпайтын не?

А) Тек ақша

В) Өздігінен өсетін құн, ақша

С) Адамдар арасындағы қоғамдық қатынас

D) Жалдамалы еңбек, қорланған еңбек

E) Қосымша құн әкелетін құн

$ 123.Акцияның түрлері қандай?

А) Атаулы, ұсынушыға арналған, жай, артықшылықты

В) Кірісті, конверсияналатын

С) Сериялы, кері шақыру

D) Кумулятивті, кірісті

Е) Прогрессивті, регрессивті

$ 124.Акция дегеніміз не?

А) Акция ұстаушының осы қоғамға қаржы салғанын және дивиденд алуды куәландыратын құнды қағаз

В) Қымбат емес қағаз

С) Тек қана банктерде шығарылатын бағалы қағаздар

D) Табыстан алынатын құрал негізінде шығырылатын бағалы қағаздар

Е) Борышқордың ақша сомасының мөлшері

$ 125.Бағалы қағаздар нарығы дегеніміз:

А) Бағалы қағаздарға сұраныс пен ұсыныс және оларға баға анықталатын экономикалық қатынастар жүйесі

В) Нарықтық экономиканың дәстүрлі элементі

С) Тауарлар айырбасының аясын көрсететін тауарлы шаруашылықтың экономикалық категориясы

D) Бүкіл дүниежүзілік шаруашылықтың құрамдас бөлігі

Е) Қызметі бағалы қағаздар айналымына жағдай жасаумен, оның нарықтық құнын анықтаумен байланысты ұйым

$ 126.Қызметі бағалы қағаздардың айналысы үшін қажетті шарттарды қамтамасыз ететін ұйым- бұл:

А) Қор биржасы

В) Базар

С) Тауар биржасы

D) Аукцион

Е) Акционерлік қоғам

$ 127.Акционерлердің пропорционалдық саны мен оларға тиесілі акция түрі бойынша бөлінген деп аталады:

А) Дивиденд

В) Маржа

С) Пайыз

D) Рента

E) Кіріс

$ 128.Тұрақты шығындар-бұл:

А) Фирма өнім шығармаған жағдайда да болатын шығында

В) Ресурстар

С) Мүмкін емес шығындар

D) Өндірістің жақсы жағдайында өнімді өндіру шығыны

E) Альтернативті шығындар

$ 129.Өзгермелі шығындар:

А) Өндірістің көлемінің өзгеруіне байланысты өзгереді

В) Өндірістің көлемінің өзгеруіне байланыссыз орын алатын шығын

С) Мүмкін және мүмкін емес шығындар

D) Амортизациялық шығын

E) Өндістің альтернативті шығындар

$ 130.Жалпы шығындар – бұл:

А) Тұрақты және өзгермелі шығындар

В) Мүмкін шығындар

С) Экономикалық шығындар

D) Тұрақты шығындар

E) Айналмалы шығындар

$ 131.Облигация егеленуші – бұл:

А) Белгілі бір пайыз алатын несиесі

В) Компанияның қосымша егесі

С) Салық төлегенге дейінгі дивидент алатын несиесі

D) Кәсіпорын меншікшісі

E) Дивиденд иесі

$ 132.Товар белгісін пайдалануға контракт дегеніміз:

А) Франчайзинг

В) Инжиниринг

С) Консалтинг

D) Лизинг

E) Рейтинг

$ 133.Патенттік қорғауы жоқ техникалық білім мен практикалық тәжірибені қайтарымсыз беру- ол:

А) Ноу-хау сату

В) Лицензия

С) Патент

D) Келісім

E) Келіссөз

$ 134.Белгісіз шығындар- ол:

А) Фирманың меншігіндегі альтернативті шығындар

В) Бухгалтерлік шығындар

С) Экономикалық шығындар

D) Пайдаланылмаған мүмкіндікте шығыны

E) Жалпы шығындар

$ 135.Шекті табыс:

А) Сату бірлігінің өзгеру нәтижесінде өзгерген табыс

В) Сату бірлігінің жалпы табысы

С) Өндірілген өнім бірлігінің жалпы табысы

D) Жалпы табыс

E)Орташа табыс

$ 136.Жалпы табыс- ол:

А) Барлық өнімді өткізгеннен соң түскен табыс

В) Өткізгеннен түскен түсім- бухгалтерлік шығындар

С) Өткізгеннен түскен түсім- экономикалық шығындар

D) Барлық өндірілген өнімнің құндық мәні

E) Өткізгеннен түскен түсім- белгісіз шығындар

$ 137.Тауарлар айналысына байланысты жиынтық қоғамдық шығындарды атаңыз:

А) Айналыс шығындары

В) Өзгермелі шығындар

С) Тұрақты шығындар

D) Орташа шығындар

E) Шектеулі шығындар

$ 138.Өнімді өндіруге байланысты жиынтық шығындарды атаңыз:

А) Өндіріс шығындары

В) Өзгермелі шығындар

С) Тұрақты шығындар

D) Айналмалы шығындар

E) Шектеулі шығындар

$ 139.Шектеулі адам саны бар, жабық типтегі бірлестік бөлшектік меншігі негізінде ортақ іс жасайтын және басқаруға үлесіне қарамай араласатындар:

А) Серіктестік

В) Акционерлік қоғам

С) Кооперативті кәсіпшілік

D) Коллективті кәсіпшілік

E) Концерн, корпорация

$ 140.Еңбек өнімділігі мына қатынаспен анықталады:

А) Өнім көлемінің жұмыс уақытына

В) Капитал шығынының еңбек шығынына

С) Өнім көлемінің еңбек көлеміне

D) Жұмыс уақытының ЖҰӨ-ге

E) Капитал шығының жұмысшылар санына

$ 141.Орта шығындар – бұл мынаған кеткен шығындар:

А) Жалпы шығындардың өнім бірлігіне қатынасы

В) Өнім бірлігі

С) Өнім бірлігіне кеткен шикізат шығындар

D) Өнім бірлігіне кеткен айналым шығындар сомасы

E) Өнім бірлігіне кеткен тұрақты шығындар төлемі

$ 142.Орта тұрақты шығындар – бұл:

А) Өнім бірлігіне кеткен тұрақты шығындар

В) Шикізатқа, қондырғыға төлем ақыға кеткен шығын

С) Өнім бірлігіне кеткен бухгалтерлік шығындар

D) Өнім бірлігіне кеткен экономикалық шығындар

E) Өнім бірлішгіне кеткен үзілісті шығындар

$ 143.Бәсекелес фирмаға қарағанда монополияның ерекшелігі:

А) Өндірістік өнімді азайтып, оның бағасын көтеруге тырысу

В) Пайданы максималды етуге тырысу

С) Өндірілетін өнімді көбейтіп, оның бағасын көтеруге тырысу

D)Берілген өнімді сатып алушылардың барлық сұранысын қанағаттандыратындай етіп жасауға тырысу

E) Өндірілетін өнім сапасын көбейтіп, бағасын азайтуға тырысу

$ 144.Пайданы ең жоғары деңгейге жеткізуде монополист қандай жағдайды таңдайды?

А) Шекті табыс шекті шығынға тең болуы.

В) Тауар бағасына шекті шығындар тең болуы.

С) Шекті табыс шекті шығыннан артық болуы.

D) Тауар бағасына орта шығындар тең болуы.

Е) Шекті табыс жалпы шығынға тең болуы.

$ 145.Өндірілген көлемі байланысты шығындар:

А) Өзгермелі шығындар.

В) Шекті шығындар.

С) Өндірістік шығындар.

D) Тұрақты шығындар.

Е) Орта шығындар.

$ 146.Төмендегілердің қайсысы шекті шығындарды бейнелейді?

А) Жалпы шығындар өзгерісі/ өнім көлемінің өзгерісі.

В) Орта өзгермелі шығындар + орта тұрақты шығындар.

С) Жалпы шығындар / өнідіру көлемі.

D) Өзгермелі шығындар + тұрақты шығындар.

Е) Орта шығындар.

$ 147.Төмендегілердің қайсысын тұрақты шығындарға жатқызуға болады?

А) Жалдау төлемі.

В) Шикізат.

С) Жұмысшылардың жалақылары.

D) Электроэнергия қуаты.

Е) Келіссөз үшін төлем.

$ 148.Акционерлік қоғамның жоғарғы басқару органы :

А) Акционерлердің жалпы жиналысы.

В) Атқарушылар жиналысы.

С) Директорлар кеңесі.

D) Құзіретті акцияларды ұстаушы.

Е) Компания басшыларымен жиналысы.

$ 149.Шектеулі табыс – бұл:

А) Сату бірлігіндегі өзгерістер нәтижесіндегі табыстың өзгеруі

В) Өнімнің өсуі

С) Шығарылған өнімнің бірлігіне жалпы табыс

D) Сату бірлігіне жалпы табыс

Е) Ақшаның өсуі

$ 150.Кәсіпкерлік- бұл:

A) Тәуекелмен байланысты және табыс алуға бағытталған шаруашылық қызметі

B) Тәуекелді қызметтің түрі

C) Меншіктен бөлінбейтін

D) Болашағы айтылмайтын қызмет

E) Кез келген бизнес

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.108 сек.)