АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організація аналітичної роботи на підприємстві: мета

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 3. IV. Організація. Контроль.
 4. Автоматизация и роботизация
 5. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration).
 6. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 7. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 8. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 9. Аналіз роботи системи
 10. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 11. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 12. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.

планування та функції

Вивчити та описати у звіті:

- організаційну структуру розрахунково-аналітичного апарату на підприємстві;

- ділянки аналітичної роботи та кількість виконавців аналізу господарської діяльності;

- основні принципи організації аналізу і їх характеристику;

- основні етапи аналітичної роботи та процес її планування;

- класифікацію наявних джерел економічного аналізу, їх характеристику;

- документальне оформлення результатів аналізу на підприємстві та умови їх зберігання;

- організацію комп’ютерного опрацювання економічної інформації та способи подання її керівництву.

 

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)

Під час опрацювання вказаної теми необхідно розглянути та описати:

- завдання аналізуобсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та джерела інформації;

- провести оцінку обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємстві за таблицею 1 і скласти висновок;

Таблиця 1

Роки Обсяг виробництва продукції, грн. Темпи росту, % Обсяг реалізації продукції, грн. Темпи росту, %
базисні ланцюгові базисні ланцюгові
20… 20… 20… 20… 20…            

 

- провести аналіз виконання виробництва за структурою у вигляді таблиці 2 і скласти висновок;

Таблиця 2

Вид продукції Минулий рік Звітний рік Відхилення  
грн. питома вага, %  
грн. питома вага, % грн. питома вага, %  
...              
...              
...              
інші              
Всього              

 

 

- провести розрахунок впливу трудової групи факторів на зміну обсягу випуску продукції способом абсолютних різниць (табл. 3) та скласти висновок;

 

Таблиця 3

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення
Обсяг товарної продукції (грн.)    
Середньооблікова чисельність працюючих (чол.)    
Середній виробіток продукції в розрахунку на одного працівника (грн.)

  

- провести розрахунок впливу засобів праці на зміну обсягу випуску продукції способом абсолютних різниць (табл. 4) та скласти висновок;

 

Таблиця 4

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення
Обсяг товарної продукції (грн.)    
Середньорічна вартість основних засобів (тис. грн.)    
Фондовіддача (грн.)

 

 

- провести розрахунок впливу предметів праці на зміну обсягу випуску продукції способом абсолютних різниць (табл. 5) та скласти висновок.

 

Таблиця 5


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)