АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Облік розрахунків за податками та платежами

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 4. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 5. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 6. Бухгалтерський облік призначений,
 7. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 8. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 9. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 10. Вибір роздільника обліку
 11. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 12. Виправлення помилок в облікових регістрах

З цієї теми студент повинен засвоїти такі питання:

- ознайомитись із законодавчими актами і нормативними
документами з питань обліку податків і платежів (зборів);

- вивчити особливості формування доходів і витрат, порядок обчислення величини податку на прибуток, скласти розрахунок авансових платежів з податку на прибуток та заповнити Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства;

- засвоїти порядок обліку операцій та заповнення і подання Податкової декларації з податку на додану вартість;

- особливості обліку та розрахунку акцизного збору, скласти перелік підакцизних товарів і ставок акцизного збору і вивчити механізм визначення оподаткованого обороту та суми акцизного збору, засвоїти порядок і терміни сплати і складання розрахунку по акцизному збору;

- облік ПДФО;

- облік ресурсних податків і платежів (зборів);

- облік місцевих податків та зборів;

- облік розрахунків за соціальним страхуванням;

- облік з нарахування, утримання та сплати Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Якщо підприємство є платником єдиного податку чи фіксованого сільськогосподарського податку, то описати їх облік та складання звітності.

Результати вивчення всіх вказаних питань узагальнити і в систематизованому вигляді подати їх у звіті про практику.

Фінансова звітність підприємства

Під час вивчення даної теми необхідно:

- ознайомитись із нормативно-правовими документами з питань складання фінансової звітності підприємства;

- вивчити порядок закриття в кінці звітного періоду реєстрів бухгалтерського обліку та описати взаємозв'язок між ними;

- на основі реєстрів бухгалтерського обліку заповнити Головну книгу за звітний період;

- самостійно скласти баланс за звітний період, пов'язати його з Головною книгою і обліковими реєстрами, описати джерела і техніку його складання;

- скласти звіт про фінансові результати та вказати джерела даних, що використовують для його складання;

- описати методику і техніку складання звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток та обов'язково вказати джерела даних для їх заповнення;

- вивчити порядок розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;- засвоїти порядок складання консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання;

- здійснити взаємозвірку показників форм фінансової звітності підприємства.

Узагальнений матеріал викласти у певному порядку у звіті про практику.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)