АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На підприємстві

Читайте также:
 1. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 2. Визначення фонду заробітної плати на підприємстві
 3. Відомчий, регіональний і громадський контроль з питань охорони праці на підприємстві.
 4. Значення та необхідність антикризового управління на підприємстві
 5. Інтернет–технології та їх використання для вирішення аналітичних задач на підприємстві
 6. Менеджер в антикризовому управлінні на підприємстві
 7. Методи управління опором змінам на підприємстві (за І. Ансоффом).
 8. Модуль 2.3 Організація праці на підприємстві
 9. Наказ № 5 про облікову політику на підприємстві в 200_ році
 10. Організація аналітичної роботи на підприємстві: мета
 11. Організація контролю якості на підприємстві

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вступ

Відповідно до навчального плану за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» студенти денної форми навчання проходять виробничу практику зі спеціальності.

Призначення виробничої практики – підготовка студентів до майбутньої самостійної трудової діяльності.

Структура виробничої практики залежить від змісту практичного навчання і повинна забезпечувати цілісну підготовку спеціаліста до праці, тобто виконання основних функцій тих посад, на яких може бути використано фахівця відповідно з кваліфікаційними вимогами.

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії.

Умовами успішного проведення виробничої практики є:

1)засвоєння студентами знань, визначених програмами навчальних дисциплін;

2)рівень сформованості у студентів до початку практики умінь зі спеціальності одержаних, під час практичних занять.

1)

2)

Таблиця 1

Календарний план-графік проходження практики

на підприємстві

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
  Ознайомлення з підприємством  
  Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві  
  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві  
  Облік необоротних активів і фінансових інвестицій  
  Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)  
  Облік праці та заробітної плати  
  Облік грошових коштів і розрахункових операцій  
  Облік витрат діяльності  
  Облік збуту продукції  
  Облік доходів і фінансових результатів  
  Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Облік розрахунків за податками та платежами  
  Фінансова звітність підприємства  
  Тематика проходження практики з управлінського обліку на підприємстві  
  Організація управлінського обліку на підприємстві  
  Склад витрат, їх групування та класифікація  
  Облік витрат та методи калькулювання собівартості продукції  
  Облік калькулювання нормативних витрат  
  Аналіз точки беззбитковості – складова частина управлінського обліку  
  Організація бюджетування на підприємстві  
  Організація та методика обліку витрат та калькулювання за центрами відповідальності  
  Тематика проходження практики з аудиту  
  Планування аудиту  
  Правові основи функціонування підприємства  
  Загальний огляд фінансової звітності. Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства  
  Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій  
  Аудит матеріалів та МШП  
  Аудит праці та її оплати  
  Аудит грошових коштів і розрахункових операцій  
  Аудит витрат діяльності  
  Аудит збуту продукції  
  Аудит доходів і фінансових результатів  
  Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Тематика проходження практики з внутрішньогосподарського контролю  
  Планування внутрішньогосподарського контролю  
  Правові основи функціонування підприємства  
  Об’єкти та суб’єкти внутрішньогосподарського контролю  
  Внутрішньогосподарський контроль грошових коштів та розрахункових операцій  
  Контроль за збереженням матеріальних ресурсів  
  Внутрішній контроль виробничих запасів  
  Внутрішній контроль витрат діяльності  
  Контроль реалізації готової продукції  
  Внутрішньогосподарський контроль результатів діяльності  
  Контроль власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Контроль в умовах автоматизованої обробки інформації  
  Тематика проходження практики з економічного аналізу  
  Організація аналітичної роботи на підприємстві  
  Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)  
  Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами  
  Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві  
  Аналіз забезпеченості підприємства предметами праці  
  Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг)  
  Аналіз доходів і витрат підприємства  
  Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства  
  Аналіз фінансових результатів підприємства  
  Аналіз рентабельності підприємства та його продукції  
  Аналіз активів підприємства та джерел їх формування  
  Аналіз використання оборотних активів підприємства  
  Аналіз фінансового стану підприємства  
  РАЗОМ  

 

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)