АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Центрами відповідальності

Читайте также:
 1. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці
 2. Види юридичної відповідальності
 3. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права
 4. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності
 5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 6. Звільнення від кримінальної відповідальності:поняття та види
 7. Змістовий модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності.
 8. Змістовний модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності.
 9. Пастка відповідальності як причина конфліктів
 10. Підстави і стадії юридичної відповідальності
 11. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 12. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

Розробити посадову інструкцію керівника центру відповідальності, де відобразити:

а) обов'язки керівника центру відповідальності;

б) сферу повноважень і відповідальність керівника центру відповідальності;

в) інші положення.

Розробити Положення щодо виділеного центру відповідальності, де повинні бути відображені:

а) обсяги діяльності центру та місць витрат у складі центру;

б) склад працівників центру, їх обов'язки та розподілення по місцях витрат;

в) основні показники (натуральні, вартісні, абсолютні, відносні та ін.) для оцінки ефективності діяльності як центру відповідальності в цілому, так і місць витрат.

г) об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання;

д) склад бюджетів центру відповідальності.

Скласти звіт про фактичні витрати центру відповідальності за звітний період.

Розробити доповнення до робочого плану рахунків для обліку витрат за центами відповідальності, яке додається до звіту і навести приклад бухгалтерських проведень для відображення витрат обраного центу відповідальності.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З АУДИТУ

Планування аудиту

Невід'ємною складовою частиною процесу аудиту є планування, що дає можливість забезпечити високий рівень проведення перевірок на підприємстві. На даному етапі проходження практики необхідно скласти загальний план очікуваного обсягу робіт і термінів проведення аудиту з обов'язковим зазначенням таких моментів: одержання інформації про облікову політику і структуру системи контролю; визначення очікуваного рівня довіри до контролю, часу проведення і обсягу виконуваних процедур і координацію їх виконання. На основі отриманої інформації про облікову систему клієнта, політику та процедури контролю необхідно зрозуміти і критично оцінити:

- форму бухгалтерського обліку на підприємстві і її відповідність організаційним та іншим особливостям підприємства;

- організацію документообігу, правильність і своєчасність складання бухгалтерських документів, наявність графіків документообігу;

- рівень наукової організації праці працівників бухгалтерського обліку (розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії, кооперація праці; наявність посадових інструкцій; нормування праці працівників бухгалтерії: раціональна організація робочого місця бухгалтера; рівень автоматизації бухгалтерського обліку тощо);- наявність плану інвентаризації майна підприємства, своєчасність і повнота проведення інвентаризації, правильність визначення її результатів;

- порядок ведення Головної книги і реєстрів бухгалтерського обліку, відповідність даних синтетичного та аналітичного обліку;

- метод обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції та його відповідність вимогам управління процесами формування собівартості;

­ своєчасність і якість складання звітності;

- стиль і методи роботи керівників підприємства;

- кадрову політику щодо ведення, підвищення кваліфікації співробітників підприємства;

­ розподіл прав і обов'язків між працівниками підприємства.

Оцінку системи контролю здійснити за допомогою одного з методів: опису, анкетування чи блок-схем.

Після цього слід скласти аудиторську програму, в якій необхідно передбачити процедури, які забезпечать виконання загального плану аудиту.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)